Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - LÝ THUYẾT CHUỖI

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Ngày 10 tháng 11 năm 2004

LÝ THUYẾT CHUỖI
1

Chuỗi số

1.1

Định nghĩa
∞

an .

Định nghĩa 1. Cho (an )n là dãy số (có thể thực hay phức), chuỗi tương ứng ký hiệu là
1
k

Với mỗi k ∈ N, đặt sk =

an là tổng riêng phần thứ k. Khi k thay đổi trên N, có dãy
1

tổng riêng phần (sk )k .

∞

an hội tụ và đặt S = lim sk là tổng của chuỗi,

Nếu lim sk tồn tại hữu hạn, ta nói chuỗi
k→∞

S=

k→∞

1

∞

an .
1

∞

Nếu lim sk không tồn tại hoặc lim sk = +∞ hay lim sk = −∞, ta nói chuỗi
k→∞

k→∞

k→∞

an phân
1

kỳ.
Tính chất
1. Tính hội tụ và tổng của chuỗi không thay đổi nếu thay đổi thứ tự của một số hữu hạn
số hạng.
∞

an và

2. Chuỗi
1

an cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
n≥n0
∞

an hội tụ thì lim an = 0.

3. Điều kiện cần: nếu chuỗi

k→∞

1

1

1.2

Chuỗi không âm
∞

an , an ≥ 0.

Là chuỗi có dạng
1

Tính ∞chất
an , an ≥ 0. Khi đó dãy tổng riêng phần (sk )k là dãy tăng và nếu (sk )k bị chặn thì

Cho
∞

1

an hội tụ.

chuỗi
1

Dấu hiệu so sánh
∞

1. Giả sử 0 ≤ an ≤ bn , ∀n ≥ n0 . Khi đó, nếu

∞

bn hội tụ thì

an hội tụ, nếu

1

∞

∞

1

an phân
1

bn phân kỳ.

kỳ thì
1

2. Giả sử lim

n→∞

an
= k. Khi đó:
bn
∞

(a) Nếu 0 < k < ∞ thì

∞

an ,
1

bn cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
1

(c) Nếu k = ∞ và

1

1

an phân kỳ.

bn phân kỳ thì

bn hội tụ, nếu

an hội tụ thì
1

1
∞

1
∞

1
∞

1
∞

bn phân kỳ.

an phân kỳ thì

an hội tụ, nếu

bn hội tụ thì

(b) Nếu k = 0 và

∞

∞

∞

∞

1

Tiêu chuẩn tích phân
Cho f : [1, +∞) → R liên tục, f (x) ≥ 0 và f giảm. Với mọi n ∈ N, đặt an = f (n). Khi đó:
∞

∞

f (x)dx hội tụ ⇔ Chuỗi

Tích phân suy rộng

an hội tụ.
1

1

Chuỗi cơ bản:
∞

•
1

1
hội tụ khi s > 1, phân kỳ khi s ≤ 1.
ns

∞

∞
n

•

tn =

t , |t| < 1, hội tụ và tổng S =
0

0

1
1−t

Dấu hiệu D’Alembert (tỉ số)
∞

an+1
= k. Khi đó:
n→∞ an

an , an > 0. Giả sử lim

Cho chuỗi số dương
1
∞

1. Nếu k < 1 thì

an hội tụ.
1

2

∞

2. Nếu k > 1 thì

an phân kỳ.
1

3. Nếu k = 1, chưa kết luận về sự hội tụ.
an+1
≥ 1, ∀n ≥ n0 thì chuỗi
Ghi chú. Nếu có
an

∞

an phân kỳ.
1

Dấu hiệu Cauchy (căn số)
∞

an , an ≥ 0. Giả sử lim

Cho chuỗi không âm

k→∞

1

√
n

an = k. Khi đó:

1. Nếu k < 1 thì chuỗi hội tụ.
2. Nếu k > 1 thì chuỗi phân kỳ.
3. Nếu k = 1, chưa kết luận về sự hội tụ.

1.3

Chuỗi đan dấu
∞

∞

(−1)n an hoặc

Có dạng
1

(−1)n an , an ≥ 0.
0

Dấu hiệu Leibnitz

∞

(−1)n an , an ≥ 0. Giả sử (an )n là dãy giảm và lim an = 0 thì chuỗi

Cho chuỗi đan dấu

k→∞

1

hội tụ. Gọi S là tổn...
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS. Hoàn Hóa
Ngày 10 tháng 11 năm 2004
LÝ THUYẾT CHUỖI
1 Chuỗi số
1.1 Định nghĩa
Định nghĩa 1. Cho (a
n
)
n
y s (có thể thực hay phức), chuỗi tương ứng hiệu
1
a
n
.
Với mỗi k N, đặt s
k
=
k
1
a
n
tổng riêng phần thứ k. Khi k thay đổi trên N, dãy
tổng riêng phần (s
k
)
k
.
Nếu lim
k→∞
s
k
tồn tại hữu hạn, ta nói chuỗi
1
a
n
hội tụ và đặt S = lim
k→∞
s
k
tổng của chuỗi,
S =
1
a
n
.
Nếu lim
k→∞
s
k
không tồn tại hoặc lim
k→∞
s
k
= + hay lim
k→∞
s
k
= −∞, ta nói chuỗi
1
a
n
phân
kỳ.
Tính chất
1. Tính hộ i tụ và tổng của chuỗi không thay đổi nếu thay đổi thứ tự của một số hữu hạn
số hạng.
2. Chuỗi
1
a
n
và
nn
0
a
n
cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
3. Điều kiện cần: nếu chuỗi
1
a
n
hội tụ thì lim
k→∞
a
n
= 0.
1
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - LÝ THUYẾT CHUỖI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - LÝ THUYẾT CHUỖI - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - LÝ THUYẾT CHUỖI 9 10 719