Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành trong bối cảnh hội nhập

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1007 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ
thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành
trong bối cảnh hội nhập
Lê Thị Hoa
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát về sản phẩm và dịch vụ thông tin (SP&DVTT) trong hoạt động
của cơ quan thông tin bộ/ngành. Đánh giá thực trạng các SP&DVTT của các tổ chức
thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) các bộ/ngành ở Việt Nam trong thời gian
qua nhằm rút ra bài học thực tiễn và lý luận. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đa
dạng hóa SP&DVTT của các tổ chức thông tin KH&CN các bộ/ngành cho phù hợp
với yêu cầu của sự đổi mới về quản lý trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và tích
cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay cũng như cho những năm tiếp theo.
Keywords: Sản phẩm thông tin; Dịch vụ thông tin; Quản lý; Khoa học công nghệ
Content
MỞ ĐẦU

1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Trong thời đại hiện nay, thông tin KH&CN trở thành nguồn lực quan trọng để phát
triển KT-XH. Xây dựng một nền tảng thông tin KH&CN hiện đại phù hợp với nhu cầu và đặc
điểm phát triển KT-XH là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong sự nghiệp CNH&HĐH đất
nước và đưa nước ta sớm hội nhập với quốc tế.
Nhận thức vai trò to lớn của thông tin KH&CN, nhiều nước đã coi việc phát triển hoạt
động thông tin KH&CN là đối tượng của chính sách quốc gia để phát triển đất nước.
Sau hai mươi năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã ra khỏi tình
trạng khủng hoảng, đất nước bước vào thời kỳ phát triển trong bối cảnh hội nhập. Cơ chế thị
trường và hoạt động đầu tư liên doanh với nước ngoài đang mở ra quá trình chuyển giao, tiếp
thu công nghệ tiên tiến. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nước ta mấy năm gần đây ở mức cao
mà nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, mạnh dạn giao

quyền tự chủ sản xuất kinh doanh cho các đơn vị kinh tế cơ sở và tạo động lực trực tiếp cho
người lao động.
Nhưng nhìn chung, thực trạng năng suất lao động ở nước ta còn quá thấp. Chất lượng
hàng hóa chưa cao và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu. Năng suất lao động trong
công nghiệp mới chỉ đạt 30% mức trung bình của thế giới. Quy mô công nghiệp nhỏ bé và
năng lực hạn chế làm cho đa phần các doanh nghiệp chưa đủ sức tự đầu tư phát triển, trình độ
công nghệ sản xuất yếu kém và lạc hậu. Cuộc cách mạng thông tin trên thế giới đã đưa đến xu
thế phát triển mới, xây dựng xã hội thông tin trên phạm vi qui m...
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ
thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành
trong bối cảnh hội nhập
Thị Hoa
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Chính sách khoa học và công ngh; số: 60 34 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hùng
m bảo vệ: 2010
Abstract: Khái quát về sản phẩm và dịch vthông tin (SP&DVTT) trong hoạt động
của quan thông tin bộ/ngành. Đánh g thực trạng các SP&DVTT của các tổ chức
thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) các bộ/ngành Việt Nam trong thời gian
qua nhằm rút ra bài học thực tiễn luận. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm đa
dạng hóa SP&DVTT của các tổ chức thông tin KH&CN các bộ/ngành cho phù hợp
với yêu cầu của sđổi mới vquản trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tích
cực hi nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay cũng như cho những năm tiếp theo.
Keywords: Sản phẩm thông tin; Dịch vụ thông tin; Quản lý; Khoa học công nghệ
Content
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO NGHIÊN CỨU
Trong thời đại hiện nay, thông tin KH&CN trở thành nguồn lực quan trọng để phát
triển KT-XH. Xây dựng một nền tảng thông tin KH&CN hiện đại phù hợp với nhu cầu và đặc
điểm phát triển KT-XH nhiệm vchiến lược quan trọng trong sự nghiệp CNH&HĐH đất
nước và đưa nước ta sớm hội nhập với quốc tế.
Nhn thức vai trò to lớn của thông tin KH&CN, nhiều nước đã coi việc phát triển hoạt
động thông tin KH&CN là đối tượng của chính sách quốc gia để phát triển đất nước.
Sau hai mươi năm thực hiện đường li đổi mới, nền kinh tế nưc ta đã ra khi tình
trạng khủng hoảng, đất nước bước vào thời kỳ phát triển trong bối cảnh hi nhập. Cơ chế thị
trường và hoạt động đầu tư liên doanh với nước ngoài đang mở ra quá tnh chuyển giao, tiếp
thu công nghệ tiên tiến. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của nưc ta mấy năm gần đây ở mức cao
nguyên nhân chyếu là do thay đổi chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp, mạnh dạn giao
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành trong bối cảnh hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành trong bối cảnh hội nhập - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành trong bối cảnh hội nhập 9 10 329