Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập hóa học kim loại

Được đăng lên bởi long1988
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I – BÀI TẬP VỀ XÁC ĐỊNH TÊN KIM LOẠI
1) Có thể tính được khối lượng mol nguyên tử kim loại M theo các cách sau:

- Từ khối lượng (m) và số mol (n) của kim loại → M =
- Từ Mhợp chất → Mkim loại
- Từ công thức Faraday → M =

(n là số electron trao đổi ở mỗi điện cực)

- Từ a < m < b và α < n < β →
→ tìm M thỏa mãn trong khoảng xác định đó
- Lập hàm số M = f(n) trong đó n là hóa trị của kim loại M (n = 1, 2, 3), nếu trong bài toán tìm oxit
kim loại MxOy thì n =

→ kim loại M

- Với hai kim loại kế tiếp nhau trong một chu kì hoặc phân nhóm → tìm

→ tên 2 kim loại

2) Một số chú ý khi giải bài tập:
- Biết sử dụng một số định luật bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn
mol electron,… Biết viết các phương trình ion thu gọn, phương pháp ion – electron …
- Khi đề bài không cho kim loại M có hóa trị không đổi thì khi kim loại M tác dụng với các chất
khác nhau có thể thể hiện các số oxi hóa khác nhau → đặt kim loại M có các hóa trị khác nhau
- Khi hỗn hợp đầu được chia làm hai phần không bằng nhau thì phần này gấp k lần phần kia
tương ứng với số mol các chất phần này cũng gấp k lần số mol các chất phần kia
3) Một số ví dụ minh họa:
Ví dụ 1: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml
khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg

B. NO2 và Al

Hướng dẫn: M(NxOy) = 44 → nN2O = 0,042 mol
M → Mn+ + ne
Theo đlbt mol electron: ne cho = ne nhận →
và M = 27 → Al → đáp án C

C. N2O và Al

D. N2O và Fe

2NO3- + 8e + 10H+ → N2O + 5H2O
3,024 →

→ No duy nhất n = 3

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 200
gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần
dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Kim loại M và phần trăm về khối lượng của nó
trong hỗn hợp X là:
A. Al và 75 %
B. Fe và 25 %
C. Al và 30 %
D. Fe và
70 %
Hướng dẫn: nHCl = 0,4 mol ; nCl2 = 0,25 mol ; nMg = x mol ; nM = y mol 24x + My = 8 (1)
- X tác dụng với dung dịch HCl (M thể hiện hóa trị n) → 2x + ny = 0,4 (2)
- X tác dụng với Cl2 (M thể hiện hóa trị m) → 2x + my = 0,5 (3)

- Từ (2) ; (3) → y(m – n) = 0,1 → m > n → No duy nhất m = 3 và n = 2 → x = y = 0,1 mol
- Từ (1) → M = 56 → Fe và % M = 70 % → đáp án D
Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp. Cho
7,65 gam X vào dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì thu được 8,75 gam
muối kh...
I – BÀI T P V XÁC Đ NH TÊN KIM LO I
1) Có th tính đ c kh i l ng mol nguyên t kim lo i M theo các cách sau: ượ ượ
- T kh i l ng (m) và s mol (n) c a kim lo i → M = ượ
- T M
h p ch t
→ M
kim lo i
- T công th c Faraday → M = (n là s electron trao đ i m i đi n c c)
- T a < m < b và α < n < β → → tìm M th a mãn trong kho ng xác đ nh đó
- L p hàm s M = f(n) trong đó n là hóa tr c a kim lo i M (n = 1, 2, 3), n u trong bài toán tìm oxit ế
kim lo i M
x
O
y
thì n = → kim lo i M
- V i hai kim lo i k ti p nhau trong m t chu kì ho c phân nhóm → tìm ế ế → tên 2 kim lo i
2) M t s chú ý khi gi i bài t p:
- Bi t s d ng m t s đ nh lu t b o toàn nh b o toàn kh i l ng, b o toàn nguyên t , b o toànế ư ượ
mol electron,… Bi t vi t các ph ng trình ion thu g n, ph ng pháp ion – electron … ế ế ươ ươ
- Khi đ bài không cho kim lo i M có hóa tr không đ i thì khi kim lo i M tác d ng v i các ch t
khác nhau có th th hi n các s oxi hóa khác nhau → đ t kim lo i M có các hóa tr khác nhau
- Khi h n h p đ u đ c chia làm hai ph n không b ng nhau thì ph n này g p k l n ph n kia ượ
t ng ng v i s mol các ch t ph n này cũng g p k l n s mol các ch t ph n kia ươ
3) M t s ví d minh h a:
Ví d 1 : Cho 3,024 gam m t kim lo i M tan h t trong dung d ch HNO ế
3
loãng, thu đ c 940,8 mlượ
khí N
x
O
y
(s n ph m kh duy nh t, đktc) có t kh i đ i v i H
2
b ng 22. Khí N
x
O
y
và kim lo i M là:
A. NO và Mg B. NO
2
và Al C. N
2
O và Al D. N
2
O và Fe
H ng d nướ : M(N
x
O
y
) = 44 → nN
2
O = 0,042 mol
M → M
n+
+ ne 2NO
3
- + 8e + 10H
+
→ N
2
O + 5H
2
O
Theo đlbt mol electron: n
e
cho = n
e
nh n 3,024 → → No duy nh t n = 3
và M = 27 → Al → đáp án C
Ví d 2 : H n h p X g m Mg và kim lo i M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam h n h p X c n v a đ 200
gam dung d ch HCl 7,3 %. M t khác cho 8 gam h n h p X tác d ng hoàn toàn v i khí Cl
2
c n
dùng 5,6 lít Cl
2
( đktc) t o ra hai mu i clorua. Kim lo i M và ph n trăm v kh i l ng c a nó ượ
trong h n h p X là:
A. Al và 75 % B. Fe và 25 % C. Al và 30 % D. Fe và
70 %
H ng d nướ : nHCl = 0,4 mol ; nCl
2
= 0,25 mol ; nMg = x mol ; nM = y mol 24x + My = 8 (1)
- X tác d ng v i dung d ch HCl (M th hi n hóa tr n) → 2x + ny = 0,4 (2)
- X tác d ng v i Cl2 (M th hi n hóa tr m) → 2x + my = 0,5 (3)
giải bài tập hóa học kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập hóa học kim loại - Người đăng: long1988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
giải bài tập hóa học kim loại 9 10 78