Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới cách xây dựng chiến lược

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đổi mới cách xây dựng chiến lược
16:1' 28/10/2008

Hiện nay là thời điểm thích hợp để triển khai nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
đất nước thời kỳ 2011 - 2020. Vấn đề đầu tiên cần xem xét là xây dựng chiến lược (bao gồm cả nghiên
cứu, chuẩn bị, hình thành và thực hiện) như thế nào cho thực sự có hiệu quả cao. Tình hình trong và
ngoài nước những năm qua đã có nhiều thay đổi, bài học xây dựng và thực hiện hai kỳ chiến lược trong
nước (1991 - 2000 và 2001 - 2010) và kinh nghiệm nghiên cứu chiến lược ở nước ngoài có thể cho
chúng ta nhiều gợi ý. Bài viết giới thiệu một số ý tưởng về chiến lược 2011 - 2020.

1 - Một số gợi ý từ tình hình trong và ngoài nước
a - Một số nhận xét và kinh nghiệm rút ra qua hai lần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 1991 - 2000 và 2001 - 2010:
- Tuy 2 bản chiến lược được nghiên cứu nghiêm túc và chu đáo, song nhược điểm chung là đều làm
theo cách truyền thống, nội dung dàn trải, những vấn đề chính sách được nghiên cứu không sâu. Chiến
lược có bóng dáng của một bản kế hoạch dài hạn.
- Chiến lược được chuẩn bị xây dựng và thông qua rất công phu, chặt chẽ, song khi đi vào thực hiện lại
thiếu theo dõi, đánh giá một cách khoa học để thực thi một cách đồng bộ và cân đối, làm giảm đáng kể
hiệu quả của công sức nghiên cứu.
- Để có thể đánh giá về năm xuất phát (năm 2011) của thời kỳ chiến lược mới (2011 - 2020), cần có ước
lượng kết quả thực hiện chiến lược hiện hành (2001 - 2010). Tuy còn sớm, song cũng có thể tiên đoán
kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) có nhiều khả năng thực hiện được những mục tiêu chủ yếu, thậm chí một
số mục tiêu có thể đạt sớm 1 - 2 năm, nhưng mục tiêu 10 năm là "tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ
bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại" thì cần phân tích sâu sắc.
Nếu coi "nền tảng" là kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, vật chất và phi vật chất, thì có thể dự đoán rằng
phần vật chất (GDP, tỷ trọng công nghiệp, FDI, đô thị hóa...) sẽ có tiến triển khá, còn phần phi vật chất
(giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, công bằng xã hội...) thì tiến triển chậm hơn.
Nếu coi "nền tảng" là một tỷ lệ nhất định (thí dụ trên 50%) của chặng đường công nghiệp hóa thì còn khá
nhiều công việc phải làm, nhất là khi đi con đường công nghiệp hóa kết hợp hiện đại hóa ngay từ đầu và
suốt quá trình phát triển.
Tuy nhiên, nếu tính toán giá trị tuyệt đối thì còn những chỉ tiêu chưa đủ chắc chắn. Song nhìn về xu thế
và nhịp độ chuyển biến cả về kinh tế và xã hội, thì chúng ta có c...
Đổi mới cách xây dựng chiến lược
16:1' 28/10/2008
Hiện nay thi điểm thích hợp để triển khai nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - hội
đất nước thời k 2011 - 2020. Vấn đề đầu tiên cần xem xét xây dựng chiến lược (bao gồm cả nghiên
cứu, chuẩn bị, nh thành thực hiện) như thế nào cho thực shiệu quả cao. Tình hình trong
ngoài nước những năm qua đã nhiều thay đổi, bài học xây dựng và thực hiện hai kỳ chiến lược trong
nước (1991 - 2000 và 2001 - 2010) kinh nghiệm nghiên cứu chiến c nước ngoài thể cho
