Ktl-icon-tai-lieu

Đo đạc địa chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Như Quỳnh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
Câu 1: Trình bày khái niệm, chức năng địa chính.
*Khái niệm: Theo truyền thống địa chính được coi là “ Trạng thái hộ tịch của
quyền sở hữu đất đai”. Ngày nay, địa chính được xem là tính tổng hợp các tư liệu,
văn bản xác định rõ: vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng của đất đai,
quyền sở hữu, sử dụng đất và các vật trên đất.
*Chức năng:
- Chức năng kỹ thuật: đó là bản đồ địa chính thể hiện chính xác vị trí, kích
thước, diện tích các thửa đất. Bản đồ địa chính thường xuyên cập nhật các thông tin
về sự thay đổi hợp pháp của đất đai.
- Chức năng tư liệu: Địa chính là nguồn cung cấp tư liệu về nhà, đất, kinh tế,
thuế, … Đó là các dạng bản đồ, sơ đồ, văn bản. Các tư liệu này thông qua 3 quá trình:
+Xây dựng tư liệu ban đầu
+ Cập nhật tư liệu khi có biến động đất đai
+Cung cấp thông tin tư liệu.
-

Chức năng pháp lý: Đây là chức năng cơ bản của địa chính, chức năng này
có hai tính chất:
+ Đối với đối tượng: Đó là nhận dạng,xác định về mặt vât lý của đất và tài
sản
+ Đối với con người: Đó là nhận biết quyền sở hữu, quyền sử dụng và các
quyền lợi của chủ đất.

-Chức năng định giá thuế: Đây là chức năng cơ bản và nguyên thủy của địa
chính. Trước hết là nhận dạng vị trí, ranh giới, sau đó là nội dung, đánh giá, phân
hạng, định giá nhà đất, xác định mức thuế, tính các khoản thuế.
Câu 2: Trình bày nội dung và nguyên tắc quản lý của địa chính
*Nội dung quản lý:
- Điều tra về đất đai
- Đo đạc làm bản đồ địa chính
- Đăng ký đất
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Phân loại, phân hạng, định giá đất
- Xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị sinh lời từ đất
- Lập quy hoạch tổng thể kế hoạch chi tiết sử đụng đất, định ra các chính sách
về đất đai và điều hòa quyền lợi sinh ra từ đất.

* Nguyên tắc quản lý:
- Quản lý phải theo một quy chế thống nhất do nhà nước đề ra được cụ thể hóa
bằng các văn bản như luật, nghị định, thông tư.
- Tư liệu địa chính phải đảm bảo nhất quán, liên tục và hệ thống
- Đảm bảo độ chính xác và có độ tin cậy cao
- Đảm bảo tính khái quát và tính hoàn chỉnh.
Câu 3: Trình bày khái niệm, mục đích của bản đồ địa chính
*Khái niệm: Bản đồ địa chính là tên gọi của bản đồ được biên tập theo từng
đơn vị hành chính cơ sở cấp xã( phường, thị trấn - gọi chung là bản đồ cấp xã), được
đo vẽ trọn thửa đất, xác định loại đất theo chỉ tiêu thống kê của từng chủ sử dụng đất
trong mỗi mảnh bản đồ và được hoàn chỉnh phù hợp với số liệu trong hồ sơ địa chính.
Trên bản đồ địa chính thể hiện chính xác vị trí, hình thể, diện tí...
ĐỀ CƯƠNG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
Câu 1: Trình bày khái niệm, chức năng địa chính.
*Khái niệm: Theo truyền thống địa chính được coi là “ Trạng thái hộ tịch của
quyền sở hữu đất đai”. Ngày nay, địa chính được xem là tính tổng hợp các tư liệu,
văn bản xác định rõ: vị trí, ranh giới, phân loại, số lượng, chất lượng của đất đai,
quyền sở hữu, sử dụng đất và các vật trên đất.
*Chức năng:
- Chức năng kỹ thuật: đó là bản đồ địa chính thể hiện chính xác vị trí, kích
thước, diện tích các thửa đất. Bản đồ địa chính thường xuyên cập nhật các thông tin
về sự thay đổi hợp pháp của đất đai.
- Chức năng tư liệu: Địa chính là nguồn cung cấp tư liệu về nhà, đất, kinh tế,
thuế, … Đó là các dạng bản đồ, sơ đồ, văn bản. Các tư liệu này thông qua 3 quá trình:
+Xây dựng tư liệu ban đầu
+ Cập nhật tư liệu khi có biến động đất đai
+Cung cấp thông tin tư liệu.
- Chức năng pháp lý: Đây là chức năng cơ bản của địa chính, chức năng này
có hai tính chất:
+ Đối với đối tượng: Đó là nhận dạng,xác định về mặt vât lý của đất và tài
sản
+ Đối với con người: Đó là nhận biết quyền sở hữu, quyền sử dụng và các
quyền lợi của chủ đất.
-Chức năng định giá thuế: Đây là chức năng cơ bản và nguyên thủy của địa
chính. Trước hết là nhận dạng vị trí, ranh giới, sau đó là nội dung, đánh giá, phân
hạng, định giá nhà đất, xác định mức thuế, tính các khoản thuế.
Câu 2: Trình bày nội dung và nguyên tắc quản lý của địa chính
*Nội dung quản lý:
- Điều tra về đất đai
- Đo đạc làm bản đồ địa chính
- Đăng ký đất
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Phân loại, phân hạng, định giá đất
- Xác định giá trị tài sản trên đất, giá trị sinh lời từ đất
- Lập quy hoạch tổng thể kế hoạch chi tiết sử đụng đất, định ra các chính sách
về đất đai và điều hòa quyền lợi sinh ra từ đất.
Đo đạc địa chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đo đạc địa chính - Người đăng: Nguyễn Như Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đo đạc địa chính 9 10 353