Ktl-icon-tai-lieu

Động cơ thúc đẩy và tiền lương

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN HOÀNG TIẾN
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Đại cương về QT NNL
PNS & văn hoá tổ chức
Hoạch định NNL
Tuyển dụng
Đào tạo và học hỏi
Phát triển sự nghiệp
Động cơ thúc đẩy và tiền
lương
2

Chương 7

ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY VÀ
TIỀN LƯƠNG

1. Nhu cầu và động cơ
thúc đẩy
2. Mô hình động cơ thúc
đẩy
3. Tiền lương
4. Hệ thống tiền lương
5. Định giá công việc
6. Quan hệ lao động
3

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 Động cơ thúc đẩy – ý muốn đạt được
mục đích, định hướng và duy trì hành vi
của con người.
 Nhu cầu – sản sinh ra động cơ thúc đẩy,
là nguyên nhân của năng lực, định hướng
và tinh thần lập nghiệp (entrepreneurship).
4

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 Phân cấp các nhu cầu (Maslow):
– Tự thành đạt,
D – Được thừa nhận,
C – Giao kết xã hội,
B – Đảm bảo an toàn,
A – Cơ bản nhất
(sinh lý)
E

E
D
C
B
A

5

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 Bản chất của nhu cầu:
 Thoả mãn NC này sẽ sản sinh các NC khác;
 Phân cấp NC không giống nhau ở mọi cá
nhân;
 NC cấp dưới nếu không được thoả mãn sẽ
trở thành động cơ;
 NC cao cấp khi được thoả mãn cũng sẽ trở
thành động cơ.

6

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
Triết lý thuyết X
1.
2.

3.

Con người không thích làm việc – bị chỉ huy, ép buộc
Con người không muốn nhận trách nhiệm – bị chỉ
huy, ép buộc
Con người không đáng tin cậy – kiểm tra, kiểm soát

Triết lý thuyết Y
1.

2.

3.

Con người thích làm việc – tạo điều kiện khuyến
khích
Con người muốn đảm nhận trách nhiệm – tạo điều
kiện khuyến khích
Con người đáng tin cậy – tự kiểm soát
7

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
Quản lý theo thuyết Z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chế độ tuyển dụng suốt đời
Đào tạo theo diện rộng
Kiểm tra mặc nhiên, tự quản
Ra quyết định tập thể
Trách nhiệm tập thể
Lương bình quân, thăng tiến theo thâm niên
Chế độ công đoàn xí nghiệp
8

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 DN chỉ thành công khi tác động tới NC hết sức đa
dạng của NV phản ánh sự phân cấp các mục
tiêu.
 Chương trình động viên phù hợp sẽ gia tăng hiệu
quả lao động và nâng cao mức cạnh tranh của
DN.
 Các yếu tố tạo động lực thúc đẩy bao gồm:



Ép buộc,
Khuyên nhủ,

9

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 Phân loại nhu cầu:


Theo các loại nhu cầu:
thích cơ bản (thấp cấp),
Kích thích bổ sung (nhu cầu xã hội, được thừa
nhận và tự thành đạt).
Kích



Theo hướng tác động – tích cực và tiêu cực.

10

1. NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ
THÚC ĐẨY
 Phân loại nhu cầu:


Theo phạm vi ảnh hưởng:
Nội

bộ (bền vững, sâu sắc: thừa n...
NGUY N HOÀNG TI N
PhD in Business Administration
Of
Warsaw School of Economics
Động cơ thúc đẩy và tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Động cơ thúc đẩy và tiền lương - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Động cơ thúc đẩy và tiền lương 9 10 545