Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Héi nghÞ khoa häc lÇn thø IX

GIẢI PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG VIỄN THÔNG
TS. Hoàng Văn Võ, Viện KHKT Bưu điện
Tóm tắt: Khi công nghệ ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao và chuyển mạch quang
ra đời và phát triển với những ưu việt của mình, các công nghệ này đã trở thành phương tiện
truyền tải chính của các mạng viễn thông hiện đại. Cũng chính sự ra đời của các công nghệ
này đã làm thay đổi nhiều quan điểm về giải pháp tổ chức các mạng viễn thông. Bài báo trình
bầy tóm tắt một giải pháp công nghệ mới để tổ chức mạng viễn thông trên cơ sở công nghệ
ghép kênh quang theo bước sóng mật độ cao và chuyển mạch quang - giải pháp phân tán phát
triển các mạng viễn thông. Giải pháp không chỉ khắc phục được một số hạn chế của giải pháp
hội tụ các mạng viễn thông mà còn mang lại tính hiệu quả kinh tế và tính thuận lợi khi phát
triển các mạng viễn thông.
1. Các xu hướng phát triển các mạng viễn chuyển mạch quang, đặc biệt là chuyển mạch
quang tự động, ra đời với những ưu điểm
thông
vượt
trội về chất lượng truyền dẫn cao, đặc
Sự phát triển của các mạng viễn thông
biệt
là
băng thông rộng/tốc độ lớn (tới hàng
luôn gắn liền với sự phát triển của công nghệ
điện tử - tin học- viễn thông. Khi công nghệ ngàn Terabit) đã là một cuộc các mạng
không chỉ trong công nghệ truyền dẫn mà
điện tử -tin học - viễn thông đạt đến một
trình độ nào đó sẽ làm xuất hiện các công còn cả giải pháp phát triển mạng viễn thông.
nghệ viễn thông mới và thậm chí cả một thế Với sự ra đời của các công nghệ này đã tạo
hệ mạng mới cao hơn thế hệ cũ. Mặt khác, ra khả năng tổ chức mạng trở nên đơn giản,
khi thế hệ mạng mới ra đời sẽ là động lực tính trong suốt và tính hiệu quả kinh tế cao,
thúc đẩy các công nghệ điện tử - tin học - mà chất lượng dịch vụ cũng cao hơn nhiều so
viễn thông tiếp tục phát triển và hoàn thiện. với giải pháp tích hợp các dịch vụ cũng như
Qua trình đó cứ lặp đi lặp lại làm cho công tích hợp các mạng viễn thông. Đó là giải
nghệ điện tử - tin học - viễn thông và mạng pháp tổ chức truyền dẫn các dịch vụ trên các
kênh quang khác nhau, ví dụ như thoại, dữ
viễn thông ngày càng phát triển và hiện đại.
liệu, truyền thanh và truyền hình, giữa truyền
Khi công nghệ viễn thông và tin học tải và tính toán,…, thậm chí giữa các mạng,
phát triển đến trình độ cao, chúng luôn luôn các thế hệ mạng trên các bước sóng khác
tác động và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển. nhau, như PDH, SDH, PSTN, NGN, mạng
Quá trình này dẫn đến sự hội tụ của công truyền số liệu, mạng truyền thanh, truyền
nghệ viễn...
Héi nghÞ khoa häc lÇn thø IX
Kû niÖm 10 n¨m thµnh lËp Häc viÖn c«ng nghÖ bu chÝnh viÔn th«ng
142
GII PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIN CÁC MNG VIN THÔNG
TS. Hoàng Văn Võ, Vin KHKT Bưu đin
Tóm tt: Khi công ngh ghép kênh quang theo bước sóng mt độ cao và chuyn mch quang
ra đời và phát trin vi nhng ưu vit ca mình, các công ngh này đã tr thành phương tin
truyn ti chính ca các mng vin thông hin đại. Cũng chính s ra đời ca các công ngh
này đã làm thay đổi nhiu quan đim v gii pháp t chc các mng vin thông. Bài báo trình
b
y tóm tt mt gii pháp công ngh mi để t chc mng vin thông trên cơ s công ngh
ghép kênh quang theo bước sóng mt độ cao và chuyn mch quang - gii pháp phân tán phát
trin các mng vin thông. Gii pháp không ch khc phc đưc mt s hn chế ca gii pháp
hi t các mng vin thông mà còn mang li tính hiu qu kinh tế và tính thun li khi phát
trin các mng vin thông.
