Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ chuyển phát của Việt NamPost

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2144 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
CHUYỂN PHÁT CỦA VNPOST

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ

:

60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. NGƯT Bùi Xuân Phong

Phản biện 1: ………………….……………………………

Phản biện 2: ……………………...………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc
sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn
Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh
đã khiến thị phần dịch vụ Bưu chính chuyển phát trong và ngoài
nước của VNPost giảm đi đáng kể. Trong khi đó, cơ cấu bộ máy tổ
chức sản xuất chưa thật sự năng động, mạng lưới rộng khắp nhưng
khai thác chưa hiệu quả, đội ngũ lao động dồi dào nhưng chưa đáp
ứng dược yêu cầu đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Mặt
khác Nhà nước giao cho Tổng Công ty Bưu chính thực hiện nhiệm
vụ bưu chính công ích và mức độ thanh toán chi phí để Tổng Công ty
thực hiện nhiệm vụ công ích có lộ trình giảm dần trong 6 năm, sẽ về
“0” vào sau năm 2013
Mặc dù Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost), doanh
nghiệp hiện vẫn giữ vững vị trí số 1 trên thị trường bưu chính,
chuyển phát Việt Nam cả về độ bao phủ của mạng lưới cũng như
tổng số doanh thu, sản lượng dịch vụ, tuy nhiên trước những khó
khăn thách thức nêu trên, để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị
trường dịch vụ Bưu chính, đặc biệt lĩnh vực bưu chính chuyển phát,
Tổng công ty Bưu chính Việt Nam cần có những giải pháp hữu hiệu.
Trước những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứ đề tài “Giải
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ
chuyển phát của VNPost” là hết sức cần thiết có ý nghĩa cả về lý
luận và thực tiễn.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Vận dụng các lý thuyết về cạnh tranh, phân tích những yếu tố
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp nói chung,

VNPost nói riêng. Phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh các
dịch vụ bưu chính chuyển phát của VNPost. Từ đó nghiên cứu và tìm ra
các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các dịch vụ Bưu
chính chuyển phát, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của
VNPost phát triển, nâng cao uy tín và thương hiệu của VNPost trên thị
trường dịch vụ, ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
CHUYỂN PHÁT CỦA VNPOST
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI NĂM 2012
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ chuyển phát của Việt NamPost - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ chuyển phát của Việt NamPost - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ chuyển phát của Việt NamPost 9 10 528