Ktl-icon-tai-lieu

Đời sống tình cảm của thiếu niên

Được đăng lên bởi Mi Ly
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM CỦA THIẾU NIÊN ( HỌC SINH THCS )
I. Khái niệm Đời sống tình cảm:
Đời sống tình cảm của con người là những thái độ thể hiện sự rung cảm của
cá nhân đối với những sự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của
họ. Tình cảm có thể là thái độ vui lòng, phật ý, yêu, ghét, vui, buồn… (Giáo trình
tâm lý học- Phạm Minh Hạc, NXB Giáo dục, T1)
=> Đời sống tình cảm vốn là phạm trù đặc biệt, nó quy định mặt tinh thần cho sự
phát triển nhân cách của mỗi con người, đặc biệt là với thiếu niên- lứa tuổi nh lµ
sù ph¸t triÓn qu¸ ®é tõ tuæi th¬ sang ngêi lín - nhạy cảm với những thay
đổi về trạng thái xúc cảm.
II.Đặc điểm của đời sống tình cảm ở học sinh THCS
A/ Đặc điểm chung:
1. Về nội dung:
_ Tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ ở thiếu niên đang phát triển
mạnh và đã phục tùng lí trí.
_ Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng chí, tình cảm tập thể đều phát
triển mạnh
2. Về hình thức biểu hiện:
_ Đặc điểm cơ bản của đời sống tình cảm thiếu niên là những xúc cảm và tình cảm
ở các em dễ bị mâu thuân nhau, những trạng thái xúc cảm tích cực và tiêu cực thay
thế nhau.
_ Điểm dễ nhận thấy ở lứa tuổi này là các em dễ xúc động, tình cảm dễ chuyển
hóa, dễ thay đổi, đôi khi còn mâu thuẫn. Nhìn chung, các em có tính bồng bột, sôi
nổi, hăng say, dễ bị kích động.
Ví dụ: Vui quá trớn, buồn ủ rũ, hoặc lúc thì quá hăng say, lúc thì quá chán nản.
Đang vui nhưng vì một tác động nhỏ nào đó nên lại buồn ngay; hoặc đang
buồn bực nhưng gặp một điều gì thích thú thì lại vui vẻ.
Đối với em nhỏ này thì rất yêu thương quý mến, nhưng ngay lúc đó đối với em
nhỏ khác lại trêu chọc, dọa nạt; hoặc đối với người tàn tật nhiều khi các em tận
tình giúp đỡ, nhưng có lúc lại trêu chọc, lấy đó làm trò đùa với nhau.
* Được thể hiện qua những đặc trưng tâm lý sau:
+ Cã nhu cÇu ®Æc biÖt vÒ t×nh b¹n, c¶m nhËn ®îc nh÷ng tinh tÕ trong t×nh b¹n:
- Nhu cÇu t×nh b¹n trë thµnh cÊp thiÕt vµ quan träng nhÊt, ®Æc biÖt lµ nhu
cÇu vÒ ngêi b¹n kh¸c giíi: sî c« ®¬n, sî bÞ b¹n tÈy chay...

- B¹n kh«ng ph¶i lµ ng¬i cïng ch¬i, cïng ho¹t ®éng cïng së thÝch høng
thó... mµ lµ ®èi tîng ®Ó t©m t×nh, ®Ó nhËn xÐt phª ph¸n, ®ång nhÊt m×nh
víi b¹n.
+ Trµn ®Çy xóc c¶m
- DÔ xóc ®éng, khã kiÒm chÕ xóc c¶m bét ph¸t, dÔ bÞ tæn th¬ng
- ThÊt thêng, kh«ng æn ®Þnh, tho¾t vui råi l¹i tho¾t buån
- ThÝch c¸c b¶n nh¹c buån hay nh¹c kÝch ®éng
- Khã kiÓm so¸t xung tÝnh, dÔ bÞ kÝch ®éng (dÔ næi nãng, dÔ n¶n ë con
trai... dÔ khãc, dÔ tñi th©n ë con g¸i)
+ Ph¸t triÓn xóc c¶m yªu ®¬ng:
- DÔ rung ®éng trí...
ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM CỦA THIẾU NIÊN ( HỌC SINH THCS )
I. Khái niệm Đời sống #nh cảm:
Đời sống nh cảm của con người là những thái độ thể hiện sự rung cảm của
cá nhân đối với những sự vật hiện tượng có liên quan đến nhu cầu và động cơ của
họ. Tình cảm thể thái độ vui lòng, phật ý, yêu, ghét, vui, buồn…

=> Đời sống tình cảm vốn là phạm trù đặc biệt, nó quy định mặt tinh thần cho sự
phát triển nhân cách của mỗi con người, đặc biệt với thiếu niên- lứa tuổi nh
ph¸t triÓn qu¸ ®é tuæi th¬ sang ngêi lín - nhạy cảm với những thay
đổi về trạng thái xúc cảm.
II.Đặc điểm của đời sống #nh cảm ở học sinh THCS
A/ Đặc điểm chung:
1. Về nội dung:
_ Tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ ở thiếu niên đang phát triển
mạnh và đã phục tùng lí trí.
_ Tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình đồng chí, tình cảm tập thể đều phát
triển mạnh
2. Về hình thức biểu hiện:
_ Đặc điểm cơ bản của đời sống tình cảm thiếu niên những xúc cảm tình cảm
ở các em dễ bị mâu thuân nhau, những trạng thái xúc cảm tích cực và tiêu cực thay
thế nhau.
!"#$%&'()*+,&,-#./01234#*&"
5)#)&0+0678**9:*2-5;<=2<1>6
+?2>)&#<@7A012:
BACB*D*E<*=FGH/D*?2>)&/D*4:
!)2I*J2I1012K,05L<*=2)&MH0)2
<*=<NJ22HO10P*2A/I*IQ:
!RIE-K,&%&L*JS2D*TJ22)&/050RIE-
K7L*)MH0RIE2JU,$P*7-$
32/O0VJ25/L*%&05,80W)IE)*:
* Được thể hiện qua những đặc trưng tâm lý sau:
+ Cã nhu cÇu ®Æc biÖt vÒ t×nh b¹n, c¶m nhËn ®îc nh÷ng tinh tÕ trong t×nh b¹n:
- Nhu cÇu t×nh b¹n trë thµnh cÊp thiÕt quan träng nhÊt, ®Æc biÖt nhu
cÇu vÒ ngêi b¹n kh¸c giíi: sî c« ®¬n, sî bÞ b¹n tÈy chay...
Đời sống tình cảm của thiếu niên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đời sống tình cảm của thiếu niên - Người đăng: Mi Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đời sống tình cảm của thiếu niên 9 10 891