1. Các xu hướng phát tri
n các mng vin
thông
S phát trin ca các mng vin thông
luôn gn lin vi s phát trin ca công ngh
đin t - tin hc- vin thông. Khi công ngh
đin t -tin hc - vin thông đạt đến mt
trình độ nào đó s làm xut hin các công
ngh vin thông mi và thm cc mt thế
h mng mi cao hơn thế h cũ
. Mt khác,
khi thế h mng mi ra đời sđộng lc
thúc đẩy các công ngh đin t - tin hc -
vin thông tiếp tc phát trin và hoàn thin.
Qua trình đó c lp đi lp li làm cho công
ngh đin t - tin hc - vin thông và mng
vin thông ngày càng phát trin và hin đại.
Khi công ngh vin thông và tin hc
phát trin đến trình độ cao, chúng luôn luôn
tác động và h tr
cho nhau cùng phát trin.
Quá trình này dn đến s hi t ca công
ngh vin thông và tin hc, to nên mt
mng truyn thông thng nht đáp ng mi
nhu cu dch v đa dng, phong phú ca xã
hi. Mng NGN, mà giai đon tiếp theo ca
nó là mng BCN, là mt xu hướng hi t ca
các dch v thoi, d liu, truyn thanh và
truyn hình, hi t c
a các mng thoi và d
liu, gia c định và di động, gia truyn ti
và tính toán,… và nó đang được trin khai
trên nhiu nước trên thế gii. Đó chính là
gii pháp t chc mng tích hp các mng
vin thông.
Khi công ngh truyn dn quang ghép
kênh theo bước sóng -WDM (Wavelength
Division Multilexing), mà giai đon tiếp theo
ca nó là ghép kênh quang theo bước sóng
mt độ cao - DWDM (Dense Wavelength
Division Multilexing), cùng vi công ngh
chuyn mch quang, đặc bit là chuy
n mch
quang t động, ra đời vi nhng ưu đim
vượt tri v cht lượng truyn dn cao, đặc
bit là băng thông rng/tc độ ln (ti hàng
ngàn Terabit) đã là mt cuc các mng
không ch trong công ngh truyn dn mà
còn c gii pháp phát trin mng vin thông.
Vi s ra đời ca các công ngh này đã to
ra kh năng t
chc mng tr nên đơn gin,
tính trong sut và tính hiu qu kinh tế cao,
mà cht lượng dch v cũng cao hơn nhiu so
vi gii pháp tích hp các dch v cũng như
tích hp các mng vin thông. Đó là gii
pháp t chc truyn dn các dch v trên các
kênh quang khác nhau, ví d như thoi, d
liu, truyn thanh và truyn hình, gia truyn
ti và tính toán,…, thm chí gi
a các mng,
các thế h mng trên các bước sóng khác
nhau, như PDH, SDH, PSTN, NGN, mng
truyn s liu, mng truyn thanh, truyn
hình,… . cũng như các mng thuê riêng mt
cách độc lp trên các bước sóng quang khác
nhau. Gii pháp t chc mng như vy gi là
“Gii pháp phân tán” phát trin các mng
vin thông.
Mt khác, để bo đảm tính kế tha cũng
như tính hiu qu đầu tư trong quá trình phát
trin các m
ng vin thông xu hướng kết hp
xu hướng hi t các mng vin thông và xu
hướng phân tán các mng vin thông. Trong
đó phân tán là h tng và hi t là gii pháp.
Đó chính là "Gii pháp hn hp" phát trin
các mng vin thông.
Như vy, s phát trin các mng vin
thông hin nay trên thế gii din ra theo 3 xu
thế: Hi t, phân tán và hn hp gia hi t
và phân tán các mng vin thông.
GIẢI PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG VIỄN THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG VIỄN THÔNG - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
GIẢI PHÁP PHÂN TÁN PHÁT TRIỂN CÁC MẠNG VIỄN THÔNG 9 10 898