Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở
tỉnh Thái Bình
Phí Thị Nguyệt
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cúc
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Tổng quan một số vấn đề lý luận, thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm
ở nông thôn. Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình. Phân
tích thực trạng về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái
Bình từ năm 2000 đến nay, đưa ra đánh giá về những quả đạt được và phân tích những
nguyên nhân của hạn chế về vấn đề này. Đề xuất một số giải pháp cơ bản giải quyết việc
làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình trong những năm tới: đẩy mạnh chuyển
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa để giải quyết việc làm,
hoàn thiện chính sách đất đai theo hướng dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất cho
những nông dân làm ăn giỏi, thừa nhận thị trường quyền sử dụng đất cho nông dân, phát
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, xây dựng cơ sở hạ
tầng, đào tạo, nâng cao năng lực của lao động nông thôn cho phù hợp với yêu cầu mới,
đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
Keywords: Kinh tế lao động; Lao động; Nông thôn; Thái Bình; Việc làm

Content
më ®Çu

1. Lý do chän ®Ò tµi
ViÖt Nam lµ mét n-íc ®ang ph¸t triÓn, cã d©n sè ®«ng víi h¬n 85 triÖu d©n, trong ®ã lao
®éng n«ng th«n chiÕm 75% tæng lùc l-îng lao ®éng cña c¶ n-íc. Kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cho lao
®éng nãi chung vµ lao ®éng n«ng th«n nãi riªng lµ vÊn ®Ò lín cßn rÊt khã kh¨n. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhê chÝnh s¸ch ®æi míi, cïng víi viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ xo¸
®ãi gi¶m nghÌo- viÖc lµm, nÒn kinh tÕ n-íc ta t¨ng tr-ëng nhanh, ®êi sèng ®¹i bé phËn nh©n d©n
®· ®-îc n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng kh«ng cã viÖc lµm vµ thiÕu viÖc lµm, t×nh
tr¹ng thõa lao ®éng ë n«ng th«n cã xu h-íng gia t¨ng, ®iÒu ®ã ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ vµ an ninh quèc gia. Bëi vËy, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao
®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng n«ng th«n ®ang lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch c¶ lý luËn vµ thùc tiÔn, cÇn

®-îc quan t©m nghiªn cøu. §©y lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n cã tÝnh tr-íc m¾t võa cã tÝnh l©u dµi ®èi víi sù
ph¸t triÓn bÒn v÷ng, do ®ã ®· ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ta hÕt søc quan t©m vµ coi ®ã lµ mét trong
nh÷ng “gi¶i ph¸p cã tÝnh chiÕn l­îc ë n­íc ta”.
Qu¸n triÖt chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, trong nh÷ng n¨m qua Th¸i B×nh lu«n coi
träng ch-¬ng tr×nh gi¶i...
Gii quyết việc làm cho lao động nông thôn
tnh Thái Bình
Phí Th Nguyt
Trung tâm đào tạo, bi dưỡng ging viên lý lun
Lun văn ThS ngành: Kinh tế chính tr; Mã s: 60 31 01
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Cúc
m bảo v: 2008
Abstract: Tng quan mt s vấn đề lun, thc tin v vic làm gii quyết vic m
nông thôn. Khái quát chung v đặc điểm t nhiên, kinh tế - xã hi tnh Thái Bình. Phân
tích thc trng v vic làm gii quyết việc làm cho lao động nông thôn tnh Ti
Bình t năm 2000 đến nay, đưa ra đánh gv nhng qu đạt đưc và phân tích nhng
nguyên nhân ca hn chế v vấn đ này. Đề xut mt s giải pháp cơ bản gii quyết vic
làm cho lao động nông thôn tnh Thái Bình trong nhng năm tới: đẩy mnh chuyn
dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sn xuất hàng hóa để gii quyết vic làm,
hoàn thiện chính sách đất đai theo hướng dn điền đổi tha, tp trung rung đất cho
nhng nông dân làm ăn giỏi, tha nhn th trường quyn s dng đt cho nông dân, phát
trin ng nghip, tiu th công nghip làng ngh truyn thng, xây dựng s h
tầng, đào tạo, nâng cao năng lc của lao đng nông thôn cho phù hp vi yêu cu mi,
đẩy mnh xut khẩu lao động.
Keywords: Kinh tế lao động; Lao động; ng thôn; Thái Bình; Vic làm
Content
më ®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
ViÖt Nam mét n-íc ®ang ph¸t triÓn, d©n ®«ng víi h¬n 85 triÖu d©n, trong ®ã lao
®éng n«ng th«n chiÕm 75% tæng lùc l-îng lao ®éng cña n-íc. Kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm cho lao
®éng nãi chung lao ®éng n«ng th«n nãi riªng vÊn ®Ò lín cßn rÊt khã kh¨n. Nh÷ng n¨m gÇn
®©y, nhê chÝnh s¸ch ®æi míi, cïng víi viÖc thùc hiÖn c ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸
®ãi gi¶m nghÌo- viÖc lµm, nÒn kinh n-íc ta t¨ng tr-ëng nhanh, ®êi sèng ®¹i phËn nh©n d©n
®· ®-îc n©ng lªn mét c¸ch râ rÖt. Tuy nhiªn, t×nh tr¹ng kh«ng cã viÖc lµm vµ thiÕu viÖc lµm, t×nh
tr¹ng thõa lao ®éng ë n«ng th«n xu h-íng gia t¨ng, ®iÒu ®ã ®· ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ an ninh quèc gia. Bëi vËy, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao
®éng, ®Æc biÖt lao ®éng n«ng th«n ®ang mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch luËn thùc tiÔn, cÇn
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình 9 10 79