Ktl-icon-tai-lieu

Everyday English Idioms

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1783 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Các Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng
Tác giả: Anthony Foster Carney
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Biên tập: Nguyễn Ngọc Tâm


Các Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng

Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam

Please contact me for more information:
Nguyen Ngoc Tam
InfoWorld Shool – Let’s make a difference
Email address: ngoctam1011@yahoo.com
Mobile: (84) 01266797675

- Page 2 -

Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam

Part 1 – Phần 1
1. A little bird told me
Meaning: (someone secretly told me)
- Có người nói riêng cho tôi biết
Example: A little bird told me that you and Cindy are going to get married.
- Có người nói riêng cho tôi biết rằng anh và Cindy sắp lấy nhau.
2. A pain in the neck
Meaning: (annoying)
- Cái của nợ, làm phiền
Example: Sometimes my younger brother can be a pain in the neck.
- Đôi khi em trai tôi có thể là cái của nợ.
3. A piece of cake
Meaning: (very easy)
-

Rất dễ

Example: Learning to speak English is a piece of cake.
- Học nói tiếng Anh rất dễ.
4. To lay off
Meaning: (when an employer forces employees to leave their jobs)
-

Sa thải

Example: The company laid off 50 workers last week. Now they have no job.
- Tuần trước công ty đó đã sa thải 50 công nhân. Hiện giờ họ không có việc làm.
5. And pigs might fly
Meaning: (to think something is impossible or unbelievable)
-

Chuyện / điều khó tin

Example:
A: I think I can win the lottery.
- Tôi nghĩ là tôi có thể trúng vé số.
B: Yeah? And I think pigs might fly!
-

Vậy sao? Tôi nghĩ quả là chuyện lạ!

6. To be dead tired
Meaning: (to be exhausted)
- Mệt nhừ
Example: I’ve worked for 15 hours already today and I’m dead tired.
- Hôm nay tôi đã làm việc 15 tiếng rồi và tôi mệt nhừ.

- Page 3 -

Everyday English Idioms.....................................................................Editor: Nguyen Ngoc Tam
7. To call it a day
Meaning: (stop working)
- Ngừng làm việc
Example: It’s already 5:00 pm. Let’s call it a day and go home.
- 5 giờ chiều rồi. Chúng ta hãy ngừng làm việc và về nhà thôi.
8. To be in charge of
Meaning: (to be the leader of)
- Phụ trách, điều hành, chỉ huy
Example: Do what Linda tells you to do because she’s in charge of this office.
- Hãy làm những việc Linda bảo anh làm bởi vì cô ấy điều hành văn phòng này.
9. To be in the way
Meaning: (to make oneself a nuisance / to be where someone or something do...
Các Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng
Tác giả: Anthony Foster Carney
Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm
Biên tập: Nguyễn Ngọc Tâm
Everyday English Idioms
Các Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng
Everyday English Idioms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Everyday English Idioms - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Everyday English Idioms 9 10 312