chúng ta nhiều gi ý. Bài viết giới thiệu một số ý tưởng về chiến c 2011 - 2020.
1 - Một số gợi ý từ tình hình trong và ngoài nước
a - Một số nhận xét kinh nghiệm rút ra qua hai lần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế -
hội 1991 - 2000 và 2001 - 2010:
- Tuy 2 bản chiến c đưc nghiên cứu nghiêm túc chu đáo, song nhưc điểm chung đều làm
theo cách truyền thống, nội dung dàn trải, những vấn đề chính sách được nghiên cứu không sâu. Chiến
lược có bóng dáng của một bản kế hoạch dài hạn.
- Chiến lược được chuẩn bị xây dựng thông qua rất công phu, chặt chẽ, song khi đi vào thực hiện lại
thiếu theo i, đánh giá một cách khoa học để thực thi một cách đồng bộ và cân đối, làm giảm đáng kể
hiệu quả của ng sức nghiên cứu.
- Đcó thể đánh giá về năm xuất phát (năm 2011) của thời k chiến lược mới (2011 - 2020), cần có ước
lượng kết quả thực hiện chiến lược hiện nh (2001 - 2010). Tuy còn sớm, song cũng thể tiên đoán
kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) có nhiều khả năng thực hiện đưc những mục tiêu chủ yếu, thậm chí một
số mục tiêu có thể đạt sm 1 - 2 năm, nhưng mục tiêu 10 năm là "tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ
bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hin đại" thì cần phân tích sâu sắc.
Nếu coi "nền tảng" kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, vật chất phi vật chất, thì thể dự đoán rằng
phần vật chất (GDP, tỷ trọng công nghiệp, FDI, đô thị hóa...) sẽ tiến triển khá, còn phần phi vật chất
(giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, ng bằng hội...) thì tiến triển chậm hơn.
Nếu coi "nền tảng" là một tỷ lệ nhất định (thí dụ tn 50%) của chặng đường công nghiệp hóa thì còn khá
nhiều công việc phải làm, nhất là khi đi con đường công nghiệp hóa kết hợp hiện đại hóa ngay từ đầu
suốt quá trình phát triển.
Tuy nhiên, nếu tính toán giá tr tuyệt đối thì còn những chỉ tiêu chưa đủ chắc chắn. Song nhìn về xu thế
và nhp độ chuyển biến cả về kinh tế và xã hội, thì chúng ta có cơ sở để hy vọng rằng phần nền tảng cho
công nghiệp hóa sớm có thể đưc bổ sung để tạo tiền đề cho c phát triển khả quan hơn sắp tới. Như
vậy, trong 3 năm còn lại của thời kỳ chiến lược hiện hành, cần đẩy mạnh đồng bộ công cuộc cải cách và
đổi mới để tạo nền tảng và tiền đề cho sự phát triển cao hơn khi bước vào thời k chiến lược mới.
b - Mấy vấn đề đáng chú ý về tình hình ngoài nước:
- Có người ng rằng hoạch định chiến lược đã trở thành công việc lỗi thi, song theo các tài liệu quốc tế,
hiện nay ở nhiều nước người ta vẫn nghiên cứu và xây dựng các bản chiến lược khá dày v số trang và
phong phú vnội dung, chỉ có điều là cách xây dựng chiến c có khác trước.
Rất hiếm thấy kiểu soạn thảo chiến lược mang tính toàn diện, tỉ m, như một bản kế hoạch kinh tế - xã hội
dài hạn, ngược lại, nhiều bản chiến lược được xây dựng cho các vùng tương đối hẹp mà các điều kiện
cụ thể có thể nắm bắt dễ dàng, như một thành phố, một vùng mới khai phá, hoặc cho một chuyên ngành,
một lĩnh vực kinh tế - xã hội, như chiến lược công nghệ thông tin, hay chiến lược môi trường cho một
Đổi mới cách xây dựng chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới cách xây dựng chiến lược - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đổi mới cách xây dựng chiến lược 9 10 1