Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 2429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

LÊ XUÂN TÌNH

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
TẠI CÔNG TY MUA BÁN NỢ - BỘ TÀI CHÍNH
CHUYÊN NGÀNH

: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỐ

: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI - 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Trọng Phong

Phản biện 1: ……………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Một doanh nghiệp, hay một tổ chức nào đó dù có nguồn lực về tài
chính phong phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị
hiện đại, kèm theo các công thức khoa học kỹ thuật thần kỳ đi chăng nữa,
cũng sẽ trở nên vô ích nếu không biết cách quản trị nguồn nhân lực để sử
dụng phát huy tối đa lợi thế sẵn có trong đơn vị.
Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều bình
đẳng chịu sự tác động bởi một môi trường đầy cạnh tranh và thách thức.
Như vậy, Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp không có con đường
nào khác là phải quản trị nguồn nhân lực một cách có hiệu quả. Quản trị
nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành công của mọi
hoạt động trong tổ chức.
Công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính (DATC) là Doanh nghiệp Nhà
nước hạng đặc biệt thuộc Bộ Tài chính, Công ty hoạt động theo mô hình
Doanh nghiệp Nhà nước có Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Ban
Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho
Tổng Giám đốc. Từ ngày 1/7/2010 được chuyển đổi thành Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định
của Luật doanh nghiệp. Hoạt động của DATC không chỉ đơn thuần là kinh
doanh vì lợi nhuận, mà DATC là doanh nghiệp đặc thù trong nền kinh tế,
là định chế tài chính để Chính phủ điều hành, thực hiện định hướng kinh
tế, chính trị của Đảng và Nhà nước, trợ giúp các doanh nghiệp xử lý nợ và
tài sản tồn đọng để đẩy nhanh quá trình sắp xếp và chuyển đổi sở hữu

2

DNNN nhằm nâng cao tiềm lực cho phát triển kinh tế và hội nhập.
Để đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính và nâng cao
năng lực cạnh tranh, ổn định, bền vững và phát triển của doanh nghiệp
trong nền kinh tế trong thời gia...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
LÊ XUÂN TÌNH
GII PHÁP HOÀN THIN
CÔNG TÁC QUN TR NHÂN LC
TI CÔNG TY MUA BÁN N - BI CHÍNH
CHUYÊN NGÀNH : QUN TR KINH DOANH
S : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUN TR KINH DOANH
NI - 2012
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty mua bán nợ - Bộ Tài chính 9 10 479