Ktl-icon-tai-lieu

FLOATLESS

Được đăng lên bởi Chuong Dinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 799 lần   |   Lượt tải: 0 lần
후
로
드
레
스

13

후로드레스
FLOATLESS

후로드레스
Floatless

13-1

형식 구분도

ㅣType Classification Diagramㅣ

Y S

F S

C

2 2

Yong sung

FLOATLESS

감도
(Sensibility)

사용전압
(Using voltage)

C : 일반(general)
B : 고감도(M4 only)
(high sensibility)

11 : 110V AC(M 5 only)
22 : 220V AC(M 5 only)

M 5
Relay type

외형치수
(Shape dimension)
4 : 48×61mm
(노출, Retreated)
5 : 48×48mm

※ YSFS-3S : Floatless Sensor

특징

ㅣFeaturesㅣ

·소형이며 8PIN 소켓방식으로 공사보수점검이 용이합니다.
·반도체 방식으로 수명이 반영구적입니다.
·수위를 완전 자동조절하므로 관련된 기계의 고장을 방지합니다.
·With small and 8 Pin socket method, maintenance is easy.
·With semiconductor process, lifetime is semi-permanent.
·Completely automatic control of water level prevents breakdown of related machines.

성능 개요
형

ㅣPerformance Summaryㅣ
식 (Type)

정격전압 (Rating voltage)
전압변동범위 (Voltage variation range)
전극간전압(2차전압) (Voltage between electrodes(2nd voltage))
소비전력 (Power consumption)
동작저항 (Operating resistance)
복귀저항 (Return resistance)
사용주위온도 (Ambient temperature)
절연저항 (Insulation resistance)
Relay 출력접점정격 (Relay output contact Rating)
Relay 수명 (Relay lifetime)
상대습도 (Relative humidity)
※
※
※
※
※
※

332

일반 (M4, M5)

고감도 (M4)

AC 110V, AC220V 50/60Hz
정격전압의 ±10% (±10% of rating voltage)
AC 10V
AC 24V
기술자료 17-3 참조 (Refer to Technical Data 17-3)
about 4KΩ
about 25KΩ
less than 15KΩ
less than 35KΩ
-25℃ ∼ +40℃
below 100MΩ(at DC 500V. Meg)
AC 220V, 5A (Resistance load)
Electrical : above 500,000 times, Mechanical : above 3,000,000 times
45 ∼ 85%

전극봉은 매 6개월 정도마다 표면을 깨끗하게 닦아줘야 합니다.
전극봉 표면에 절연성 피막이 형성되면 동작불량의 원인이 됩니다.
전극고정 연결기(YSFS-3S)을 사용하여야 감지거리가 정확합니다.
The surface of electrode bar should be cleaned at least every 6 months.
Insulating film on surface of electrode bar causes malfunction.
Electrode fixing coupler(YSFS-3S) should be used in order to get the exact perceived distance.

YongSung Electric Co., Ltd.

FLOATLESS
사용 방법

<<

후
로
드
레
스

ㅣHow to Useㅣ

·Relay Unit와 전극봉(Holder) 25KΩ이상일시는 고감도를 채택하십시오.
·물탱크에 전극봉을 설치하고 후로드레스 S/W(Relay Unit)는 Panel에 설치하여 Magnet S/W와 연결합니다.
·Magnet S/W는 Pump Motor용량에 맞추어 선정하면 됩니다.
·전극봉은 스테인레스봉이나 황동봉을 사용하며 4∼5Ø가 적합합니다.
·전극봉의 길이는 상한, 하한위치를 선정하여 설정하십시오.
·When Relay Unit nd electrode holder is above 25KΩ, select high sensitivity.
·Install electrode holder to water tank and Floatless Switch (Relay Unit) to panel respectively, and then
connect to magnet switch.
·Select Magnet Switch according to pump motor capacity.
·Use stainless or brass rod and 4∼5Ø is suitable.
·As to the length of electrode bar, select max. and min. limits and set it.

접속 회로도

ㅣConnection Diagramㅣ
...
332
YongSung Electric Co., Ltd.
후로드레스
FLOATLESS
13
후로드레스
Floatless
13-1
·소형이며 8PIN 소켓방식으로 공사보수점검이 용이합니다.
·반도체 방식으로 수명이 반영구적입니다.
·수위를 완전 자동조절하므로 관련된 기계의 고장을 방지합니다.
·With small and 8 Pin socket method, maintenance is easy.
·With semiconductor process, lifetime is semi-permanent.
·Completely automatic control of water level prevents breakdown of related machines.
(Type) (M4, M5) 감도 (M4)
정격전압 (Rating voltage) AC 110V, AC220V 50/60Hz
전압변동범위 (Voltage variation range) 정격전압의 ±10% (±10% of rating voltage)
전극간전압(2차전압)
(Voltage between electrodes(2nd voltage))
AC 10V AC 24V
소비전력 (Power consumption) 기술자료 17-3 참 (Refer to Technical Data 17-3)
동작저항 (Operating resistance) about 4KΩ about 25KΩ
복귀저항 (Return resistance) less than 15KΩ less than 35KΩ
사용주위온도 (Ambient temperature) -25℃ +40℃
절연저항 (Insulation resistance) below 100MΩ(at DC 500V. Meg)
Relay 출력접점정격 (Relay output contact Rating) AC 220V, 5A (Resistance load)
Relay 수명 (Relay lifetime)
Electrical : above 500,000 times, Mechanical : above 3,000,000 times
상대습도 (Relative humidity) 45 ∼ 85%
※ 전극봉은 매 6개월 정도마다 표면을 깨끗하게 닦아줘야 합니다.
※ 전극봉 표면에 절연성 피막이 형성되면 동작불량의 원인이 됩니다.
※ 전극고정 연결기(YSFS-3S)을 사용하여야 감지거리가 정확합니다.
The surface of electrode bar should be cleaned at least every 6 months.
Insulating film on surface of electrode bar causes malfunction.
Electrode fixing coupler(YSFS-3S) should be used in order to get the exact perceived distance.
YS FS
Yong sung
22C 5M
감도
(Sensibility)
C : 일반(general)
B : 고감도(M4 only)
(high sensibility)
FLOATLESS
사용전압
(Using voltage)
11
: 110V AC(M 5 only)
22 : 220V AC(M 5 only)
Relay type
외형치수
(Shape dimension)
4 : 48×61mm
(노출, Retreated)
5 : 48×48mm
YSFS-3S : Floatless Sensor
형식 구분도 Type Classification Diagram
특징 Features
성능 개요 Performance Summary
FLOATLESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
FLOATLESS - Người đăng: Chuong Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
FLOATLESS 9 10 607