Ktl-icon-tai-lieu

Giả thiết và Giả thuyết trong NCKH

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giả thuyết và giả thuyết trong nghiên cứu khoa học
2008-04-02 14:22:42

“Giả thuyết” và “giả thiết” là hai khái niệm có
ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong nghiên
cứu khoa học (NCKH). Đáng tiếc, trong thực
tế vẫn có nhiều nhà khoa học còn sử dụng
lẫn lộn hai khái niệm này. Trong bài viết dưới
đây, tác giả mong muốn làm rõ sự phân biệt
về ý nghĩa và cách sử dụng trong NCKH, góp
phần phát triển những cơ sở lý thuyết về
phương pháp luận và kỹ năng NCKH ở nước
ta.

Một hiện trạng đáng báo động
Một vị chủ nhiệm khoa của một trường đại học lớn ở Hà Nội, đồng thời là chủ tịch một
hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa, có chức danh khoa học, luôn lớn tiếng mắng
đồng nghiệp khi họ nêu giả thuyết cho nghiên cứu của mình. Vị chủ nhiệm khoa này
nói: “NCKH của các anh cần gì phải có giả thuyết” (!). Tại một viện nghiên cứu khác ở
Hà Nội, ban lãnh đạo của viện đã phân vân, có nên yêu cầu các nghiên cứu sinh và học
viên cao học viết giả thuyết trong luận văn của mình nữa không, vì các vị cho rằng, viết
thì thừa, không viết thì thiếu!
ở một khoa khác trong một trường đại học lớn, một vị phó giáo sư bắt mọi luận văn,
luận án (thạc sỹ và tiến sỹ) phải viết giả thuyết dưới dạng “Nếu …, thì …” một cách rất
khô cứng, chẳng hạn, bản luận văn thạc sỹ do chính ông hướng dẫn, đã viết “giả thuyết”
thành “giả thiết”, và được viết như sau: “Nếu có được biện pháp quản lý chất lượng đào
tạo thích hợp, thì sẽ nâng cao được chất lượng đào tạo nguồn nhân lực”.
Hầu hết văn bản hướng dẫn viết luận văn sau đại học của nhiều trường đại học ở nước ta
hiện nay không đòi hỏi và hướng dẫn các tác giả phải trình bày “giả thuyết”. Khảo sát
tại một cơ sở đào tạo sau đại học của ngành y, chúng tôi được các thầy /cô khẳng định:
Nghiên cứu của ngành y không cần giả thuyết. Đến khi chúng tôi đưa cho các vị xem
cuốn sách của GS, BS Tôn Thất Tùng, trong đó, ông luôn nói: “Tôi đặt giả thuyết
này…”, “Tôi đặt giả thuyết kia…” thì các vị mới “ngã ngửa” ra rằng, trong nghiên cứu
của ngành y, đến bác sỹ Tôn Thất Tùng, cũng đã phải viết giả thuyết.
Chúng ta có thể vào thư viện của nhiều trường đại học, tìm đọc một số công trình
nghiên cứu các loại, từ luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ đến cử nhân, đều có thể thấy,
hàng loạt tác giả hoặc là không trình bày giả thuyết của nghiên cứu, hoặc là sử dụng

khái niệm giả thuyết và giả thiết một cách khá tùy tiện. Điều này chứng tỏ sự yếu kém
về phương pháp luận trong cộng đồng nghiên cứu của chúng ta. Sự yếu kém này có lý
do của nó: Hàng loạt trường đại học Việt Nam chưa ...
Gi thuyết và gi thuyết trong nghiên cu khoa hc
2008-04-02 14:22:42
“Gi thuyết” và “gi thiết” là hai khái nim có
ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong nghiên
cu khoa hc (NCKH). Đáng tiếc, trong thc
tế vn có nhiu nhà khoa hc còn s dng
ln ln hai khái nim này. Trong bài viết dưới
đây, tác gi mong mun làm rõ s phân bit
v ý nghĩa và cách s dng trong NCKH, góp
phn phát trin nhng cơ s lý thuyết v
phương pháp lun và k năng NCKH nước
ta.
Mt hin trng đáng báo động
Mt v ch nhim khoa ca mt trường đại hc ln Hà Ni, đồng thi là ch tch mt
hi đồng khoa hc và đào to cp khoa, có chc danh khoa hc, luôn ln tiếng mng
đồng nghip khi h nêu gi thuyết cho nghiên cu ca mình. V ch nhim khoa này
nói: “NCKH ca các anh cn gì phi có gi thuyết” (!). Ti mt vin nghiên cu khác
Hà Ni, ban lãnh đạo ca vin đã phân vân, có nên yêu cu các nghiên cu sinh và hc
viên cao hc viết gi thuyết trong lun văn ca mình na không, vì các v cho rng, viết
thì tha, không viết thì thiếu!
mt khoa khác trong mt trường đại hc ln, mt v phó giáo sư bt mi lun văn,
lun án (thc s và tiến s) phi viết gi thuyết dưới dng “Nếu …, thì …” mt cách rt
khô cng, chng hn, bn lun văn thc s do chính ông hướng dn, đã viết “gi thuyết”
thành “gi thiết”, và được viết như sau: “Nếu có được bin pháp qun lý cht lượng đào
to thích hp, thì s nâng cao được cht lượng đào to ngun nhân lc”.
Hu hết văn bn hướng dn viết lun văn sau đại hc ca nhiu trường đại hc nước ta
hin nay không đòi hi và hướng dn các tác gi phi trình bày “gi thuyết”. Kho sát
ti mt cơ s đào to sau đại hc ca ngành y, chúng tôi được các thy /cô khng định:
Nghiên cu ca ngành y không cn gi thuyết. Đến khi chúng tôi đưa cho các v xem
cun sách ca GS, BS Tôn Tht Tùng, trong đó, ông luôn nói: “Tôi đặt gi thuyết
này…”, “Tôi đặt gi thuyết kia…” thì các v mi “ngã nga” ra rng, trong nghiên cu
ca ngành y, đến bác s Tôn Tht Tùng, cũng đã phi viết gi thuyết.
Chúng ta có th vào thư vin ca nhiu trường đại hc, tìm đọc mt s công trình
nghiên cu các loi, t lun án tiến s, lun văn thc s đến c nhân, đều có th thy,
hàng lot tác gi hoc là không trình bày gi thuyết ca nghiên cu, hoc là s dng
Giả thiết và Giả thuyết trong NCKH - Trang 2
Giả thiết và Giả thuyết trong NCKH - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giả thiết và Giả thuyết trong NCKH 9 10 586