Ktl-icon-tai-lieu

eBook - Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên - Ken Blanchard

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 3386 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.

Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản
tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ
hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Authorized translation from the English language edition, entitled
GUNG HO! TURN ON THE PEOPLE IN ANY ORGANIZATION
by KEN BLANCHARD, SHELDON BOWLES, published by Pearson
Education, Inc, publishing as Prentice Hall.
Copyright © 1998 by The Blanchard Family Partnership and Ode to
Joy Limited. All rights reserved.
The Ken Blanchard Companies
125 State Place
Escondido, CA 92029
Email: international@kenblanchard.com
Tel: 1-760-489-5005
Fax: 1-760-489-8407

Vietnamese Edition Copyright © 2007 by First News - Tri Viet.
Published by arrangement with Pearson Education, Inc, publishing as
Prentice Hall.

GUNG HO!
BÑ QUYÏËT PHAÁT HUY NHIÏÅT HUYÏËT NHÊN VIÏN
Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát
haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng
chuyïín giao baãn quyïìn vúái Pearson Education, Hoa Kyâ.
Bêët cûá sûå sao cheáp, trñch dêîn naâo khöng àûúåc sûå àöìng
yá cuãa First News vaâ Pearson Education àïìu laâ bêët húåp
phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn
quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu
Trñ tuïå Berne.
CÖNG TY VÙN HOA SANG TAO TRÑ VIÏT - FIRST NEWS
Á
Á
Å
Å

11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh
Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860
Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn
Website: 

Ken Blanchard & Sheldon Bowles

TURN ON THE PEOPLE IN ANY ORGANIZATION

Biïn dõch: Viïåt Haâ – Thu An

First News
NHAÂ XUÊËT BAÃN TREÃ

CÊU CHUYÏåN
GUNG HO
VAÂ LÚÂI HÛÁA CUÃA TÖI
öi àaä hûáa vúái Andy Longclaw laâ seä kïí cho
caác baån nghe vïì viïåc chuáng töi àaä vûåc dêåy
cöng ty cuãa mònh bïn búâ vûåc phaá saãn nhû thïë naâo.
Khi àoá, tònh hònh khoá khùn, bïë tùæc tûúãng chûâng
khöng thïí vûúåt qua àûúåc, vêåy maâ chuáng töi àaä taåo
ra lúåi nhuêån kyã luåc bùçng chñnh sûå nöî lûåc cuãa têët caã
moåi ngûúâi.

T

Nhûng trûúác hïët, töi muöën baån hiïíu vò sao töi
àaä hûáa vúái Andy nhû thïë vaâ cú duyïn naâo àaä khiïën
cho quyïín saách naây ra àúâi. Moåi chuyïån bùæt àêìu taåi
bïånh viïån Walton Memorial vaâo ngaây 7 thaáng 6
nùm 199...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
eBook - Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên - Ken Blanchard - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
eBook - Bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên - Ken Blanchard 9 10 366