Ktl-icon-tai-lieu

Đối tượng kiểm toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng §¹i Häc Kinh TÐ Quèc D©n
PhÇn I.
Lêi më ®Çu.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vËn hµnh cña nÒn kinh thÞ trêng ®· béc mÆt
tr¸i cña nã, ®ßi hái chóng ta ph¶i nh÷ng nguyªn t¾c, h×nh thøc ph¬ng ph¸p qu¶n
thÝch hîp. Thùc tiÔn, sau gÇn 10 n¨m ®æi míi, mÆt tr¸i cña nÒn kinh thÞ trêng
cµng béc s©u s¾c, næi cém nhøc nhèi nhÊt n¹n tham nhòng: viÖc l·ng phÝ tµi
s¶n quèc gia cã xu híng ngµy mét gia t¨ng; t×nh tr¹ng trèn lËu thuÕ, nî ®äng vµ chiÕm
dông th cßn phæ biÕn; nhiÒu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cßn n»m ngoµi kiÓm
so¸t cña nhµ níc; viÖc chi tiªu l·ng phÝ, chi sai môc ®Ých, sai chÕ ®é vÉn kh«ng gi¶m
bít
§Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thùc tiÔn, nh»m t¨ng cêng sù kiÓm so¸t cña nhµ
níc trong viÖc qu¶n lý, dông ng©n s¸ch tµi s¶n quèc gia, ChÝnh phñ ®· ban hµnh
nghÞ ®Þnh sè 70/CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 1994 t¹o lËp c¬ së ph¸p lý cho kiÓm to¸n nhµ
níc ra ®êi. ViÖc ra ®êi a kiÓm to¸n nhµ níc lµ tÊt yÕu, lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®æi
míi, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ViÖt Nam hiÖn nay, vµ kiÓm to¸n ngµy
cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña m×nh trong viÖc x¸c minh bµy ý kiÕn thùc
tr¹ng ho¹t ®éng cÇn ®îc kiÓm to¸n b»ng thèng ph¬ng ph¸p thuËt cña kiÓm to¸n
chøng tõ vµ kiÓm to¸n ngoµi chøng tõ do c¸c kiÓm to¸n viªn cã tr×nh ®é nghiÖp vô t¬ng
xøng thùc hiÖn trªn c¬ së hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu lùc.
sinh viªn kiÓm to¸n th× viÖc trang cho m×nh mét kiÕn thøc, mét hiÓu
biÕt lÜnh vùc kiÓm to¸n, x¸c ®Þnh ®èi tîng kiÓm to¸n h×nh thµnh ph¬ng ph¸p
kiÓm to¸n trong c¸c nghµnh nghÒ hiÖn nay lµ hÕt søc cÇn thiÕtv« cïng quan träng,
chÝnh v× lý do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi nµy.
1
Đối tượng kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối tượng kiểm toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đối tượng kiểm toán 9 10 393