Ktl-icon-tai-lieu

Enchmarking – một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 932 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BENCHMARKING – MỘT CÔNG CỤ HIỆU QUẢ
ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
ThS. VŨ THU HẰNG
Bộ môn Quản trị kinh doanh
Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt: Trong nền kinh tế thế giới ngày nay, sự đổi mới và phát triển một cách hiệu quả
là chìa khóa để thành công trên thị trường. Khi phải đối mặt với những áp lực cạnh tranh
ngày càng tăng do quá trình toàn cầu hóa và những yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ từ
phía khách hàng, các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để tồn tại
và phát triển. Một cách hữu hiệu để làm điều này là đánh giá và thiết lập những mục tiêu để
so sánh và học tập những cách làm tốt nhất trong thực tế của các doanh nghiệp hay tổ chức
khác. Benchmarking là một phương pháp hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp làm được điều
đó.

KTVTMLN

Summary: Implementing Innovation and Development effectively is the key of
enterprises’ successes. Faced to pressures from globalization and increasingly requirements
of customers, a company must enhance its capacity of competition and productivity in order to
maintain and develop its position. Establishing a system of criteria to compare with the best
methods of other organizations and learn from them is a effective way. Benchmarking is good
tool helping enterprises to reach this target.

I. THẾ NÀO LÀ BENCHMARKING

Thuật ngữ Benchmarking được dùng lần đầu tiên trong nghiên cứu của Melton khi giải
nghĩa đó là việc “so sánh năng lực và kết quả mà sinh viên đạt được với mốc hay tiêu chuẩn
nhất định” (Student Physician. 1957, trích trong từ điển New Oxford English Dictionary).
Trong lĩnh vực kinh doanh, thuật ngữ này bắt đầu được sử dụng cách đây hai thập kỉ khi
tập đoàn Xeros trở thành doanh nghiệp đầu tiên ứng dụng nó để đánh giá và cải tiến hoạt động
của mình. Xeros (1998, trích từ tác giả Jackson, 1975) miêu tả Benchmarking như: “Một quá
trình tự đánh giá và hoàn thiện thông qua việc so sánh một cách hệ thống và kết hợp giữa thực
tiễn và việc thực hiện với các đối thủ cạnh tranh để xác định các điểm mạnh và điểm yếu và học
hỏi cách thích nghi và cải tiến khi có sự thay đổi về điều kiện”.
Một định nghĩa quan trọng khác về Benchmarking là của Robert Camp (1989) và Price
(1994): “Benchmarking là quá trình tìm kiếm và áp dụng vào thực tế những sáng kiến tốt nhất
với việc đưa ra những lí do áp dụng chúng để cải tiến quá trình sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu

của khách hàng”.
Theo Raymond Manganelli và Mark Klein (The Reengineering Handbook xuất bản năm
1994) thì “Benchmar...
BENCHMARKING – MT CÔNG C HIU QU
ĐỐI VI CÁC DOANH NGHIP
ThS. VŨ THU HNG
B môn Qun tr kinh doanh
Khoa Vn ti - Kinh tế
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Trong nn kinh tế thế gii ngày nay, s đổi mi và phát trin mt cách hiu qu
là chìa khóa để thành công trên th trường. Khi phi đối mt vi nhng áp lc cnh tranh
ngày càng tăng do quá trình toàn cu hóa và nhng yêu cu cht lượng sn phm dch v t
phía khách hàng, các doanh nghip phi nâng cao năng sut và năng lc cnh tranh để tn ti
và phát trin. Mt cách hu hiu để làm điu này là đánh giá và thiết lp nhng mc tiêu để
so sánh và hc tp nhng cách làm tt nht trong thc tế ca các doanh nghip hay t chc
khác. Benchmarking là mt phương pháp hiu qu có th giúp doanh nghip làm được điu
đó.
Summary: Implementing Innovation and Development effectively is the key of
enterprises’ successes. Faced to pressures from globalization and increasingly requirements
of customers, a company must enhance its capacity of competition and productivity in order to
maintain and develop its position. Establishing a system of criteria to compare with the best
methods of other organizations and learn from them is a effective way. Benchmarking is good
tool helping enterprises to reach this target.
KTVT-
MLN
I. TH NÀO LÀ BENCHMARKING
Thut ng Benchmarking được dùng ln đầu tiên trong nghiên cu ca Melton khi gii
nghĩa đó là vic “so sánh năng lc và kết qu mà sinh viên đạt được vi mc hay tiêu chun
nht định” (Student Physician. 1957, trích trong t đin New Oxford English Dictionary).
Trong lĩnh vc kinh doanh, thut ng này bt đầu được s dng cách đây hai thp k khi
tp đoàn Xeros tr thành doanh nghip đầu tiên ng dng nó để đánh giá và ci tiến hot động
ca mình. Xeros (1998, trích t tác gi Jackson, 1975) miêu t Benchmarking như: “Mt quá
trình t đánh giá và hoàn thin thông qua vic so sánh mt cách h thng và kết hp gia thc
tin và vic thc hin vi các đối th cnh tranh để xác định các đim mnh và đim yếu và hc
hi cách thích nghi và ci tiến khi có s thay đổi v điu kin”.
Mt định nghĩa quan trng khác v Benchmarking là ca Robert Camp (1989) và Price
(1994): “Benchmarking là quá trình tìm kiếm và áp dng vào thc tế nhng sáng kiến tt nht
vi vic đưa ra nhng lí do áp dng chúng để ci tiến quá trình sn xut nhm đáp ng yêu cu
Enchmarking – một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Enchmarking – một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Enchmarking – một công cụ hiệu quả đối với các doanh nghiệp 9 10 14