Ktl-icon-tai-lieu

Dự án Hồ Rừng

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 1578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG

ĐỊA ĐIỂM

: XÃ PHÚ CƯỜNG - HUYỆN TAM NÔNG - ĐỒNG THÁP

CHỦ ĐẦU TƯ

: CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ

Đồng Tháp, tháng 07 năm
2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN HỒ RỪNG
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

(Tổng Giám đốc)

(Phó. Tổng Giám đốc)

ÔNG. TRẦN VĂN HÙNG

BÀ. NGUYỄN BÌNH MINH

Đồng Tháp , tháng 07 năm
2014

Báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án Hồ Rừng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................................1
CHƯƠNG I: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN.......................................................................................2
1.1. Căn cứ pháp lý.......................................................................................................................2
1.2. Tình hình kinh tế vĩ mô.........................................................................................................5
1.3. Điều kiện vùng thực hiện dự án............................................................................................7
1.3.1. Tiềm năng du lịch......................................................................................................7
1.3.2. Tình hình hoạt động du lịch năm 2013.....................................................................8
1.3.3. Chiến lược phát triển du lịch.....................................................................................9
1.4. Năng lực của chủ đầu tư.....................................................................................................10
CHƯƠNG II: TÓM TẮT DỰ ÁN.................................................................................................13
2.1. Mô tả sơ bộ thông tin dự án................................................................................................13
2.2. Mục tiêu...............................................................................................................................13
CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG...................................................15
3.1. Điều kiện tự nhiên...............................................................................................................15
3.1.1. Vị trí, quy mô và giới hạn khu đất................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
----------- ----------
BÁOO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI
DỰ ÁN HỒ RỪNG
ĐỊA ĐIỂM : XÃ PHÚ CƯỜNG - HUYỆN TAM NÔNG - ĐỒNG THÁP
CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
Đồng Tháp, tháng 07 năm
2014
Dự án Hồ Rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án Hồ Rừng - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Dự án Hồ Rừng 9 10 789