Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)

TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH
Địa chỉ trụ sở chính: 38/5A Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 37123748

Fax: (+84.8) 37123749

Email: zunguyen1987@yahoo.com.vn
Tài khoản số: 1903201114830 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi
nhánh KCN Tân Tạo
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên. Mã số doanh nghiệp: 0362936553, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 09 năm
2012
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): HOÀNG THANH ĐOÀN
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (+84.8) 37123748
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH
Địa chỉ: 38/5A Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 37123748

Fax: (+84.8) 37123749

Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Sản xuất bao bì, sản phẩm từ plastic
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên. Mã số doanh nghiệp: 0362936553, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 09 năm
2012

2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất
TT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng trung bình/năm

1

Hạt nhựa nguyên sinh

360.000 kg

2.2. Danh sách sản phẩm :
TT

Tên sản phẩm

Số lượng trung bình/năm

1

Hộp nhựa y tế các loại

360.000 kg

3. Dữ liệu về chất thải
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:
TT

Trạng thái tồn tại Số lượng trung
bình (kg/năm)
(Rắn/lỏng/bùn)

Tên chất thải

Mã
CTNH

1

Hộp mực in thải có các
thành phần nguy hại

Rắn

15

08 02 04

2

Bóng đèn huỳnh quang thải

Rắn

24

16 01 06

3

Giẻ lau bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Rắn

6

18 02 01

4

Pin, ắc quy thải

Rắn

4

16 01 12

5

Dầu động cơ, hộp số và bôi
trơn tổng hợp thải

Lỏng

40

17 02 03

Tổng

89

3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên :
TT

Tên chất thải

Trạng thái tồn tại
(Rắn/lỏng/bùn)

Số lượng trung bình
(kg/năm)

1

Rác thải sinh hoạt

Rắn

9.000

2

Bao bì carton

Rắn

114

Tổng

9.114

3.3. Danh sách CTNH tồn lưu: Không có
TT

Tên chất

Trạng thái tồn tại

Số lượng

Mã

Thời điểm bắt

thải

(Rắn/ Lỏng/ Bùn)

(kg)

CTNH

đầu tồn lưu

Tổng số lượng
4. Danh sách CTNH đăng ký tự xử lý CT...
CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)
TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH
Địa chỉ trụ sở chính: 38/5A Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 37123748 Fax: (+84.8) 37123749
Email: zunguyen1987@yahoo.com.vn
Tài khoản số: 1903201114830 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi
nhánh KCN Tân Tạo
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên. số doanh nghiệp: 0362936553, đăng thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 09 năm
2012
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): HOÀNG THANH ĐOÀN
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (+84.8) 37123748
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY TNHH NHỰA NHỊ BÌNH
Địa chỉ: 38/5A Ấp 4, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TP. HCM
Điện thoại: (+84.8) 37123748 Fax: (+84.8) 37123749
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Sản xuất bao bì, sản phẩm từ plastic
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên. số doanh nghiệp: 0362936553, đăng thay đổi lần thứ 4 ngày 27 tháng 09 năm
2012
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trang 2
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 9 10 77