Ktl-icon-tai-lieu

giải pháp chống chiến lược DBHB, BLLD ở VN

Được đăng lên bởi Toto Lùn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 1: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN
HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC
THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích
Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các
thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện
nay. Trên cơ sở đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng
toàn Đảng, toàn dân và lực lượng vũ trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến
hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.
1.2 Yêu cầu
Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên,
kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

II. NỘI DUNG
2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
chống phá chủ nghĩa xã hội
2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”
- Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ
chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong
bằng biện pháp phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến
hành
- Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là:
• Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối
ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa.
1

• Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị
đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền, tụ do tôn giáo, sắc tộc,
khuyến khích tư nhân hoá về kinh tế và đa nguyên chính trị, làm mơ hồ giai cấp và
đấu tranh giai cấp trong nhân dân lao động. Khích lệ lối sống tư sản và làm phai
nhạt mục tiêu, lí tưởng xã hội chủ nghĩa ở một số bộ phận sinh viên.
• Triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của Đảng, Nhà
nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nên sức ép, từng bước
chuyển hoá và thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quĩ đạo chủ nghĩa tư
bản.
- Sự hình thành và phát triển của chiến lược “Diễn biến hoà bình”
Chiến lược “DBHB” đã ra đời và phát triển cùng với sự điều chỉnh phương
thức, thủ đoạn chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế
để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế
quốc và các thế lực thù địch hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác
nhau
+ Giai đoạn 1945- 1980: đây là giai đoạn manh nha hình thành chiến lược
“DBHB” được bắt nguồn từ Mĩ
• Tháng 3 năm 1947, chính quyền Truman trên cơ sở kế thừa tư tưởng
của Kennan đã bổ xung, hình...
BÀI 1: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN
HOÀ BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC
THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích
Nắm vững âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đcủa các
thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và cách mạng Việt Nam hiện
nay. Trên s đó để mỗi người nâng cao cảnh giác cách mạng, góp phần cùng
toàn Đảng, toàn dân lực lượng trang làm thất bại mọi chiến lược “diễn biến
hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chúng.
1.2 Yêu cầu
Ra sức học tập, trau dồi phẩm chất năng lực của người đoàn viên thanh niên,
kế tiếp các thế hệ cha anh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
II. NỘI DUNG
2.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
chống phá chủ nghĩa xã hội
2.1.1 Chiến lược “Diễn biến hoà bình”
- Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ
chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong
bằng biện pháp phi quân s do chủ nghĩa đế quốc các thế lực phản động tiến
hành
- Nội dung chính của chiến lược “DBHB” là:
Kẻ thù sử dụng mọi thủ đoạn kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá, đối
ngoại, an ninh… để phá hoại, làm suy yếu từ bên trong các nước xã hội chủ nghĩa.
1
giải pháp chống chiến lược DBHB, BLLD ở VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải pháp chống chiến lược DBHB, BLLD ở VN - Người đăng: Toto Lùn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
giải pháp chống chiến lược DBHB, BLLD ở VN 9 10 829