Ktl-icon-tai-lieu

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2010

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở
tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay
H. : Trung tâm
đào tạo, bồi
dưỡng giảng viên
lý luận chính trị,
2010
109 tr.
Số trang

Nguyễn Thành Minh
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quốc Phẩm
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến chính sách dân tộc và
việc thực hiện chính sách dân tộc. Đánh giá, phân tích thực trạng việc thực hiện chính
sách dân tộc và yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở
tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất và luận giải những quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm
đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Keywords: Chính sách dân tộc; Thừa Thiên Huế; Chủ nghĩa xã hội khoa học
Content
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em trong đó có 53 dân tộc thiểu
số chủ yếu sinh sống rải rác trên những vùng rừng núi của đất nước, nơi có vị trí chiến lược
đặc biệt quan trọng về chính trị, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái. Tuy có tập
quán, tâm lý, trình độ phát triển khác nhau nhưng các dân tộc đều là anh em một nhà, tương
thân, tương ái, cùng tạo ra bản sắc văn hóa đặc trưng của Việt Nam trong nền văn hóa đa dạng
của các tộc người.
Sự phát triển của lịch sử cộng đồng các dân tộc Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh
dựng nước và giữ nước, là lịch sử của tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn để chiến đấu
và chiến thắng kẻ thù. Truyền thống đoàn kết đã trở thành bản sắc văn hóa riêng của con
người Việt Nam, nó được bắt nguồn từ hàng ngàn năm lịch sử và được nâng lên một tầm cao
mới kể từ khi có sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã coi việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số như
một trong những công tác quan trọng có ý nghĩa chiến lược. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ I (3-1935) đã xác định: “Trung ương, các xứ ủy và các tỉnh ủy (trong những
tỉnh có dân tộc thiểu số) phải cử ra một số người chuyên môn nghiên cứu và chỉ đạo công
tác vận động các dân tộc thiểu số ”[22, tr.74]. Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới
điều kiện mới là một nước Việt Nam độc lập, công tác dân tộc đã được Đảng, Chính phủ
và Hồ Chủ Tịch đặc biệt quan tâm. Ngày 9- 9 - 1946, Chính phủ ra nghị định số 359 thành
lập nha dân tộc thiểu số để nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến công tác
dân tộc trên toàn đất nước. Từ đ...
Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở
tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay
H. : Trung tâm
đào to, bồi
dưỡng ging viên
luận chính trị,
2010
Số trang
109 tr.
Nguyễn Thành Minh
Trung tâm đào tạo, bi dưỡng ging viên lý lun chính tr
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quốc Phẩm
m bảo v: 2010
Abstract: Nghiên cứu những vấn đề luận liên quan đến chính sách dân tộc và
việc thực hiện chính sách dân tộc. Đánh giá, phân tích thực trạng việc thực hiện chính
sách dân tộc và yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới việc thực hiện cnh sách dân tộc ở
tnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất và luận giải những quan điểm, giải pháp bản nhằm
đổi mới việc thực hiện chính sáchn tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Keywords: Chính sách dân tộc; Thừa Thiên Huế; Chnga xã hội khoa học
Content
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là mt quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em trong đó có 53 dân tc thiểu
số ch yếu sinh sống rải rác trên những vùng rừng núi của đất nước, nơi vị tchiến lược
đặc biệt quan trọng về chính trị, an ninh, quốc phòng và môi trường sinh thái. Tuy tập
quán, tâm lý, trình độ phát triển khác nhau nhưng các dân tộc đều anh em một nhà, tương
thân, tương ái, cùng tạo ra bản sắc văn hóa đặc trưng của Việt Nam trong nền văn hóa đa dạng
của các tộc người.
Sự phát triển của lịch sử cộng đồng các dân tộc Việt Nam gắn liền với cuộc đấu tranh
dựng nước và ginước, là lịch sử của tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh to lớn để chiến đấu
chiến thắng kẻ thù. Truyền thống đoàn kết đã trở thành bản sắc văn hóa riêng của con
người Việt Nam, được bắt nguồn từ hàng ngàn năm lịch sử được nâng lên một tầm cao
mới kể từ khi sự lãnh đạo của Đảng.
Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2010 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2010 9 10 140