Ktl-icon-tai-lieu

Frontpage 2002

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1978 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Frontpage 2002

Ngày nay, Internet và đặc biệt là World Wide Web đã trở thành một dịch vụ
thông tin gắn chặt với đời sống kinh tế-xã hội. Trong giáo dục, việc truy cập
thông tin và tạo ra thông tin trở thành một công việc thường xuyên của thầy
giao và học sinh Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel,
chương trình Frontpage cho phép mọi người dễ dàng tạo ra các trang Web
sinh động đầy màu sắc, đồng thời chuyển tải các trang đó lên mạng Internet
một cách thuận tiện nhanh chóng..
Tài liệu sau đây được trích lược từ tài liệu huấn luyện gốc của Microsoft
(Microsoft®

FrontPage® 2002 Tutorial)

Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thầy cô giáo :

9
9

Tạo được một trang Web và một Web site đơn giản theo hướng
dẫn từng bước.
Làm quen với ngôn ngữ HTML và các khái niệm, các thuật ngữ
trên mạng Internet và dịch vụ WWW.

Tài liệu này không có tham vọng đề cập đến tất cả các chức năng của
Frontpage cũng như các thao tác và kỹ năng đầy đủ, nó chỉ có tính giới thiệu
một số khái niệm và kỹ năng cơ bản. Người học sau đó có thể tự tìm hiểu
thêm qua các giáo trình khác đầy đủ hơn, hoặc qua kinh nghiệm sử dụng
thực hành soạn giảng Web site giáo dục.
Để có thể sử dụng được tài liệu này, người học cần có đĩa chứa tập tin
FPTutorial.zip được cung cấp kèm theo tài liệu, tập tin này được giải nén vào
một thư mục nào đó trên đĩa cứng. Các hình ảnh, văn bản trong thư mục là
những tài nguyên được sử dụng làm ví dụ mẫu. Cũng chính vì lý do đó, tài
liệu này giữ nguyên các nội dung tiếng Anh có liên quan đến chủ đề của các
trang Web được tạo ra. Hy vọng nó không gây khó khăn lắm cho người học.
Phần câu hỏi trắc nghiệm được xem như phần bổ sung kiến thức chứ không
phải đề thi mẫu..

205

Microsoft FrontPage 2002

Chương 1 : Tạo trang Web
Tổng quan
Kỹ năng rèn luyện :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mở FrontPage.
Tạo trang Web.
Làm việc với văn bản và liên kết
Chèn hình ảnh và tập tin.
Định dạng danh sách
Định vị các đối tượng.
Thiết kế bộ sưu tập ảnh.
Tạo cấu trúc Web site.
Lưu.

Mở FrontPage
•

Trên thanh tác vụ Windows, bấm nút Start
Microsoft FrontPage.

, chọn Programs, và chọn

Nếu đây là lần đầu tiên bạn mở FrontPage, một trang trắng được tạo ra sẵn.
Chú ý
o Nếu FrontPage được sử dụng để hiệu chỉnh một Web site nào đó, nó sẽ tự
động mở Web site đó mỗi lần khởi động.
o

Đề đóng Web site: vào menu File, chọn Close Web.

Cửa sổ Frontpage

Các thành phấn
Page Tab
Title Bar
Menu Bar

Mô tả
Dùng để chọn trang làm việc.
Hiển thị tên cuả trang Web và vị trí cuả trang
trong Web si...
Frontpage 2002
Ngày nay, Internet và đặc bit là World Wide Web đã tr thành mt dch v
thông tin gn cht vi đời sng kinh tế-xã hi. Trong giáo dc, vic truy cp
thông tin và to ra thông tin tr thành mt công vic thường xuyên ca thy
giao và hc sinh Ngoài các chương trình trong MS Office như Word, Excel,
chương trình Frontpage cho phép mi người d dàng to ra các trang Web
sinh động đầy màu sc, đồng thi chuyn ti các trang đó lên mng Internet
mt cách thun tin nhanh chóng..
Tài liu sau đây đượ
c trích lược t tài liu hun luyn gc ca Microsoft
(Microsoft® FrontPage® 2002 Tutorial)
Mc tiêu ca tài liu này là giúp cho các thy cô giáo :
9 To được mt trang Web và mt Web site đơn gin theo hướng
dn tng bước.
9 Làm quen vi ngôn ng HTML và các khái nim, các thut ng
trên mng Internet và dch v WWW.
Tài liu này không có tham vng đề cp đến tt c các chc năng ca
Frontpage cũng như các thao tác và k năng đầy đủ, nó ch có tính gii thiu
mt s khái nim và k năng cơ bn. Người hc sau đó có th t tìm hiu
thêm qua các giáo trình khác đầy đủ hơn, hoc qua kinh nghim s dng
th
c hành son ging Web site giáo dc.
Để có th s dng được tài liu này, người hc cn có đĩa cha tp tin
FPTutorial.zip được cung cp kèm theo tài liu, tp tin này được gii nén vào
mt thư mc nào đó trên đĩa cng. Các hình nh, văn bn trong thư mc là
nhng tài nguyên được s dng làm ví d mu. Cũng chính vì lý do đó, tài
liu này gi nguyên các ni dung tiếng Anh có liên quan đến ch đề c
a các
trang Web được to ra. Hy vng nó không gây khó khăn lm cho người hc.
Phn câu hi trc nghim được xem như phn b sung kiến thc ch không
phi đề thi mu..
205
Frontpage 2002 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Frontpage 2002 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Frontpage 2002 9 10 582