Ktl-icon-tai-lieu

Dubai-contents

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CO NTE NT S
INTRODUCING DUBAI 2
HIGHLIGHTS

4

THE AUTHORS

14

GETTING STARTED
When to Go
Costs & Money
Internet Resources
Sustainable Dubai

15
15
17
17
18

BACKGROUND
History
Economy
Government & Politics
Identity & Lifestyle
Environment & Planning
Media
Architecture
Arts

19
19
26
27
29
33
37
39
42

NEIGHBOURHOODS
Itinerary Builder
Deira
Bur Dubai
Sheikh Zayed Road
Jumeirah
New Dubai

47
50
53
61
71
75
81

SHOPPING
Deira
Bur Dubai
Sheikh Zayed Road
Jumeirah
New Dubai
Other Neighbourhoods

85
91
95
98
99
101
102

EATING
Deira
Bur Dubai

103
106
110

Sheikh Zayed Road
Jumeirah
New Dubai

114
117
119

ENTERTAINMENT
Bars & Clubs
Dance Clubs
Live Music
Sheesha Cafés
Cinemas

123
124
130
132
133
135

SPORTS &
ACTIVITIES
Health & Fitness
Spectator Sport

137
138
145

SLEEPING
Deira
Bur Dubai
Sheikh Zayed Road
Jumeirah
New Dubai

149
151
155
157
159
162

DESERT SAFARIS &
DAY TRIPS
165
Desert Safaris
166
Day Trips
170
TRANSPORT

175

DIRECTORY

182

LANGUAGE

194

BEHIND THE
SCENES

198

INDEX

204

WORLD TIME
ZONES

211

MAP LEGEND

212

...
CONTENTS
INTRODUCING DUBAI 2
HIGHLIGHTS 4
THE AUTHORS 14
GETTING STARTED 15
When to Go 15
Costs & Money 17
Internet Resources 17
Sustainable Dubai 18
BACKGROUND 19
History 19
Economy 26
Government & Politics 27
Identity & Lifestyle 29
Environment & Planning 33
Media 37
Architecture 39
Arts 42
NEIGHBOURHOODS 47
Itinerary Builder 50
Deira 53
Bur Dubai 61
Sheikh Zayed Road 71
Jumeirah 75
New Dubai 81
SHOPPING 85
Deira 91
Bur Dubai 95
Sheikh Zayed Road 98
Jumeirah 99
New Dubai 101
Other Neighbourhoods 102
EATING 103
Deira 106
Bur Dubai 110
Sheikh Zayed Road 114
Jumeirah 117
New Dubai 119
ENTERTAINMENT 123
Bars & Clubs 124
Dance Clubs 130
Live Music 132
Sheesha Cafés 133
Cinemas 135
SPORTS &
ACTIVITIES 137
Health & Fitness 138
Spectator Sport 145
SLEEPING 149
Deira 151
Bur Dubai 155
Sheikh Zayed Road 157
Jumeirah 159
New Dubai 162
DESERT SAFARIS &
DAY TRIPS 165
Desert Safaris 166
Day Trips 170
TRANSPORT 175
DIRECTORY 182
LANGUAGE 194
BEHIND THE
SCENES 198
INDEX 204
WORLD TIME
ZONES 211
MAP LEGEND 212
Dubai-contents - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Dubai-contents 9 10 424