Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Ngày 10 tháng 12 năm 2004

Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến
I - Sự liên tục
1. Không gian Rn :
Định nghĩa:
Với x = (x1 , x2 , . . . , xn ), y = (y1 , y2 , . . . , yn ) ∈ Rn , đặt:
1
- x = (x21 + x22 + . . . + x2n ) 2 là chuẩn Euclide của x
1
- d(x, y) = x − y = [(x1 − y1 )2 + (x2 − y2 )2 + . . . + (xn − yn )2 ] 2 là khoảng cách
giữa x, y.
- B(x, r) = {y ∈ Rn /d(x, y) < r} là quả cầu mở tâm x, bán kính r.
Cho D ⊂ Rn , điểm x ∈ Rn được gọi là điểm biên của D nếu với mọi r > 0 thì
B(x, r) ∩ D = Ø và B(x, r) ∩ (Rn \ D) = Ø.
Nếu x là điểm biên của D thì x cũng là điểm biên của Rn \ D. Tập tất cả các điểm
biên của D được gọi là biên của D, ký hiệu ∂D. Ta có:
∂D = ∂(Rn \ D)
Tập D được gọi là mở nếu mọi x ∈ D, có r > 0 sao cho B(x, r) ⊂ D. Nếu D là tập
mở, x ∈ D thì x không là điểm biên của D. Vậy nếu D là tập mở thì D không chứa
điểm biên của D và ngược lại.
Tập A ⊂ Rn được gọi là đóng nếu Rn \ A là tập mở. A là tập đóng ⇔ ∂A ⊂ A
Đặt :
0

• D = D \ ∂D là tập mở lớn nhất chứa trong D và gọi là phần trong của D.
−

• D = D ∪ ∂D là tập đóng bé nhất chứa D và gọi là bao đóng của D
Tâp D được gọi là bị chặn nếu có M ≥ 0 sao cho ||x|| ≤ M với mọi x ∈ D
Định lý:
1) Rn là không gian đầy đủ, nghĩa là mọi dãy cơ bản trong Rn đều hội tụ.
2) Cho A là tập đóng bị chặn trong Rn và (xk )k là dãy trong A. Khi đó có dãy con
(xki )i của dãy (xk )k sao cho lim xki = x và x ∈ A
i→∞

2. Giới hạn và sự liên tục :
Định nghĩa:
Cho D ⊂ Rn , điểm x0 ∈ Rn được gọi là điểm giới hạn (hay điểm tụ) của D nếu với
mọi r > 0 thì
D ∩ B(x0 , r) \ {x0 } = Ø
1

x0 là điểm giới hạn của D nếu và chỉ nếu có dãy (xk )k trong D, xk = x0 , lim xk = x0
k→∞

2.1 Cho f : D → R và x0 là điểm giới hạn của D. Ta nói:
lim f (x) = a ∈ R ⇔ ∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x ∈ D, 0 < d(x, x0 ) < δ

x→x0

⇒ |f (x) − a| < ε
lim f (x) = +∞ ⇔ ∀A ∈ R, ∃δ > 0 : ∀x ∈ D, 0 < d(x, x0 ) < δ

x→x0

⇒ f (x) > A
lim f (x) = −∞ ⇔ ∀A ∈ R, ∃δ > 0 : ∀x ∈ D, 0 < d(x, x0 ) < δ

x→x0

⇒ f (x) < A
Ta có :
lim f (x) = a ⇔ ∀(xk )k ⊂ D, xk = x0 , lim xk = x0 ⇒ lim f (xk ) = a

x→x0

k→∞

k→∞

Ghi chú :
Để chứng minh không có lim f (x) ta cần chỉ ra có hai dãy (xk )k , (yk )k trong D
x→x0

xk = x0 , yk = y0 , lim xk = x0 = lim yk
k→∞

k→∞

mà lim f (xk ) = lim f (yk )
k→∞

k→∞

2.2 Cho f : D → R và x0 ∈ D. Ta nói:
f liên tục tại x0 ⇔ ∀ε > 0, ∃δ > 0 : ∀x ∈ D, d(x, x0 ) < δ
⇒ |f (x) − f (x0 )| < ε
Nếu f liên tục tại mọi x ∈ D ta nói f liên tục trên D
f liên tục ...
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS. Hoàn Hóa
Ngày 10 tháng 12 năm 2004
Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến
I - Sự liên tục
1. Không gian R
n
:
Định nghĩa:
Với x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
), y = (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) R
n
, đặ t:
- x = (x
2
1
+ x
2
2
+ . . . + x
2
n
)
1
2
chuẩn Euclide của x
- d(x, y) = x y = [(x
1
y
1
)
2
+ (x
2
y
2
)
2
+ . . . + (x
n
y
n
)
2
]
1
2
khoảng cách
giữa x, y.
- B(x, r) = {y R
n
/d(x, y) < r} quả cầu mở tâm x, bán kính r.
Cho D R
n
, điểm x R
n
được gọi điểm biên của D nếu với mọi r > 0 thì
B(x, r) D = Ø và B(x, r) (R
n
\ D) = Ø.
Nếu x điểm biên của D thì x cũng điểm biên của R
n
\ D. Tập tất cả các điểm
biên của D được gọi biên của D, hiệu D. Ta có:
D = (R
n
\ D)
Tập D được gọi mở nếu mọi x D, r > 0 sao cho B(x, r) D. Nếu D tập
mở, x D thì x không điểm biên của D. Vy nếu D tập mở thì D không chứa
điểm biên của D và ngược lại.
Tập A R
n
được gọi đóng nếu R
n
\ A tập mở. A tập đóng A A
Đặt :
0
D
= D \D tập mở lớn nhất chứa trong D và gọi phần trong của D.
D
= D D tập đóng bé nhất chứa D và gọi bao đóng của D
Tâp D được gọi bị chặn nếu M 0 sao cho ||x|| M với mọi x D
Định :
1) R
n
không gian đầy đủ, nghĩa mọi dãy bản trong R
n
đều hội tụ.
2) Cho A tập đóng bị chặn trong R
n
và (x
k
)
k
y trong A. Khi đó y co n
(x
k
i
)
i
của y (x
k
)
k
sao cho lim
i→∞
x
k
i
= x và x A
2. Giới hạn và sự liên tục :
Định nghĩa:
Cho D R
n
, điểm x
0
R
n
được gọi điểm g iới hạn (hay điểm tụ) của D nếu với
mọi r > 0 thì
D B(x
0
, r) \{x
0
} = Ø
1
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến 9 10 109