Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn x• Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là nước có nền kinh tế nông nghiệp thuần túy nghèo làn và lạc hậu do phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh lâu dài, mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả để lại nặng nề. Đến nay nền kinh tế đang từng bước phát triển. Tuy nhiên với dân số khoảng 86 triệu người, việc giải quyết việc làm cho người lao động là vấn đề cấn thiết không chỉ quan trọng đối với Việt Nam nói chung và giải quyết việc làm của xã Vĩnh Quỳnh nói riêng.
Ở Việt Nam, giải quyết việc làm cho người lao động là mét nhiệm vô trọng tâm đã được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm giải quyết. Tại nhiều kỳ Đại hội Đảng vấn đề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn đã được đề cập đến, cụ thể tại Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX của Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra nghị quyết: “ Giải quyết việc làm là yếu tố quyết định phát huy yếu tè con người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng cuả nhân dân”. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách giải quyết việc làm cho người lao động, với định hướng phát triển nền kinh tế theo hướng CNH- HĐH đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động. Mặc dù vậy vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động vẫn đang cần sự quan tâm, giải quyết của toàn xã hội.
Ở Việt Nam, thực tế số dân tập trung ở khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ tương đối cao gần 70% lao động sống và làm việc ở nông thôn. Trong khi đó thực trạng đất nông nghiệp có xu hướng giảm xuống do quá trình đô thị hoá đã chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, quy hoạch các công nghiệp . Đi đôi với vấn đề này là sự tăng nhanh dân số ở khu vực nông thôn. Hàng năm số lao động bổ sung không ngừng tăng lên. Thêm vào đó tính mùa vô trong sản xuất nông nghiệp tạo ra nhiều thời gian nông nhàn cho ngươi lao động. Điều này làm cho việc giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn càng trở nên khó khăn.
Huyện Thanh Trì nằm ở trung tâm Thành phố Hà Nội với sự chuyển dịch cơ cấu CNH- HĐH nhanh. Nhưng huyện Thanh Trì chủ yếu làm nông nghiệp. Theo điều tra về vấn đề lao động- việc làm của Huyện thì số người trong độ tuổi lao động chưa có việc làm của Huyện mỗi năm lên tới 1200 người. Bên cạnh đó, sè lao động nông thôn có thời gian nhàn rỗi trong Huyện chiếm tỷ lệ cao. Nếu căn cứ vào quy hoạch của Huyện thì tương lai không xa, diện tích đất nông nghiệp còn bị thu hẹp và số lao động ở các xã cần việc làm còn tăng cao hơn nữa và sự di dời của người dân vùng thôn khác đến ngày càng tăng.
Chính vì vậy việc giải quyết việc làm không chỉ là yêu cầu cấp bách của riêng khu vực nông thôn mà đang là bức xúc của toàn xã hội nên cần được giải quyết.
Xuất phát từ những lý do trên em tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội”
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
Thực trạng về việc làm của lao động nông thôn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp để giải quyết việc làm cho người lao động.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
- Phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
- Đề xuất các giải pháp để giải quyết việc làm
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:
a) Lao động nông thôn trong xã
b) Giải pháp tạo việc làm
1.3. 2. Phạm vi nghiên cứu
a) Phạm vi không gian: Tại địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
b) Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu tình hình giải quyết việc làm cho lao động trong xã từ năm 2006 - 2008.
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn x• Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn x• Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội 9 10 892