Ktl-icon-tai-lieu

Đồi tượng thông tin kế toán của mô hình tổng kế toán nhà nước

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỐI TƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA MÔ
HÌNH TỔNG KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC
Hệ thống thông tin kế toán Nhà nước là bộ phận cấu thành hệ thống thông tin
quản lý tài chính ngân sách của Nhà nước với mục tiêu là thu thập, xử lý, phân
tích và cung cấp các thông tin về hoạt động tài chính, ngân sách phục vụ cho công
tác quản lý điều hành, kiểm tra giám sát tác nghiệp của đơn vị thuộc lĩnh vực Nhà
nước, chỉ đạo lãnh đạo của cơ quan quản lý Nhà nước
Để thực hiện được điều đó cần phải xây dựng một bộ máy thi hành triển khai, đó là
Tổng kế toán Nhà nước. Một trong những việc quan trọng để xác định rõ mô hình Tổng
kế toán Nhà nước phải kể tới xác định rõ đối tượng thông tin các chỉ tiêu thông tin của
mô hình này. Tham luận này mong muốn trước hết sẽ làm rõ bản chất hệ thống thông tin
kế toán Nhà nước, các đối tượng sử dụng thông tin và đối tượng cung cấp thông tin, sau
đó là nội dung cơ bản về các chỉ tiêu thông tin và cuối cùng là tổ chức thu thập, xử lý
phân tích và cung cấp thông tin của mô hình Tổng kế toán Nhà nước.

1. Bản chất hệ thống thông tin kế toán Nhà nước:
Hệ thống thông tin là một tập hợp các nguồn dữ liệu và thủ tục xử lý các nguồn dữ
liệu để tạo ra những thông tin hữu ích cho người sử dụng. Hệ thống thông tin kế toán là
sự giao thoa giữa hệ thống thông tin và hệ thống kế toán trên cơ sở thông tin kế toán của
đối tượng cung cấp thông tin và yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin kế toán.
Hệ thống thông tin kế toán Nhà nước là sử dụng công nghệ thông tin trên cơ sở tổ
chức hệ thống kế toán Nhà nước để thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về
hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN). Nói rộng ra là hoạt động của quá trình
thu, chi NSNN, nợ Nhà nước, các Quỹ tài chính của Nhà nước bên cạnh NSNN, thu chi
các đơn vị sử dụng NSNN, đơn vị thực hiện các dịch vụ của Nhà nước và hoạt động tạo
ra các tài sản tiền vốn của Nhà nước.

Hệ thống
thông tin
Hệ thống
thông tin kế
toán Nhà
nước
Hệ thống kế
toán Nhà
nước

Như vậy bản chất của hệ thống thông tin kế toán Nhà nước là sự tập hợp các thành
phần dữ liệu thông tin đầu vào, lưu trữ xử lý thông tin, cung cấp thông tin đầu ra theo các
quy trình nghiệp vụ kế toán phục vụ quản lý tài chính ngân sách của Nhà nước.
2. Đối tượng sử dụng thông tin và đối tượng cung cấp thông tin kế toán Nhà nước
- Đối tượng được cung cấp sử dụng thông tin kế toán của Nhà nước bao gồm:
+ Theo chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSAP6 và IPSAP24), là các đơn vị được
quyền kiểm soát và chi phối các chính sách hoạt động và chính sách tài ...
ĐI TƯỢNG THÔNG TIN K TOÁN CA MÔ
HÌNH TNG K TOÁN NHÀ NƯỚC
H thng thông tin kế toán Nhà nước là b phn cu thành h thng thông tin
qun lý tài chính ngân sách ca Nhà nước vi mc tiêu là thu thp, x lý, phân
tích và cung cp các thông tin v hot đng tài chính, ngân sách phc v cho công
tác qun lý điu hành, kim tra giám sát tác nghip ca đơn v thuc lĩnh vc Nhà
nước, ch đo lãnh đo ca cơ quan qun lý Nhà nước
Để thực hiện được điều đó cần phải xây dựng một bộ y thi hành triển khai, đó
Tổng kế toán Nhà nước. Một trong những việc quan trọng để xác định hình Tổng
kế toán Nhà nước phải kể tới xác định đối tượng thông tin các chỉ tiêu thông tin của
hình y. Tham luận y mong muốn trước hết sẽ m rõ bản chất hệ thống thông tin
kế toán Nhà ớc, các đối tượng sử dụng thông tin đối tượng cung cấp thông tin, sau
đó nội dung bản về các chỉ tiêu thông tin cuối cùng tổ chức thu thập, xử
phân tích và cung cấp thông tin của mô hình Tổng kế toán Nhà nước.
1. Bản chất hệ thống thông tin kế toán Nhà nước:
Hệ thống thông tin một tập hợp c nguồn dữ liệu thủ tục xử các nguồn dữ
liệu để tạo ra những thông tin hữu ích cho người sử dụng. Hệ thống thông tin kế toán
sự giao thoa giữa hệ thống thông tin hệ thống kế toán trên cơ sở thông tin kế toán của
đối tượng cung cấp thông tin và yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin kế toán.
Hệ thống thông tin kế toán Nhà nước sử dụng ng nghệ thông tin trên sở tổ
chức hệ thống kế toán Nhà nước để thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin về
hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước (NSNN). Nói rộng ra là hoạt động của quá trình
thu, chi NSNN, nợ Nhà ớc, các Qu tài chính của Nhà nước bên cạnh NSNN, thu chi
các đơn vị sử dụng NSNN, đơn vị thực hiện các dịch vụ của Nhà ớc hoạt động tạo
ra các tài sản tiền vốn của Nhà nước.
Đồi tượng thông tin kế toán của mô hình tổng kế toán nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồi tượng thông tin kế toán của mô hình tổng kế toán nhà nước - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đồi tượng thông tin kế toán của mô hình tổng kế toán nhà nước 9 10 564