Ktl-icon-tai-lieu

Đông Á con đường dẫn tới phúc lợi

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baãn quyïìn © 1998
Ngên haâng Taái thiïët vaâ Phaát triïín quöëc tïë, Ngên haâng Thïë giúái
1818 H. Street, N.W., Washington, D.C 20433
Giûä baãn quyïìn
In taåi Myä
ÊËn baãn lêìn àêìu tiïn thaáng Chñn 1998
Ngên haâng Thïë giúái khöng baão àaãm vïì sûå chñnh xaác cuãa söë liïåu trong êën
baãn naây vaâ khöng chõu traách nhiïåm vïì moåi hêåu quaã trong quaá trònh sûã duång.
Trong cuöën saách naây, nhûäng biïn giúái, mêìu sùæc, tïn goåi vaâ nhûäng thöng tin khaác
ghi trïn bêët kyâ baãn àöì naâo trong cuöën saách naây àïìu khöng mang haâm yá thïí hiïån
sûå àaánh giaá naâo cuãa nhoám Ngên haâng Thïë giúái àöëi vúái tònh traång húåp phaáp vïì
laänh thöí hoùåc sûå cöng böë hoùåc chêëp nhêån chñnh thûác vïì nhûäng àûúâng biïn giúái
àoá.
Taâi liïåu sûã duång trong êën phêím naây àûúåc giûä baãn quyïìn. Giêëy xin pheáp sûã
duång tûâng phêìn cuãa taâi liïåu naây xin gûãi vïì cú quan xuêët baãn theo àõa chó ghi úã
trïn. Ngên haâng Thïë giúái khuyïën khñch sûã duång êën phêím naây vaâ sùén saâng cho
pheáp nhûäng trûúâng húåp sûã duång laåi taâi liïåu khöng mang tñnh thûúng maåi vaâ
Ngên haâng khöng àoâi hoãi phñ sûã duång. Giêëy pheáp sûã duång möåt phêìn tû liïåu naây
cho caác lúáp àaâo taåo do Copyright Clearance Center, Inc., Suite 910, 222 Rosewood
Dr., Danvers, Massachusetts 01923, U.S.A cung cêëp.
Thiïët kïë bòa cuãa The Magazine Group
AÃnh bòa cuãa Curt Carnemark/ngên haâng Thïë giúái
ISBN 0-8213-4299-1
Àaä àùng kyá vúái Library of Congress Cataloging-in-publication Data

Lúâi nhaâ xuêët baãn

Cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh - tiïìn tïå Àöng AÁ - cuöåc khuãng
hoaãng lúán nhêët trong nhiïìu thêåp kyã qua - àaä keáo daâi hún möåt nùm,
gêy ra nhûäng hêåu quaã nùång nïì àöëi vúái caác nïìn kinh tïë Àöng AÁ vaâ taác
àöång tiïu cûåc àïën nïìn kinh tïë thïë giúái. Vêåy nhûäng nguyïn nhên naâo
dêîn àïën khuãng hoaãng? Taác àöång trûúác mùæt vaâ hêåu quaã lêu daâi cuãa
khuãng hoaãng àöëi vúái toaân khu vûåc vaâ tûâng nûúác ra sao? Bùçng caách
naâo caác nûúác trong khu vûåc coá thïí thoaát ra khoãi khuãng hoaãng vaâ
tûâng bûúác phuåc höìi nïìn kinh tïë Àêy laâ nhûäng vêën àïì àaä vaâ àang
àûúåc àùåt ra trong nhiïìu cöng trònh nghiïn cûáu, trong caác cuöåc höåi
thaão quöëc tïë vaâ khu vûåc, thu huát sûå tham gia àöng àaão cuãa caác nhaâ
nghiïn cûáu, caác hoåc giaã caác nhaâ hoaåch àõnh chñnh saách... thuöåc nhiïìu
quöëc tõch vaâ töí chûác quöëc tïë khaác nhau.
Àïí cung cêëp cho baån àoåc taâi liïåu nghiïn cûáu vïì vêën àïì naây,
àöìng thúâi goáp phêìn àûa ra lúâi giaãi àaáp...
Baãn quyïìn © 1998
Ngên haâng Taái thiïët vaâ Phaát triïín quöëc tïë, Ngên haâng Thïë giúái
1818 H. Street, N.W., Washington, D.C 20433
Giûä baãn quyïìn
In taåi Myä
ÊËn baãn lêìn àêìu tiïn thaáng Chñn 1998
Ngên haâng Thïë giúái khöng baão àaãm vïì sûå chñnh xaác cuãa söë liïåu trong êën
baãn naây vaâ khöng chõu traách nhiïåm vïì moåi hêåu quaã trong quaá trònh sûã duång.
Trong cuöën saách naây, nhûäng biïn giúái, mêìu sùæc, tïn goåi vaâ nhûäng thöng tin khaác
ghi trïn bêët kyâ baãn àöì naâo trong cuöën saách naây àïìu khöng mang haâm yá thïí hiïån
sûå àaánh giaá naâo cuãa nhoám Ngên haâng Thïë giúái àöëi vúái tònh traång húåp phaáp vïì
laänh thöí hoùåc sûå cöng böë hoùåc chêëp nhêån chñnh thûác vïì nhûäng àûúâng biïn giúái
àoá.
Taâi liïåu sûã duång trong êën phêím naây àûúåc giûä baãn quyïìn. Giêëy xin pheáp sûã
duång tûâng phêìn cuãa taâi liïåu naây xin gûãi vïì cú quan xuêët baãn theo àõa chó ghi úã
trïn. Ngên haâng Thïë giúái khuyïën khñch sûã duång êën phêím naây vaâ sùén saâng cho
pheáp nhûäng trûúâng húåp sûã duång laåi taâi liïåu khöng mang tñnh thûúng maåi vaâ
Ngên haâng khöng àoâi hoãi phñ sûã duång. Giêëy pheáp sûã duång möåt phêìn tû liïåu naây
cho caác lúáp àaâo taåo do Copyright Clearance Center, Inc., Suite 910, 222 Rosewood
Dr., Danvers, Massachusetts 01923, U.S.A cung cêëp.
Thiïët kïë bòa cuãa The Magazine Group
AÃnh bòa cuãa Curt Carnemark/ngên haâng Thïë giúái
ISBN 0-8213-4299-1
Àaä àùng kyá vúái Library of Congress Cataloging-in-publication Data
Đông Á con đường dẫn tới phúc lợi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đông Á con đường dẫn tới phúc lợi - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Đông Á con đường dẫn tới phúc lợi 9 10 568