Ktl-icon-tai-lieu

Dự Án Đầu Tư Khu Du Lịch SANDHILLS

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH
SANDHILLS

ĐỊA ĐIỂM
: XÃ TIẾN THÀNH – THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHƯƠNG NAM

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH
SANDHILLS

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH DU LỊCH
PHƯƠNG NAM
(Giám đốc)

ÔNG. LÊ HOÀNG LÂM

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm
2014

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ..........................................1
1.1. Giới thiệu về chủ đầu tư......................................................................................................1
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án................................................................................................1
1.3. Căn cứ pháp lý....................................................................................................................2
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN................................5
2.1. Bối cảnh đầu tư dự án.........................................................................................................5
2.1.1. Kinh tế vĩ mô...................................................................................................................5
2.1.2. Tình hình du lịch tỉnh Bình Thuận..................................................................................6
2.1.3. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận................................................................7
2.2. Hiện trạng dự án Khu du lịch Sandhills..............................................................................7
2.2.1. Địa điểm xây dựng...........................................................................................................7
2.2.2. Quy mô dự án và các hạng mục đã hoàn thành...............................................................8
2.2.3. Dịch vụ...........................................................................................................................11
2.2.4. Sơ lược hiệu quả kinh doanh khu du lịch Sandhills......................................................21
2.3. Kết luận sự cần thiết mở rộng đầu tư................................................................................23
CHƯƠNG III: NỘI DUNG MỞ RỘNG ĐẦU TƯ............................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁOO
NGHN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN
MỞ RỘNG ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH
SANDHILLS
ĐỊA ĐIỂM : XÃ TIẾN THÀNH – THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHƯƠNG NAM
Tp.Hồ Chí Minh, tháng 4 năm
2014
Dự Án Đầu Tư Khu Du Lịch SANDHILLS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự Án Đầu Tư Khu Du Lịch SANDHILLS - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Dự Án Đầu Tư Khu Du Lịch SANDHILLS 9 10 583