Ktl-icon-tai-lieu

DT và XDKQKD cty Cp Mai Linh

Được đăng lên bởi maihuunhuancfc-gmail-com
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Dï kinh doanh trong lÜnh vùc nµo,lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu mµ c¸c doanh
nghiÖp theo ®uæi.Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp
nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u tõ tæ chøc qu¶n lý ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu
thô... Do vËy, tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô hîp lý, hiÖu qu¶ ®· vµ ®ang trë
thµnh mét vÊn ®Ò bao trïm toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
Còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty cæ
phÇn Mai Linh Hµ néi lu«n quan t©m tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m
thu lîi nhuËn lín nhÊt cho c«ng ty. Lµ mét c«ng ty th¬ng m¹i dÞch vô chuyªn
kinh doanh c¸c dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× kinh doanh t×m kiÕm doanh
thu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt. XuÊt ph¸t tõ c¸ch nh×n nh vËy kÕ
to¸n doanh thu cÇn ph¶i ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi
®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi:
“Hoµn thiÖn h¹ch to¸n Doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty
Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi”.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çuvµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn 1:. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ
Néi

PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng
ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Phßng kÕ to¸n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
C«ng ty vµ ThÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp.

SV: §ç Quang Dòng

KÕ to¸n 43B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Néi dung
PhÇn 1
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn
mai linh hµ néi

1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn mai linh-hµ néi
Tªn giao dÞch: mai linh-hµ néi joint stock company
Tªn viÕt t¾t:
mai linh-ha néi jsc
§Þa chØ trô së chÝnh: Sè 370 TrÇn Kh¸t Ch©n, Phêng Thanh Nhµn, QuËn
Hai Bµ Trng, Thµnh phè Hµ Néi
§iÖn tho¹i: 8222555
Fax:942455
Email: mlhn@maillinhcorporation.com.vn
Ngµnh, nghÒ kinh doanh:
-VËn t¶i hµng ho¸ b»ng Taxi;
-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®êng bé b»ng xe Taxi vµ xe Bus;
-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng Taxi níc (xuång m¸y);
-Söa ch÷a, b¶o dìng «t«, ph¬ng tiÖn vËn t¶i;
-L÷ hµnh néi ®Þa;
-§¹i lý vÐ m¸y bay trong níc vµ quèc ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
kinh doanh trong lÜnh vùc nµo,lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu c¸c doanh
nghiÖp theo ®uæi.Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i phèi hîp
nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u chøc qu¶n ®Õn n xuÊt kinh doanh tiªu
thô... Do vËy, tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô hîp lý, hiÖu qu¶ ®· ®ang trë
thµnh mét vÊn ®Ò bao trïm toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp.
Còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh thÞ trêng, C«ng ty
phÇn Mai Linh néi lu«n quan t©m tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m
thu lîi nhuËn lín nhÊt cho c«ng ty. mét c«ng ty th¬ng i dÞch chuyªn
kinh doanh c¸c dÞch vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× kinh doanh t×m kiÕm doanh
thu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt. XuÊt ph¸t tõ c¸ch nh×n nh vËy
to¸n doanh thu cÇn ph¶i ®îc chøc mét c¸ch khoa häc, hîp phï hîp víi
®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh vËy em ®· chän ®Ò tµi:
Hoµn thiÖn h¹ch to¸n Doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty
Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi”.
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çuvµ kÕt luËn gåm 3 phÇn:
PhÇn 1:. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ
Néi
PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i
C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng
ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Phßng to¸n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña
C«ng ty ThÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt
nghiÖp.
SV: §ç Quang Dòng KÕ to¸n 43B
DT và XDKQKD cty Cp Mai Linh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DT và XDKQKD cty Cp Mai Linh - Người đăng: maihuunhuancfc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
DT và XDKQKD cty Cp Mai Linh 9 10 747