Ktl-icon-tai-lieu

Dự án đầu tư khu nghĩ dưỡng thể thao giải trí

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

KHU NGHỈ DƢỠNG THỂ THAO GIẢI TRÍ
VTT


ĐỊA ĐIỂM
CHỦ ĐẦU TƢ

:
:

Tp.HCM- Tháng 4 năm 2011

Dự Án Đầu Tư Khu Nghĩ Dưỡng Thể Thao Giải Trí- VTT
--------------------------------------------------------------------

CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN
I.1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ
- Tên Công Ty: Công ty TNHH Sản xuất – Thƣơng mại - Dịch vụ
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế, mã số
- Trụ sở công ty : HCM
- Đại diện pháp luật công ty:
- Chức vụ: Giám đốc công ty ;
- Điện Thoại:
I.2. MÔ TẢ DỰ ÁN
- Tên dự án: Khu nghỉ dƣỡng thể thao giải trí VTT
- Địa điểm: Tại xã Hiệp Phƣớc, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Hình thức đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng mới.
I.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tƣ
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN
Việt Nam;
- Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
- Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nƣớc CHXHCN Việt Nam;
- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
- Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc
CHXHCN Việt Nam;
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
đầu tƣ xây dựng công trình.
- Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế
thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh

Trang 1

Dự Án Đầu Tư Khu Nghĩ Dưỡng Thể Thao Giải Trí- VTT
-------------------------------------------------------------------- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định
việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập...
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LP - T DO - HNH PHÚC
----------- ----------
THUYT MINH
D ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNGNG TNH
KHU NGH NG TH THAO GII TRÍ
VTT

ĐA ĐIM :
CH ĐU TƢ :
Tp.HCM- Tháng 4 năm 2011
Dự án đầu tư khu nghĩ dưỡng thể thao giải trí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án đầu tư khu nghĩ dưỡng thể thao giải trí - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Dự án đầu tư khu nghĩ dưỡng thể thao giải trí 9 10 965