Ktl-icon-tai-lieu

dự toán công trình

Được đăng lên bởi Mi Ka
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1962 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

MÔN HỌC

DỰ TOÁN XÂY DỰNG
(45 tiết)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
GIÁO TRÌNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG, 2010

THS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
CHƢƠNG 1:
KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
CHƯƠNG 2:

TIÊN LƯỢNG
CHƢƠNG 3:
DỰ TOÁN NHU CẦU VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG,
XE MÁY THI CÔNG
CHƢƠNG 4:

LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
CHƢƠNG 5:

THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƢ

CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
I./ TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XD CÔNG TRÌNH

Tổng mức đầu tƣ dự án đầu tƣ xây dựng công trình
(tổng mức đầu tƣ) là khái toán chi phí của dự án đầu tƣ xây
dựng công trình (dự án) đƣợc xác định trong giai đoạn lập
dự án hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở để lập
kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu tƣ
của dự án. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà
nƣớc thì tổng mức đầu tƣ là chi phí tối đa mà Chủ đầu tƣ
đƣợc phép sử dụng để đầu tƣ xây dựng công trình.
Tổng mức đầu tƣ bao gồm:
- Chi phí xây dựng
- Chi phí thiết bị
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cƣ;
- Chi phí quản lý dự án và chi phí khác;
- Chi phí dự phòng

1.1- Chi phí xây dựng bao gồm :
- Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc
dự án;
- Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;
- Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ
thi công (đƣờng thi công, điện nƣớc, nhà xƣởng v.v.) ; Nhà
tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công.
1.2- Chi phí thiết bị bao gồm:

- Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ và chi phí đào tạo và
chuyển giao công nghệ (nếu có), chi phí vận chuyển từ
cảng hoặc nơi mua đến công trình, chi phí lƣu kho, lƣu bãi,
chi phí bảo quản, bảo dƣỡng tại kho bãi ở hiện trƣờng, thuế
và phí bảo hiểm thiết bị công trình ;
- Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh (nếu có).

1.3- Chi phí quản lý dự án và chi phí khác bao gồm:

- Chi phí quản lý chung của dự án;
- Chi phí tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt
bằng ;
- Chi phí thẩm định hoặc thẩm tra thiết kế, tổng dự toán, dự
toán xây dựng công trình;
- Chi phí lập hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời đấu thầu, phân
tích đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đấu thầu;
- Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát khảo sát xây
dựng và lắp đặt thiết bị;
- Chi phí kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất
lƣợng công trình xây dựng;
- Chi phí nghiệm thu, quyết toán và quy đổi vốn đầu tƣ;
- Chi phí lập dự án ; Chi phí thi tuyển kiến trúc (nếu có) ;
- Chi phí khảo sát, thiết kế xây dựng ;
- Chi...
MÔN HỌC
DỰ TOÁN XÂY DỰNG
(45 tiết)
THS. NGUYỄN ĐĂNG KHOA
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
GIÁO TNH DTOÁN Y DỰNG CƠ BN
NHÀ XUT BẢN XÂY DỰNG, 2010
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
dự toán công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dự toán công trình - Người đăng: Mi Ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
dự toán công trình 9 10 181