Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại huyện Kim Thành Hải Dương

Được đăng lên bởi the-tuan-tran
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
*****

CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KIM THÀNH – HẢI DƯƠNG

Giáo viên hướng dẫn

:

PGS.TS PHAN THỊ NHIỆM

Sinh viên thực hiện

:

LÊ MINH TUẤN

MSV

:

CQ 502885

Lớp

:

KẾ HOẠCH 50B

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Phan Thị Nhiệm

HÀ NỘI, 05/2012

SV: Lê Minh Tuấn

2

Lớp: Kế Hoạch 50B

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Phan Thị Nhiệm

LỜI CAM ĐOAN
Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội
- Ban chủ nhiệm Khoa Kế hoạch và Phát triển

Tôi tên là : Lê Minh Tuấn
Mã SV : CQ502885
Sinh viên lớp Kế hoạch 50B – Khoa Kế hoạch và Phát triển
Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân – Hà Nội
Tôi xin cam đoan:
- Đây là đề tài do tôi lựa chọn sau một thời gian thực tập, được thực hiện dựa
trên sự nghiên cứu tìm tòi của bản thân, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của
PGS.TS Phan Thị Nhiệm và sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các chuyên viên của
UBND – Phòng Tài chính -.Kế hoạch huyện Kim Thành
- Tất cả số liệu tôi đưa ra trong chuyên đề này là hoàn toàn trung thực, có
nguồn gốc rõ ràng.
Nếu có gì sai phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2012
Người cam đoan
Lê Minh Tuấn

SV: Lê Minh Tuấn

3

Lớp: Kế Hoạch 50B

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Phan Thị Nhiệm

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................6

SV: Lê Minh Tuấn

4

Lớp: Kế Hoạch 50B

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Phan Thị Nhiệm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
QH: Quy Hoạch
PA: Phương án
GTSX: Giá trị sản xuất
NLTS: Nông Lâm Thủy sản
CN-XD:Công nghiệp- xây dựng
ĐVT: Đơn vị tính
TĐT: Tốc độ tăng
Giá CĐ: Giá cố định
Giá TT: Giá thực tế
ĐHĐB: Đại hội đại biểu
NGTK: Niên Giám Thống Kê
HTX: Hợp tác xã
NTTS: Nuôi trồng thủy sản
DT:Diện tích
NS:Năng suất
SL:Sản lượng

SV: Lê Minh Tuấn

5

Lớp: Kế Hoạch 50B

Chuyên đề tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Phan Thị Nhiệm

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................................6

LỜI MỞ ĐẦU
1/ Tính cấp thiết của đề tài
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung,cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng là
vấn đề đang được quan tâm hiện nay của nhiều nước trên thế giới,đặc biệt là đối
với những nước đang phát triển.
Nước ta vốn là một nước sản xuất nông nghiệp với gần 80% dân số sống ở
nông thôn và trên 70% dân số sống bằng ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
*****
CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KIM THÀNH – HẢI DƯƠNG
Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS PHAN THỊ NHIỆM
Sinh viên thực hiện : LÊ MINH TUẤN
MSV : CQ 502885
Lớp : KẾ HOẠCH 50B
Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại huyện Kim Thành Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại huyện Kim Thành Hải Dương - Người đăng: the-tuan-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại huyện Kim Thành Hải Dương 9 10 401