Ktl-icon-tai-lieu

Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1945 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng
thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa
Nguyễn Huyền Lê
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn ThS ngành: Kinh tế chính trị; Mã số: 60 31 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Huy Đường
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Làm rõ những vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi
đất; nghiên cứu một số kinh nghiệm về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất
của một số tỉnh/thành phố; nghiên cứu thực trạng về : đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội và
tình hình giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất tại tỉnh Khánh Hòa, từ đó đưa
ra những nhận xét đánh giá về kết quả, hạn chế tồn tại, nguyên nhân và đề xuất một số
giải pháp về: công tác đào tạo nghề, chính sách hỗ trợ việc làm, thị trường lao động, tạo
việc làm mới ... trong giai đoạn 2006-2010
Keywords: Khánh Hòa; Kinh tế lao động; Việc làm

Content
MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
Quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa diễn ra như là một qui luật tất yếu
khách quan, đặc biệt dưới tác động của xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra hiện nay. Nước ta cũng
đang trong quá trình phấn đấu đến 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Với mục tiêu đó, quá trình CNH-HĐH và ĐTH diễn ra ở hầu hết các địa phương và đặc biệt phát
triển mạnh mẽ ở những địa phương có lợi thế hơn về mặt vị trí địa lý, giao thông, cảng biển.
Tỉnh Khánh Hòa nằm ở vùng Duyên hải miền Trung, ở vị trí thuận tiện về giao thông đường bộ,
đường sắt, đường biển và đường hàng không, có lợi thế về nhiều cảng biển, du lịch và cách thành
phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước không xa, cho nên có rất nhiều lợi thế để
phát triển. Trong quá trình tiến hành CNH-HĐH, việc hình thành nên các khu công nghiệp các
khu đô thị là một tất yếu khách quan và để có tiền đề về vị trí, đất đai xây dựng các KCN, khu đô
thị này Chính quyền tỉnh đã phải thực hiện thu hồi khá nhiều đất nông nghiệp. Theo quy hoạch
phát triển kinh tế của tỉnh đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh có 5 khu công nghiệp, khu chế xuất và
khu công nghệ cao với tổng diện tích 885,82 ha; 10 cụm công nghiệp vừa và nhỏ với tổng diện

tích 467,1 ha. Đến năm 2010 tổng số đất nông nghiệp của tỉnh sử dụng để chuyển đổi sang các
KCN, KCX là 1.637,145 ha.
Quá trình thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho phát
triển kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát triển doanh
nghiệp cả về số lượng và quy mô, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ...
Gii quyt ving vùng
thu ht tnh Khánh Hòa
Nguyn Huyn Lê
i hc Kinh t
Lu Kinh t chính tr; Mã s: 60 31 01
ng dn: ng
o v: 2008
Abstract: Làm rõ nhng v lun v gii quyt ving vùng thu hi
t; nghiên cu mt s kinh nghim v gii quyt ving vùng thu ht
ca mt s tnh/thành ph; nghiên cu thc trng v a , kinh t, hi
tình hình gii quyt vic làm cho lang vùng thu ht ti tnh Khánha, t 
ra nhng nh kt qu, hn ch tn t xut mt s
gii pháp vo ngh, chính sách h tr vic làm, th ng, to
vic làm mi ... trong gian 2006-2010
Keywords: Khánh Hòa; Kinh t ng; Vic làm
Content
MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
Quá trình công nghip hóa - hi hóa dit qui lut tt yu
c bing ca xu th toàn cg din ra hi
n tr c ng nghip hóa, hii hóa.
Vi m-n ra hu hc bit phát
trin mnh m nhi th  mt v a , giao thông, cng bin.
Tnh Khánh a nm vùng Duyên hi min Trung, v trí thun tin v ng b,
ng sng bing hàng không, có li th v nhiu cng bin, du lch và cách thành
ph H Chí Minh trung tâm kinh t ln nht c c không xa, cho nên có rt nhiu li th
phát trin. Trong quá trình tin hành CNH-c hình thành nên các khu công nghip các
 mt tt y ti v v ng cá
th này Chính quyn ti thc hin thu hi knhit nông nghip. Theo quy hoch
phát trin kinh t ca ta bàn tnh có 5 khu công nghip, khu ch xut
khu công ngh cao vi tng din tích 885,82 ha; 10 cm ng nghip va nh vi tng din
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa 9 10 508