Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới sản xuất kinh doanh Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Trước những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với sự thay đổi về
cơ cấu tổ chức của VNPT nói chung và của VNPost nói riêng, tạo ra áp lực rất lớn
cho VNPost đó là phải nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình. Điều
này đòi hỏi VNPost phải có các giải pháp nhằm đổi mới sản xuất kinh doanh, tận
dụng lợi thế sẵn có để tổ chức lại sản xuất cho phù hợp với điều kiện hiện nay đồng
thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cho VNPost.
Bởi vậy, đổi mới sản xuất kinh doanh đối với VNPost là một trong những
nội dung quan trọng cần phải thực hiện đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể


Đổi mới sản xuất kinh doanh sẽ giúp Tổng Công ty Bưu Chính Việt Nam có

một diện mạo mới hơn, khác với hình thức kinh doanh truyền thống.


Đổi mới sản xuất, kinh doanh sẽ giúp VNPost nhanh chóng giải quyết các vấn

đề then chốt: cân bằng thu chi và tiến tới kinh doanh có lãi.


Đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để

VNPost sớm trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, khẳng định vị thế chủ đạo
trong lĩnh vực bưu chính ở thị trường trong nước, dần có vai trò quan trọng trên thị
trường quốc tế.
Xuất phát từ những lý do nêu trên nên tôi chọn đề tài “ Đổi mới sản xuất
kinh doanh Tổng Công ty Bưu Chính Việt Nam” làm chủ đề cho luận văn của
mình.

1. Mục đích nghiên cứu


Đưa ra cơ sở lý luận và đề xuất các giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh nhằm

nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
trong công cuộc đổi mới của VNPost

2.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2



Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (Vnpost)



Phạm vi nghiên cứu: các giải pháp kinh doanh cho Tổng Công ty Bưu chính

Việt nam trong tình hình mới.

3.


Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp chủ yếu tác giả sử dụng trong quá trình nghiên cứu là phân

tích, tổng hợp, nghiên cứu so sánh, thống kê tổng hợp.

4.

Điểm mới của đề tài

Đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh cho
VNPost trong điều kiện Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế mới, và xác định
điều kiện thực hiện và lộ trình thực hiện các giải pháp đổi mới này.

5.

Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được
kết cấu thành 3 chương
Chương 1: Tổng quan về Bưu Chính Việt Nam
Chương 2: Tổng hợp cơ sở lý luận về tổ chức sản xuất kinh doanh ngành
Bưu Chính
Chương 3: Một số giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh cho VNPost

3

CHƯƠNG 1.
TỔNG QUAN VỀ VNPOS...
1
LI NÓI ĐẦU
Trước những yêu cầu ca hội nhập kinh tế quốc tế, cùng vi sự thay đổi v
cấu tổ chức của VNPT nói chung và ca VNPost nói riêng, tạo ra áp lực rất lớn
cho VNPost đó là phải nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định v thế của mình. Điều
này đòi hỏi VNPost phải các giải pháp nhằm đổi mi sản xuất kinh doanh, tận
dụng lợi thế sẵnđể tổ chức lại sản xuất cho phù hợp vi điều kiện hin nay đồng
thời nâng cao hiệu quả kinh doanh cho VNPost.
Bởi vậy, đổi mới sản xuất kinh doanh đối với VNPost là một trong những
nội dung quan trọng cần phải thực hiện đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. C thể
Đổi mới sản xuất kinh doanh sẽ giúp Tổng Công ty u Chính Việt Nam
một diện mạo mới hơn, khác với hình thức kinh doanh truyền thống.
Đổi mới sản xuất, kinh doanh sgiúp VNPost nhanh chóng giải quyết các vấn
đề then chốt: cân bằng thu chi và tiến tới kinh doanh có lãi.
Đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch v để
VNPost sớm trở thành một doanh nghiệp vững mạnh, khẳng định v thế chủ đạo
trong lĩnh vực bưu chính thị trường trong nước, dần vai trò quan trọng trên th
trường quốc tế.
Xut phát từ những lý do nêu trên nên tôi chọn đề tài “ Đổi mới sản xuất
kinh doanh Tng Công ty Bưu Chính Việt Namlàm ch đề cho luận văn của
mình.
1. Mc đích nghiên cứu
Đưa ra cơ sở luận và đề xuất các giải pháp đổi mới sản xuất kinh doanh nhằm
nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày ng cao
trong công cuộc đổi mới của VNPost
2. Đối tượng và phm vi nghiên cứu
Đổi mới sản xuất kinh doanh Tổng công ty Bưu chính Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới sản xuất kinh doanh Tổng công ty Bưu chính Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đổi mới sản xuất kinh doanh Tổng công ty Bưu chính Việt Nam 9 10 137