Ktl-icon-tai-lieu

Đồng vị 14C và biến động của khí hậu ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồng vị 14C và biến động của khí hậu ở Việt
Nam
Nguyễn Thị Hƣờng
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận văn Thạc sĩ ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lƣợng cao;
Mã số: 60 44 05
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Miên
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan về sự hình thành của đồng vị 14C trong tự nhiên, phƣơng pháp
đo đồng vị phóng xạ, đo đồng vị 14C bằng detector nhấp nháy. Trình bày các phƣơng
pháp thực nghiệm: quy trình phân tích hàm lƣợng trong mẫu môi trƣờng sử dụng hệ
đo Tri-carb 2770TR/SL; gia công chế tạo detector nhấp nháy lỏng cho hệ Tri-carb
2770TR/SL; đo hoạt độ phóng xạ bêta trên máy đo Tri-carb 2770TR/SL; thực
nghiệm xác định hàm lƣợng đồng vị 14C trong một số mẫu vật. Đƣa ra kết quả và
thảo luận: sai số trong phép đo phóng xạ hoạt độ nhỏ; xác định hoạt độ carbon
phóng xạ trong mẫu; biến thiên của hàm lƣợng đồng vị 14C theo thời gian.
Keywords. Vật lý hạt nhân; Khí hậu; Phóng xạ; Hạt nhân

Content

1

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1 Cơ sở khoa học của phương pháp
1.1.1 Sự hình thành của đồng vị 14C trong tự nhiên
Nêu sự hình thành đồng vị 14C trong tự nhiên:
Trong tƣ̣ nhiên , carbon có ba đồng vị cơ bản là carbon-12 (12C), carbon-13 (13C),
carbon-14 (14C). Trong đó 12C, 13C là các đồng vị bền và chiếm phần chủ yếu trong tự nhiên
(12C chiếm khoảng 99,63%; 13C chiếm khoảng 0,37%) còn 14C chiếm phần tỷ lệ rất nhỏ chỉ
khoảng 1,3.10-10% là đồng vị không bền vững, có khả năng phân rã phóng xạ β- để trở thành
nguyên tố khác.

1.1.2 Biến thiên hàm lượng 14C theo thời gian
Xây dựng hàm biến thiên hàm lƣợng C14 theo thời gian.
Trong tự nhiên luôn có 2 quá trình ngƣợc nhau xảy ra đối với hai đồng vị 14C và 14N:
một quá trình tạo ra đồng vị 14C từ 14N do tác động của tia vũ trụ nhƣ phƣơng trình (1.1); một
quá trình tự phân rã của 14C thành 14N nhƣ phƣơng trình (1.2). Sau khi đƣợc tạo thành đồng
vị 14C sẽ nhanh chóng bị ôxi hóa thành khí điôxít carbon và tham gia vào chu trình chuyển
hóa trong sinh quyển nhƣ một chất khí CO2 thông thƣờng. Quá trình này diễn ra liên tục nên
trong môi trƣờng tự nhiên sẽ dẫn đến hình thành một trạng thái "dừng", nghĩa là trạng thái
duy trì sự không đổi về tỷ số 14C/12C cả trong khí quyển và trong sinh vật. Trong khí quyển,
tỷ số này có giá trị:

1.1.3 Cơ sở của phương pháp
Nêu cơ sở của phƣơng pháp xây dựng hàm lƣợng biến thiên theo thời gian

1.2 Các phương pháp đo đồng vị phóng xạ
Nêu các phƣơng pháp đo đồng vị phóng xạ.

1.2.1 Kỹ thuật đo hàm lượng 14C bằng phương pháp ống đếm chứa khí (...
ng v
14
ng cu Vit
Nam
Nguyn Th ng
i hc Khoa hc T 
Khoa V
LuV, h ng cao;
: 60 44 05
ng dn: PGS.TS. Nguy
o v: 2012
Abstract. Tng quan v s ng v
14
C trong t 
ng v ng v
14
C bng detector nh
c nghing trong mng s dng h
- to detector nhng cho h Tri-carb
          -carb 2770TR/SL; thc
nghing v
14
C trong mt s mu v kt qu 
tho lun: sai s     ho  nh  nh ho  carbon
 trong mu; bing v
14
C theo thi gian.
Keywords. V; H
Content
1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1 Cơ sở khoa học của phương pháp
1.1.1 Sự hình thành của đồng vị
14
C trong tự nhiên
 ng v
14
C trong t 

 , c       -12 (
12
C), carbon-13 (
13
C),
carbon-14 (
14

12
C,
13

(
12

13

14


-10

-


Đồng vị 14C và biến động của khí hậu ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồng vị 14C và biến động của khí hậu ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đồng vị 14C và biến động của khí hậu ở Việt Nam 9 10 395