Ktl-icon-tai-lieu

Dự án khai thác quặng đồng

Được đăng lên bởi Hung Bui
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 2409 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH 
TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH
MỞCHẤT
ĐẦU THAM KHẢO

I. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Quặng Đồng là nguyên liệu quan trọng trong phát triển công nghiệp, gia
dụng nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hàng năm lượng
đồng tiêu thụ đứng thứ 3 chỉ sau thép và nhôm. Để đáp ứng nhu cầu của thị
trường, góp phần đẩy mạnh sự phát triển công nghiệp địa phương, thúc đẩy kinh
tế xã hội khu vực, chúng ta phải quản lý sử dụng và khai thác hợp lý nguồn tài
nguyên khoáng sản sẵn có của địa phương. Tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều
mỏ và điểm mỏ khoáng sản kim loại trong đó có Mỏ Đồng được phân bố không
đều, tập trung nhiều ở các huyện vùng cao như: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục
Nam...
Với chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên
lãnh thổ Việt Nam với mục đích huy động có hiệu quả nguồn vốn, lao động và
các tiềm năng khác của nước nhà nhằm phát triển kinh tế xã hội vì dân giàu
nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Công ty Cổ phần Khai thác Khoáng sản Thăng Long – Hà Nội lập Dự án
“ Khai thác Quặng Đồng tại Cổ Vài, Cầu Sắt xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn
tỉnh Bắc Giang ” trình hội đồng thẩm định, các ban ngành hữu quan, UBND
tỉnh Bắc Giang xin phê duyệt và cấp phép khai thác nhằm thúc đẩy sự nghiệp
phát triển công nghiệp địa phương góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh
trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO ĐTM
2.1 Căn cứ pháp lý
1. Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành
ngày 01 tháng 7 năm 2006 .
2. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ về việc Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo
vệ môi trường và Nghị định 21/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 của Chính
phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8
năm 2006 của Chính phủ.

TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH 
LIỆU
CHỈ MANG TÍNH CHẤT
THAM
3. TÀI
Thông
tư 08/2006TT-BTNMT,
ngày 08
thángKHẢO
09 năm 2006 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh
giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
4. Nghị quyết số 41- NQ/ TW, ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính
trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
5...
M ĐẦU
I. XUT X CA D ÁN
Qung Đồng nguyên liu quan trng trong phát trin công nghip, gia
dng nói riêng trong phát trin kinh tế - hi nói chung. Hàng năm lượng
đồng tiêu th đứng th 3 ch sau thép nhôm. Để đáp ng nhu cu ca th
trường, góp phn đẩy mnh s phát trin công nghip địa phương, thúc đẩy kinh
tế xã hi khu vc, chúng ta phi qun s dng và khai thác hp lý ngun i
nguyên khoáng sn sn ca địa phương. Tnh Bc Giang đã phát hin nhiu
m đim m khoáng sn kim loi trong đó có M Đồng được phân b không
đều, tp trung nhiu các huyn vùng cao như: Sơn Động, Lc Ngn, Lc
Nam...
Vi chính ch ca Đng và Nhà nước v khuyến khích to điu kin
thun li cho các t chc, nhân đầu tư trong các lĩnh vc kinh tế, hi trên
lãnh th Vit Nam vi mc đích huy động có hiu qu ngun vn, lao đng và
các tim năng khác ca nước nhà nhm phát trin kinh tế hi vì dân giàu
nước mnh, xã hi công bng dân ch văn minh.
Công ty C phn Khai thác Khoáng sn Thăng Long Hà Ni lp D án
Khai thác Qung Đng ti C Vài, Cu St Sơn Hi, huyn Lc Ngn
tnh Bc Giang tnh hi đồng thm định, các ban ngành hu quan, UBND
tnh Bc Giang xin phê duyt cp phép khai thác nhm thúc đẩy s nghip
phát trin công nghip đa phương p phn tăng trưởng nn kinh tế ca tnh
trong thi k công nghip hoá hin đại hoá đất nước.
II. CĂN C PHÁP LÝ VÀ TÀI LIU K THUT LP BÁO CÁO ĐTM
2.1 Căn c pháp lý
1. Lut bo v môi trường được Quc hi Nước Cng h hi ch
nghĩa Vit Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiu lc thi hành
ngày 01 tháng 7 năm 2006 .
2. Ngh định s 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8 năm 2006 ca Chính
ph v vic Quy đnh chi tiết Hướng dn thi hành mt s Điu ca Lut Bo
v môi trường Ngh định 21/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2008 ca Chính
ph v Sa đổi, b sung mt s điu NĐ s 80/2006/NĐ-CP, ngày 09 tháng 8
năm 2006 ca Chính ph.
TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI DIỄN ĐÀN MÔI TRƯỜNG XANH WWW.MTX.VN
TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO
Dự án khai thác quặng đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dự án khai thác quặng đồng - Người đăng: Hung Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Dự án khai thác quặng đồng 9 10 301