Ktl-icon-tai-lieu

form vissa Hàn Quốc

Được đăng lên bởi do-ngan-huyen
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
[별별 별 17 별별별]                                                                                                                                                                       (별 별)

TỜKHAI XIN VISA (APPLICATION FOR VISA)
※ 별별별별별별별별(CONFIRMATION OF VISA ISSUANCE No :                                   )

Ảnh / PHOTO
3.5㎝×4.5㎝

1.Họ/Surname

3.별별별별

2.Tên/Given Names

5.Ngày tháng nam sinh/D.O.B 

6.Quốc tịch/Nationality

7.Sinh tại nuớc nào?
 /Country of Birth

8.Ðịa chỉ nhà/Home Address
9.Ðiện thoại nhà/Phone No.

10.ÐTDÐ/CELL

11.E­mail

12. Số CMND
  /National Identity Number

Hộ Chiếu
/Passport

13.Số hộ chiếu
  /Passport No. 
15.Noi cấp
  /Place of Issue

Nghề nghiệp
/Occupation

18.Nghề nghiệp
  /Occupation
20.Tên và dịa chỉcông ty
  /Name and Address of Present Employer

Tình trạng
hôn nhân 
/Martial 
status

4.Giới tính/Gender  
  □Nam/M  □Nữ/F

14.Loại hộ chiếu/Classification       NG       CV       PT.     Loại khác
                                      DP(별별), OF(별별), OR(별별), OTHERS(별별)

16.Ngày cấp
  /Date of Issue

17.Ngày hết hạn
  /Date of Expiry
19.ÐT co quan
/Business Phone No.

21. □ Ðã kết hôn/married       □ Goá chồng(vợ)/widowed        □ Chưa kết hôn/Single       □ Ðã ly hôn/divorced
22.Tên chồng(vợ)
  /Spouse's Name
24.Quốc tịch của chồng(vợ)
  /Spouse's Nationality

23.Ngày tháng nam sinh của chồng(vợ)
  /Spouse's Date of Birth
25.ÐT của chồng(vợ)
  /Spouse's TEL

26.Mục dích nhập cảnh
  /Purpose of Entry

27.Thời gian dự dịnh luu trú
  /Potential Length of Stay

28.Ngày dựdịnh nhập cảnh
  /Probable Date of  Entry

29.Sốlần nhập cảnh HQ (nếu có)
  /Previous Visit (If Any)

30.Ðịa chỉ tại Hàn Quốc
  /Address in Korea

31.Ðiện thoại tại Hàn Quốc
  /Phone No. in Korea

32.Nguời trả chi phí cho chuyến di
  /Who Will Pay For The Expense For Your Stay?
33.Các quốc gia dã nhập cảnh trong vòng 5 nam qua
  /Countries You Have Travelled During The Past 5 Years
※ Please note that C­series visa holders are not able to change their residential status after entry into Republic of 29.Korea pursuant to the first clause of 
article 9 of Immigration Regulation
Giới 
Quan hệ/Relationship
Quốc tịch/Nationality
Họvà Tên/Name Ngày tháng nam sinh/D.O.B
Tính/Sex
34.Nguoì di cùng
/Accompanying 
Family
35.Nguời bảo lãnh 
Giới 
Quan hệ/Relationship
Quốc tịch/Nationality
Họvà Tên/Name Ngày tháng nam sinh/D.O.B
tại Hàn Quốc     
Tính/Sex
/Guarantor or 
Reference in Korea
  I declare that the statements made in this application are true and correct to the best...
[ 17] ()
TKHAI XIN VISA
(
APPLICATION FOR VISA)
별별
(CONFIRMATION OF VISA ISSUANCE No : )
nh /
PHOTO
3.5×4.5
1.
H/Surname
3.별별 4.
Gii tính/
Gender
Nam/
M
N /
F
2.
Tên/Given Names
5.
Ngày tháng nam sinh/D.O.B
6.
Quc tch/Nationality
7.S
inh ti nuc nào?
/Country of Birth
8.
Ðịa ch nhà/Home Address
9.
Ðin thoi nhà/Phone No.
10.
Ð
TD
Ð
/CELL
11.E-mail
12. S CMND
/National Identity Number
H Chiếu
/
Passport
13.
S h chiếu
/
Passport No.
14.
Loi h chiếu/Classification NG CV PT. Loi khác
DP(), OF(), OR(), OTHERS(별별)
15.
Noi cp
/Place of Issue
16.
Ngày cp
/Date of Issue
17.
Ngày hết hn
/Date of Expiry
Ngh nghip
/Occupation
18.
Ngh nghip
/Occupation
19.
ÐT
co quan
/
Business Phone No.
20.
Tên và da chcông ty
/Name and Address of Present Employer
Tình trng
hôn nhân
/Martial
status
21.
Ðã kết hôn
/married
Go á
chng(v)/
widowed
Ch ưa kết hôn/
Single
Ðã l
y
hôn/
divorced
22.
Tên chng(v)
/Spouse's Name
23.
Ngày tháng nam sinh
ca chng(v)
/
Spouse's Date of Birth
24.
Quc tch ca chng(v)
/Spouse's Nationality
25.
Ð
T
ca chng(v)
/Spouse's TEL
26.
Mc dích nhp cnh
/Purpose of Entry
27.
Thi gian d dnh luu trú
/
Potential Length of Stay
28.
Ngày ddnh nhp cnh
/Probable Date of Entry
29.
Sln nhp cnh HQ (nếu có)
/Previous Visit (If Any)
30.
Ðịa ch ti Hàn Quc
/Address in Korea
31.
Ðin thoi ti Hàn Quc
/Phone No.
in Korea
32.
Ngui tr chi phí cho chuyến di
/
Who Will Pay For The Expense For Your Stay?
33.
Các quc gia dã nhp cnh trong vòng 5 nam qua
/
Countries You Have Travelled During The Past 5 Years
Please note that C-series visa holders are not able to change their residential status after entry into Republic of 29.Korea pursuant to the first clause of
article 9 of Immigration Regulation
34.
Nguoì di cùng
/Accompanying
Family
Quan h/Relationship Quc tch/Nationality Hvà Tên/Name Ngày tháng nam sinh/D.O.B
Gii
Tính/Sex
35.
Ngui bo lãnh
ti Hàn Quc
/Guarantor or
Reference in Korea
Quan h/Relationship Quc tch/Nationality Hvà Tên/Name Ngày tháng nam sinh/D.O.B
Gii
Tính/Sex
I declare that the statements made in this application are true and correct to the best of my knowledge and belief, that I will observe the provisions of the
Immigration Law of the Republic of Korea and that I will not engage in any activities irrelevant to the purpose of entry stated herein. Besides, I am fully aware that
any false or misleading statement may result in the refusal of a visa, and that possession of a visa does not entitle the bearer to enter the Republic of Korea upon
arrival at the port of entry if he/she is found inadmissible.
Ngày np hso/DATE OF APPLICATION
. .
ChKý ca ngui np/SIGNATURE OF APPLICANT
별별
FOR OFFICIAL USE ONLY
별별별별
별별별별 별별별별 별별별별
별별별별별∙(2 , 3 별별)
별별별별
별별별별 별별별별 별별별
별별별별
별별별별 별별별별 별별별별
별 별
별별별
<별별별별>
별별 별별
210mm×297mm((2 ) 60g/)
()
form vissa Hàn Quốc - Trang 2
form vissa Hàn Quốc - Người đăng: do-ngan-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
form vissa Hàn Quốc 9 10 65