Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG
MỸ NGÂN

V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG MỸ NGÂN
Địa chỉ trụ sở chính: 43C Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908 013 438

Fax: không có

Email: maihung942007@yahoo.com
Tài khoản số: không có
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên,
Mã số doanh nghiệp: 0312457793, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2013 do Phòng
đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): Lê Chí Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0908 013 438
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG MỸ NGÂN
Địa chỉ: 43C Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908 013 438
Email: maihung942007@yahoo.com
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên,
Mã số doanh nghiệp: 0312457793, đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2013 do Phòng
đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng sử dụng trung bình

STT

Nguyên liệu thô/hoá chất

Số lượng trung bình (kg/năm)

1.

Hải sản

480

2.

Thịt các loại

540

3.

Rau củ quả

720

4.

Gia vị

36

5.

Gas

300

Tổng

2.076

2.2. Danh sách sản phẩm
STT

Tên sản phẩm

Số lượng trung bình/năm

1

Lượt khách

3.600

3. Dữ liệu về chất thải
3.1. Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên:
Trạng thái tồn tại Số lượng trung
bình (kg/năm)
(Rắn/lỏng/bùn)

Mã
CTNH

TT

Tên chất thải

1

Bóng đèn huỳnh quang thải

Rắn

12

16 01 06

2

Giẻ lau bị nhiễm các thành
phần nguy hại

Rắn

6

18 02 01

Tổng

18

3.2. Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên :
TT
1

Tên chất thải
Rác thải sinh hoạt

Trạng thái tồn tại
(Rắn/lỏng/bùn)

Số lượng trung bình
(kg/năm)

Rắn

3.600

Tổng

3.600

3.3. Danh sách CTNH tồn lưu: Không có
TT

Tên chất
thải

Trạng thái tồn tại
(Rắn/ Lỏng/ Bùn)

Tổng số lượng

Số lượng
(kg)

Mã
CTNH

Thời điểm bắt
đầu tồn lưu

4. Danh sách CTNH đăng ký tự xử lý CTNH tại cơ sở : Không có
Mức độ xử lý
TT

Tên chất
thải

Trạng thái tồn tại
(rắn/lỏng/b...
CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG
MỸ NGÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
V/v: Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
(cấp lần đầu)
TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2014
ĐƠN ĐĂNG KÝ
CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
(cấp lần đầu)
Kính gửi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Phần khai chung về chủ nguồn thải CTNH
1.1. Tên: CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG MỸ NGÂN
Địa chỉ trụ sở chính: 43C Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908 013 438 Fax: không có
Email: maihung942007@yahoo.com
Tài khoản số: không có
Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên,
số doanh nghiệp: 0312457793, đăng lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2013 do Phòng
đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): Lê Chí Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0908 013 438
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH:
Tên: CÔNG TY TNHH MTV TM NHÀ HÀNG MỸ NGÂN
Địa chỉ: 43C Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại: 0908 013 438
Email: maihung942007@yahoo.com
Loại hình (ngành nghề) hoạt động: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên,
số doanh nghiệp: 0312457793, đăng lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2013 do Phòng
đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp.
2. Dữ liệu về sản xuất
2.1. Danh sách nguyên liệu thô/hóa chất và số lượng sử dụng trung bình
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Trang 2
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 9 10 955