Ktl-icon-tai-lieu

Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công
nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
hiện nay
Trần Thị Yến
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên LLCT
Luận văn ThS ngành: Chính trị; Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Thị Thạch
Năm bảo vệ: 2011

Abstract: Phân tích cơ sở lý luận về gia đình và đặc điểm của gia đình Thành phố
Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế.
Làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng gia đình ở Thành phố Hà Nội
thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.
Keywords: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Gia đình; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa;
Hội nhập quốc tế
Content
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi con người được sinh ra và lớn lên, là điểm tựa cội
nguồn của tình cảm, là cái nôi của sự bình yên và là môi trường đầu tiên của mỗi cá nhân,
nơi mỗi con người được chăm lo cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân cách để hội nhập
vào cuộc sống cộng đồng, xã hội.
Gần đây, gia đình không chỉ nổi lên như một vấn đề quan trọng và cấp thiết của riêng
Việt Nam mà còn đối với các dân tộc trên toàn thế giới [21, tr.13]. Nhiều nước trên thế
giới sau quá trình thực hiện CNH, HĐH, đã trở thành những cường quốc về kinh tế, song
chưa thấy hết được tầm quan trọng của vị trí, vai trò, chức năng của gia đình nên đã phải
trả giá đắt cho sự đổ vỡ, quan hệ giữa con người với con người trở lên lạnh nhạt, lòng
nhân ái bị xem nhẹ, sự thiếu thốn về tình cảm, sự cô đơn tẻ nhạt trong cuộc đời có xu
hướng gia tăng. Nhiều nước trên thế giới đang muốn quay lại tìm kiếm những giá trị nhân
văn vốn có của gia đình

Ở Việt Nam, sau nhiều năm tiến hành chiến tranh giải phóng và hơn 25 năm thực hiện
công cuộc đổi mới, đại đa số gia đình đã được hưởng những thành tựu to lớn của phát
triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhờ đó mối quan hệ giữa các thành viên trở nên dân
chủ cởi mở và bình đẳng, mỗi thành viên trong gia đình được tôn trọng và bảo vệ. Việc
phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những
đòi hỏi của quá trình CNH, HĐH được Đảng ta chỉ rõ: Xây dựng gia đình no ấm, bình
đẳng, tiến bộ và hạnh phúc làm cho gia đình thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội là tổ
ấm của mỗi người. Phát huy trách nhiệm của gia đình trong việc lưu truyền những giá trị
văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tuy nhiên, trong quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, gia đình ở nước ta đang
phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc thực hiện các chức năng chưa được cân đối, ...
  thành ph Ni thi k công
nghip hóa,hi i hóa hi nhp quc t
hin nay
Trn Th Yn
o, bng Ging viên LLCT
LuChính tr; Mã s: 60 22 85
ng dn:  Th Thch
o v: 2011
Abstract:  lý lun v m c
Hà Ni thi k công nghip hóa, hii nhp quc t.
Làm rõ thc tr xut gii pháp xây d Thành phNi
thi k i nhp quc t.
Keywords: Ch i khoa hc; ; Công nghip hóa; Hii hóa;
Hi nhp quc t
Content
1. Tính cp thiết của đề tài luận văn
 bào ca hc sinh ra lm ta ci
ngun ca tình cm, là cái nôi ca s u tiên ca mi cá nhân,
 v th cht, trí tu hi nhp
vào cuc sng cng, xã hi.
G nt v quan trng và cp thit ca riêng
Vii vi các dân tc trên toàn th gii [21, tr.13]. Nhic trên th
gii sau quá trình thc hi thành nhng quc v kinh t, song
y hc tm quan trng ca v trí, vai trò, chi
tr t cho s  v, quan h gii vi tr lên lnh nht, lòng
nhân ái b xem nh, s thiu thn v tình cm, s t nht trong cui xu
c trên th gin quay li m kim nhng giá tr nhân
n có c
Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Gia đình ở thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay 9 10 692