Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp tăng cường quản lý vốn tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2248 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

PHẠM THỊ HẰNG THÚY

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN TẠI QUỸ DỊCH
VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ:
60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN DUY HẢI

HÀ NỘI - NĂM 2012

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Duy Hải
Phản biện 1: ……….………………………………..…………………
Phản biện 2: ……………….….……………………….………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: …….. giờ ……. ngày ……. tháng …… năm ………

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

1
MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (Quỹ) là
tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và
Truyền thông được thành lập theo Quyết định số:
191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ
tướng Chính phủ.
Quỹ tiếp nhận, huy động các nguồn tài chính để thực
hiện chức năng hoạt động hỗ trợ tài chính cho việc cung
ứng các dịch vụ viễn thông công ích tại các vùng có điều
kiện kinh tế, xã hội kém phát triển, nhằm rút ngắn khoảng
cách số giữa các vùng dân cư để thực hiện chính sách phát
triển kinh tế, xã hội của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thông
tin đảm bảo cứu hộ cứu nạn và quốc phòng an ninh.
Vốn hoạt động của Quỹ gồm: Vốn điều lệ; các khoản
đóng góp hàng năm của các doanh nghiệp viễn thông; vốn
để thực hiện các chương trình, dự án về cung cấp dịch vụ
viễn thông công ích do Nhà nước giao; tiền viện trợ, tài
trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước; vốn khác.
Vốn hoạt động của Quỹ được sử dụng cho các mục
tiêu: Hỗ trợ các đối tượng được cung cấp dịch vụ viễn
thông công ích thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ viễn thông công ích từ nguồn đóng góp hàng năm của
các doanh nghiệp viễn thông; cho vay ưu đãi đối với các
doanh nghiệp viễn thông và Internet thực hiện đầu tư xây
dựng mới, nâng cấp mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet

2

và các cơ sở vật chất khác phục vụ việc cung cấp dịch vụ
viễn thông công ích; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài
sản cố định; đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu Chính phủ từ
nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân
sách Nhà nước.
Bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn đúng mục
đích và có hiệu quả là nhiệm vụ và trách nhiệm của Quỹ.
Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, công tác quản lý vốn
tại Qu...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
PHẠM THỊ HẰNG THÚY
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VỐN TẠI QUỸ DỊCH
VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: QUN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.05
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN DUY HẢI
HÀ NỘI - NĂM 2012
Giải pháp tăng cường quản lý vốn tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp tăng cường quản lý vốn tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Giải pháp tăng cường quản lý vốn tại quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 9 10 449