Ktl-icon-tai-lieu

Đối thủ cạnh tranh

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 2612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Hà Nội, tháng 11/2004

Marketing địa phương

Quản lý Marketing trong thế kỷ 21
Chương 5: Đối thủ cạnh tranh và những tổ chức bổ trợ

Chương 5
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH VÀ CÁC TỔ CHỨC BỔ TRỢ
Mục tiêu học tập
Khi bạn hoàn tất chương này, bạn sẽ hiểu:
• tầm quan trọng của việc am hiểu về các đối thủ cạnh tranh
• làm thế nào để phát triển một khung phân tích chiến lược và các đối thủ cạnh
tranh
• làm thế nào nhận diện các đối thủ cạnh tranh – thực tế và tiềm năng
• làm thế nào mô tả và đánh giá các đối thủ cạnh tranh
• làm thế nào dự đoán hành động tương lai của các đối thủ cạnh tranh và quản lý
hành vi của họ
• làm thế nào am hiểu thấu đáo về sự cạnh tranh
• tầm quan trọng của các tổ chức bổ trợ trong việc triển khai một phương pháp tiếp
cận thị trường hợp nhất.
• các hình thức bổ trợ khác nhau
GIỚI THIỆU
Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về cường độ cạnh tranh gia tăng trong thế
giới ngày nay. Dĩ nhiên, cạnh tranh chẳng phải là một hiện tượng mới mẻ đối với hầu hết
mọi công ty, nhưng đối với các doanh nghiệp trong những ngành trước đây từng được
kiểm soát chặt chẽ mà hiện đang bãi bỏ các qui định kiểm soát, và đối với những doanh
nghiệp quen hoạt động đàng sau các hàng rào hạn ngạch và thuế quan bảo hộ, thì va chạm
với cạnh tranh là một cú sốc nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều mới đối với tất cả là sự thay
đổi về loại hình và trình độ hoạt động cạnh tranh. Chẳng những loại hình và trình độ
cạnh tranh đã tăng lên đối với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, mà
hầu hết các nhà quan sát môi trường kinh doanh đều dự đoán rằng sự gia tăng này sẽ còn
tiếp diễn. Bất kể những thay đổi lớn trong 10 đến 20 năm trước, người ta còn dự đoán
những thay đổi ngoạn mục hơn nữa trong những năm sắp tới. Để thu hút và lưu giữ các
khách hàng mục tiêu trong môi trường này, các nhà quản lý phải làm việc tích cực hơn
nữa để phát triển các lợi thế khác biệt. Sự am hiểu tường tận về đối thủ cạnh tranh là cần
thiết nhằm đạt được những lợi thế đó.
Cho dù các nhà quản lý ngày càng ý thức hơn về sự cạnh tranh gia tăng, nhưng
việc tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh lại thường không được chú trọng. Ngay cả khi các
công ty dành nguồn lực cho việc tập hợp và phân tích dữ liệu cạnh tranh, thì những nỗ lực
này thường không gì khác hơn những mô tả cơ bản. Các phát động này không đáng là
bao so với những nguồn lực dành cho việc tìm hiểu khách hàng. Xin đừng hiểu lầm quan
điểm này: dành các nguồn lực đáng kể trực tiếp để tìm hiểu khách hàng...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Qun lý Marketing trong thế k 21
Hà Ni, tháng 11/2004 Chương 5: Đối th cnh tranh và nhng t chc b tr
N. Capon & J. M. Hulbert 1 Biên dch: Kim Chi
Chương 5
ĐỐI TH CNH TRANH VÀ CÁC T CHC B TR
Mc tiêu hc tp
Khi bn hoàn tt chương này, bn s hiu:
tm quan trng ca vic am hiu vc đối th cnh tranh
làm thế nào để phát trin mt khung phân tích chiến lược và các đối th cnh
tranh
làm thế nào nhn din các đối th cnh tranh – thc t
ế và tim năng
làm thế nào mô tđánh giá các đối th cnh tranh
làm thế nào d đoán hành động tương lai ca các đối th cnh tranh và qun lý
hành vi ca h
làm thế nào am hiu thu đáo v s cnh tranh
tm quan trng ca các t chc b tr trong vic trin khai mt phương pháp tiếp
cn th trường h
p nht.
các hình thc b tr khác nhau
GII THIU
Trong các chương trước, chúng ta đã tho lun v cường độ cnh tranh gia tăng trong thế
gii ngày nay. Dĩ nhiên, cnh tranh chng phi là mt hin tượng mi m đối vi hu hết
mi công ty, nhưng đối vi các doanh nghip trong nhng ngành trước đây tng được
kim soát cht ch mà hin đ
ang bãi b các qui định kim soát, và đối vi nhng doanh
nghip quen hot động đàng sau các hàng rào hn ngch và thuế quan bo h, thì va chm
vi cnh tranh là mt cú sc nghiêm trng. Tuy nhiên, điu mi đối vi tt c là s thay
đổi v loi hình và trình độ hot động cnh tranh. Chng nhng loi hình và trình độ
cnh tranh đã tăng lên đối vi các doanh nghip trong nhiu lĩnh v
c ca nn kinh tế, mà
hu hết các nhà quan sát môi trường kinh doanh đều d đoán rng s gia tăng này s còn
tiếp din. Bt k nhng thay đổi ln trong 10 đến 20 năm trước, người ta còn d đoán
nhng thay đổi ngon mc hơn na trong nhng năm sp ti. Để thu hút và lưu gi các
khách hàng mc tiêu trong môi trường này, các nhà qun lý phi làm vic tích cc hơn
na để
phát trin các li thế khác bit. S am hiu tường tn v đối th cnh tranh là cn
thiết nhm đạt được nhng li thế đó.
Cho dù các nhà qun lý ngày càng ý thc hơn v s cnh tranh gia tăng, nhưng
vic tìm hiu các đối th cnh tranh li thường không được chú trng. Ngay c khi các
công ty dành ngun lc cho vic tp hp và phân tích d liu cnh tranh, thì nhng n
lc
này thường không gì khác hơn nhng mô t cơ bn. Các phát động này không đáng là
bao so vi nhng ngun lc dành cho vic tìm hiu khách hàng. Xin đừng hiu lm quan
đim này: dành các ngun lc đáng k trc tiếp để tìm hiu khách hàng là công vic có
tm quan trng ln lao, nhưng hãy nh rng doanh nghip ch đạt được mc tiêu khi h
hot động tt hơn so vi các đối th
cnh tranh trong vic bo toàn khách hàng. Cn phi
am hiu sâu sc c khách hàng ln đối th cnh tranh.
Đối thủ cạnh tranh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối thủ cạnh tranh - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Đối thủ cạnh tranh 9 10 626