Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 63 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi :

………………[1]……………………

Họ và tên:
Địa chỉ:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Đã đăng ký là người quản lý chuyên môn cho cơ sở …….……………………...
…………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số: ……………. ngày cấp……………
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số……………………có giá trị đến ngày.....
………………
Lý do xin nhận lại: Chấm dứt tham gia quản lý chuyên môn về dược tại cơ sở ….
………………, ngày
tháng
Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên)

[1] Tên cơ quan đang lưu giữ bản chính chứng chỉ hành nghề dược

năm

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nhận lại Chứng chỉ hành nghề dược
Kính gửi : ………………[1]……………………
Họ và tên:
Địa chỉ:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Đã đăng người quản chuyên môn cho sở …….……………………...
…………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số: ……………. ngày cấp…………
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số……………………có giá trị đến ngày.....
………………
Lý do xin nhận lại: Chấm dứt tham gia quản lý chuyên môn về dược tại cơ sở ….
………………, ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ tên)
[1] Tên cơ quan đang lưu giữ bản chính chứng chỉ hành nghề dược
Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề 9 10 44