Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2506 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS)
trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả
đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ
Nguyễn Thị Phương Nhung
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: PGS. TS Hồ Sĩ Đàm
Năm bảo vệ: 2009
Abstract: Chương 1: Tổng quan về chất lượng dịch vụ. Chương 2: Đảm bảo chất
lượng dịch vụ cho mạng IP. Chương 3: Một số mô hình đảm bảo QoS IP. Chương 4:
Đánh giá mô hình đảm bảo QoS IP qua mô phỏng
Keywords: Dịch vụ viễn thông; Mạng INTERNET; Truyền dữ liệu
Content
MỞ ĐẦU
1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay, với sự bùng nổ của Internet, việc kết nối và sử dụng Internet ngày càng đa
dạng, phong phú, chính vì vậy tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS)
ngày càng tăng. Với sự ra đời của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), việc ổn định “chất
lượng của Internet” cần phải được đảm bảo. Điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp Internet tạo
ra cho người dùng những dịch vụ đa dạng, phong phú và cốt yếu là phải đảm bảo chất lượng
dịch vụ đó.
Mạng Internet hiện nay cung cấp dịch vụ trên cơ sở phục vụ theo khả năng tối đa (best
- effort), tức là không có bất cứ một cam kết nào được đưa ra từ phía nhà khai thác về chất
lượng dịch vụ. Thay vào đó, tùy thuộc vào trạng thái cụ thể của mạng, mạng chủ sẽ thực hiện
những khả năng tốt nhất của mình để phục vụ lưu lượng cho dịch vụ [9]. Đây là nguyên nhân
chủ yếu thúc đẩy nghiên cứu mạnh mẽ về QoS trên nền mạng IP trong những năm gần đây.
Chất lượng dịch vụ là một thành phần quan trọng của các mạng gói đa dịch vụ. Vấn đề
chất lượng dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ luôn là vấn đề đóng vai trò quan trọng đối
với tất cả các loại hình dịch vụ viễn thông. Mỗi loại hình dịch vụ sẽ quan tâm tới QoS ở
những khía cạnh khác nhau.
Việc tích hợp nhiều ứng dụng với các yêu cầu về QoS khác nhau đòi hỏi phải có một
mô hình đảm bảo QoS cho các dịch vụ này. Hướng tiếp cận QoS theo mô hình IntServ và

DiffServ rất phù hợp với mạng gói IP [18]. Công nghệ IP và các ứng dụng của nó đã và đang
tạo ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
Từ tính cấp thiết nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch
vụ (QoS) trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của DiffServ và
IntServ”. Luận văn sẽ đi sâu tìm hiểu những kiến thức cơ bản về chất lượng dịch vụ trên nền
mạng IP như đặc điểm kỹ thuật, phân tích và đánh giá chất lượng cho mạng IP qua mô hình
Int...
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS)
trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả
đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ
Nguyễn Thị Phương Nhung
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Truyền dữ liệu và mng máy tính; Mã số: 60 48 15
Người ng dẫn: PGS. TS Hồ Sĩ Đàm
m bảo vệ: 2009
Abstract: Chương 1: Tổng quan về chất lượng dịch vụ. Chương 2: Đảm bảo chất
lượng dịch vụ cho mạng IP. Chương 3: Một số hình đảm bảo QoS IP. Chương 4:
Đánh giá mô hình đảm bảo QoS IP qua mô phỏng
Keywords: Dch vụ viễn thông; Mạng INTERNET; Truyền dữ liệu
Content
MỞ ĐẦU
1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
Ngày nay, với sự bùng n của Internet, việc kết nối sử dụng Internet ngày càng đa
dạng, phong phú, chính vậy tm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS)
ngày ng tăng. Với sự ra đời của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), việc n định “chất
lượng của Internet” cần phải được đảm bảo. Điều đó có nghĩa là các nhà cung cấp Internet tạo
ra cho người ng những dch vụ đa dạng, phong phú cốt yếu phi đảm bảo chất lượng
dịch vụ đó.
Mạng Internet hiện nay cung cấp dịch vụ trên cơ sở phục vụ theo khả năng tối đa (best
- effort), tức không bất cứ một cam kết nào được đưa ra từ phía nhà khai thác về chất
lượng dịch vụ. Thay o đó, tùy thuộc vào trạng thái cụ thể của mạng, mạng chsẽ thực hiện
những khả năng tốt nhất của nh đphục vụ lưu lượng cho dịch vụ [9]. Đây là nguyên nhân
chyếu thúc đẩy nghiên cứu mnh mẽ về QoS trên nền mạng IP trong những năm gần đây.
Chất lượng dịch vụ là một thành phần quan trọng của các mạng gói đa dịch vụ. Vấn đề
chất lượng dịch vụ đánh giá chất lượng dịch vụ luôn vấn đề đóng vai t quan trọng đối
với tất ccác loại nh dịch vviễn thông. Mỗi loại nh dịch vụ sẽ quan m tới QoS
những khía cạnh khác nhau.
Việc tích hợp nhiều ứng dụng với các yêu cầu về QoS khác nhau đòi hỏi phải mt
mô hình đm bảo QoS cho các dịch vụ này. ớng tiếp cận QoS theo mô hình IntServ
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ - Trang 2
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) trên mạng IP, đánh giá và so sánh hiệu quả đảm bảo QoS của DiffServ và IntServ 9 10 51