Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) - Phần 1. Không gian metric

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1764 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán

Phần 1. Không gian metric
§4. Tập compact, không gian compact
(Phiên bản đã chỉnh sửa)

PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 20 tháng 12 năm 2004

Tóm tắt lý thuyết
1

Định nghĩa

Cho các không gian metric (X, d)
1. Một họ {Gi : i ∈ I} các tập con của X được gọi là một phủ của tập A ⊂ X nếu A ⊂

Gi
i∈I

Nếu I là tập hữu hạn thì ta nói phủ là hữu hạn.
Nếu mọi Gi là tập mở thì ta nói phủ là phủ mở.
2. Tập A ⊂ X được gọi là tập compact nếu từ mỗi phủ mở của A ta luôn có thể lấy ra được
một phủ hữu hạn.
3. Tập A được gọi là compact tương đối nếu A là tập compact.

1

2

Các tính chất

2.1

Liên hệ với tập đóng

Nếu A là tập compact trong không gian metric thì A là tập đóng.
Nếu A là tập compact, B ⊂ A và B đóng thì B là tập compact.
2.2

Hệ có tâm các tập đóng

Họ {Fi : i ∈ I} các tập con của X được gọi là họ có tâm nếu với mọi tập con hữu hạn J ⊂ I
Fi = ∅.

thì
i∈J

Định lí 1. Các mệnh đề sau là tương đương:
1. X là không gian compact.
2. Mọi họ có tâm các tập con đóng của X đều có giao khác ∅.
Định lí 2. Giả sử f : X → Y là ánh xạ liên tục và A ⊂ X là tập compact. Khi đó, f (A) là
tập compact.
Hệ quả. Nếu f : X → R là một hàm liên tục và A ⊂ X là tập compact thì f bị chặn trên A
và đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên A, nghĩa là:
∃x1 , x2 ∈ A : f (x1 ) = inf f (A),

f (x2 ) = sup f (A)

Định lí 3 (Weierstrass). Trong không gian metric X, các mệnh đề sau là tương đương:
1. Tập A ⊂ X là compact.
2. Từ mỗi dãy {xn } ⊂ A có thể lấy ra một dãy con hội tụ về phần tử thuộc A.
2.3

Tiêu chuẩn compact trong Rn

Trong không gian Rn (với metric thông thường), một tập A là compact khi và chỉ khi nó đóng
và bị chặn.
2.4

Tiêu chuẩn compact trong C[a,b]

Định nghĩa. Cho tập A ⊂ C[a,b] .

2

1. Tập A được gọi là bị chặn từng điểm trên [a, b] nếu với mọi t ∈ [a, b] tồn tại số Mt > 0
sao cho |x(t)| ≤ Mt , ∀x ∈ A.
Tập A được gọi là bị chặn đều trên [a, b] nếu tồn tại số M > 0 sao cho
|x(t)| ≤ M , ∀t ∈ [a, b], ∀x ∈ A.
2. Tập A gọi là đồng liên tục tục trên [a, b] nếu với mọi ε > 0, tồn tại số δ > 0 sao cho với
mọi t, s ∈ [a, b] mà |t − s| < δ và với mọi x ∈ A thì ta có |x(t) − x(s)| < ε.
Ví dụ. Giả sử A ⊂ C[a,b] là tập các hàm x = x(t) có đạo hàm trên (a, b) và |x (t)| ≤ 2, ∀t ∈ (a, b).
• Tập A là liên tục đồng bậc. Thật vậy, do định lý Lagrange ta có
|x(t) − x(s)| = |x (c)(t − s)| ≤ 2.|t − s|
ε
Do đó, cho trước ε > 0, ta chọn δ = thì có:
2
∀x ∈ A, ∀t, s ∈ [a, b], |t − s| < δ ⇒ |x(t) − x(s)| < ε
• Nếu thêm giả thiết A bị chặn tại ...
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán
Phần 1. Không gian metric
§4. Tập compact, không gian compact
(Phiên bản đã chỉnh sửa)
PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 20 tháng 12 năm 2004
Tóm tắt thuyết
1 Định nghĩa
Cho các không gian metric (X, d)
1. Một họ {G
i
: i I} các tập con của X được gọi một ph của tập A X nếu A
iI
G
i
Nếu I tập hữu hạn thì ta nói phủ hữu hạn.
Nếu mọi G
i
tập mở thì ta nói phủ phủ mở.
2. Tập A X được gọi tập compact nếu từ mỗi ph mở của A ta luôn thể lấy ra được
một ph hữu hạn.
3. Tập A được gọi compact tương đối nếu A tập compact.
1
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) - Phần 1. Không gian metric - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) - Phần 1. Không gian metric - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) - Phần 1. Không gian metric 9 10 39