Ktl-icon-tai-lieu

Doanh nghiệp nhà nước: 7 khác biệt và 5 đề xuất

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1054 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Doanh nghiệp nhà nước: 7
khác biệt và 5 đề xuất

Rất ít có doanh nghiệp nhà nước tự nguyện công bố báo
cáo tài chính lên website, và do đó rất khó nắm bắt được
tình hình tài chính và tình hình hoạt động một cách chi tiết.

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) mới đây đã
đưa ra báo cáo nghiên cứu về các doanh nghiệp nhà
nước của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng có 7

điểm khác biệt khá cơ bản giữa doanh nghiệp nhà nước
của Việt Nam với các nước khác.
Các điểm khác biệt được VAFI tổng kết bao gồm khái niệm
doanh nghiệp nhà nước; loại hình doanh nghiệp nhà nước
không cổ phần hóa; hình thức huy động vốn; chế độ công
khai minh bạch; cơ quan đại diện cổ phần nhà nước; chế độ
thu nhập của người lao động và tiến trình ra quyết định
quản lý.
Tại Việt Nam, số lượng doanh nghiệp nhà nước hiện có
trên 1.000 doanh nghiệp không cổ phần hóa, trong khi đó
các nước phát triển như nhóm G7 chẳng hạn còn rất ít
doanh nghiệp nhà nước hoặc chỉ còn tồn tại ở những lĩnh
vực cực kỳ quan trọng như dầu khí, xăng dầu, vận tải công
cộng...
Đối với vấn đề huy động vốn, trong khi doanh nghiệp nhà
nước Việt Nam có thể được nhà nước cấp vốn và không thể
huy động được vốn cổ phần thì ở nước ngoài doanh nghiệp
nhà nước có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn từ cổ
đông nhà nước và tư nhân, vì hầu hết doanh nghiệp nhà

nước đều là những doanh nghiệp lớn và phải thực hiện
niêm yết.
Về chế độ công khai minh bạch, tại Việt Nam chưa có cơ
chế để doanh nghiệp nhà nước phải công bố báo cáo tài
chính lên website và các phương tiện thông tin đại chúng,
trừ lĩnh vực tài chính ngân hàng. Rất ít có doanh nghiệp
nhà nước tự nguyện công bố báo cáo tài chính lên website,
và do đó rất khó nắm bắt được tình hình tài chính và tình
hình hoạt động một cách chi tiết.
Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước ở nước ngoài công
khai thông tin về tình hình tài chính và tình hình hoạt động
một cách đầy đủ và thường xuyên như một doanh nghiệp
niêm yết; chịu sự giám sát, chất vấn từ các cổ đông thông
qua nhiều hình thức.
Quan trọng nhất là tiến trình ra quyết định của doanh
nghiệp nhà nước hiện cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể.
Tại Việt Nam, những quyết định quan trọng phải xin phê
chuẩn từ cơ quan đại diện nhà nước và tiến trình thông qua
quyết định mất nhiều thời gian.

Trong khi ở nước ngoài, nhà nước nắm giữ cổ phần chi
phối nhưng hoạt động như một cổ đông lớn và cổ đông nhỏ
lẻ có thể phủ quyết những quyết định không có lợi cho
doanh nghiệp hoặc cho họ.
Theo VAFI, sự khác biệt như trên là căn nguyên của nhi...
Doanh nghiệp nhà nước: 7
khác biệt và 5 đề xuất
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) mới đây đã
đưa ra báo cáo nghiên cứu về các doanh nghiệp nhà
nước của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh rằng có 7
Rất ít doanh nghiệp nhà nước tự nguyện công bố báo
cáo tài chính lên website, và do đó rất khó nắm bắt được
tình hình tài chính và tình hình hoạt động một cách chi tiết.
Doanh nghiệp nhà nước: 7 khác biệt và 5 đề xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Doanh nghiệp nhà nước: 7 khác biệt và 5 đề xuất - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Doanh nghiệp nhà nước: 7 khác biệt và 5 đề xuất 9 10 817