Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Kết Hợp Truyền Thông

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: 
Hotline: 08.39118552 - 0918755356

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT
HỢP TRUYỀN THÔNG
 – 08.39118552

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƢ
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
HẠNH PHÚC

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

DIỆP HỮU TINH
NGUYỄN VĂN MAI

 08.39118552

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG

 08.39118552

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN ................................................................................ 1
I.1 Mô tả dự án ...................................................................................................................................... 1
I.1.1 Mục tiêu của dự án ....................................................................................................................... 1
I.1.2. Các thành phần của dự án ............................................................................................................ 1
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ....................................................................................... 1
I.2. Lịch trình thực hiện dự án .............................................................................................................. 1
I.3. Địa điểm thực hiện dự án................................................................................................................ 2
I.4. Nguồn tài chính của dự án .............................................................................................................. 2
CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ...................................................................... 3
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ............................................................... 3
II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô ....................................................................................................................... 3
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nƣớc ............................................................................................ 6
II.1.3. Kết luận .......................................................................................................................................
ĐƠN VỊ VẤN
CÔNG TY CP VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH
Website: http://lapduan.com.vn
Hotline: 08.39118552 - 0918755356
D ÁN: BNH VIN ĐA KHOA KT
HP TRUYN THÔNG
http://lapduan.com.vn 08.39118552
Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Kết Hợp Truyền Thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Kết Hợp Truyền Thông - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Kết Hợp Truyền Thông 9 10 886