Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3988 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng
giai đoạn hiện nay
Dương Văn Ổn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 603120
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Linh Khiếu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên.
Làm rõ vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị nói chung và
thực trạng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng
Yên thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương thức
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên trong giai
đoạn hiện nay.
Keywords. Chính trị học; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Đường lối
lãnh đạo

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, xã hội, thành viên trong hệ
thống chính trị với chức năng đoàn kết tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh thiếu
niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thanh thiếu niên là lực lượng quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia,
dân tộc.
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên là một
nhiệm vụ trong công tác của Đảng; là vấn đề vừa có tính lí luận, vừa có tính thực
tiễn sâu sắc, đáp ứng yêu cầu có tính cấp bách trong tình hình hiện nay.

2
Những năm qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cố
gắng trong lãnh đạo công tác Đoàn, Hội, Đội. Tuy nhiên, qua đánh giá chung, vẫn còn
một số hạn chế.
Nhận thức sự cần thiết và tầm quan trọng của vấn đề đó tôi chọn đề tài “Đổi
mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên
trong giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học.
2. Tình hình nghiên cứu
Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết liên
quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với thanh niên và công tác Đoàn như:
Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên...
Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng có một số công trình nghiên cứu như:
“Đổi mới nhận thức và tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ đối với thanh niên và
công tác thanh niên" của tác giả Phạm Gia Cư; "Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay" của tác giả Nguyễn Thọ Ánh ...
Ở tỉnh Hưng Yên ngoài các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về các...
1
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối
với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng
giai đoạn hiện nay
Dương Văn Ổn
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chính tr học; Mã s: 603120
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Linh Khiếu
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí
Minh, Đảng Cộng Sản Việt Nam về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên.
Làm vai trò, vị trí của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị nói chung
thực trạng sự lãnh đạo của các cấp y Đảng đối với Đoàn thanh niên tỉnh Hưng
Yên thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới phương thức
lãnh đạo của các cấp y Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh ng Yên trong giai
đoạn hiện nay.
Keywords. Chính trị học; Đảng Cộng sản Việt Nam; Đoàn Thanh niên; Đường lối
lãnh đạo
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chính trị, hội, thành viên trong hệ
thống chính trị với chức năng đoàn kết tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh thiếu
niên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Thanh thiếu niên lực lượng quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia,
dân tộc.
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên một
nhiệm vụ trong công tác của Đảng; vấn đề vừa tính lí luận, vừa tính thực
tiễn sâu sắc, đáp ứng yêu cầu có tính cấp bách trong tình hình hiện nay.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng giai đoạn hiện nay - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên tronng giai đoạn hiện nay 9 10 434