Ktl-icon-tai-lieu

Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá
trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp
tại Việt Nam
Nếu giá trị hợp lý hoặc giá trị sử dụng cao hơn giá trị ghi sổ, thì không cần tính giá
trị còn lại và khi đó tài sản không bị giảm giá trị. Nếu giá trị hợp lý không xác định
được, đơn vị tiến hành xác định giá trị sử dụng của tài sản. Đối với tài sản chờ
thanh lý, giá trị có thể thu hồi là giá trị hợp lý trừ đi chi phí bán tài sản đó.
Giới thiệu về Chuẩn mực Giảm giá trị của tài sản
Tài sản của đơn vị được ghi nhận theo giá mua của nghiệp vụ tại thời điểm mua. Sau đó,
qua thời gian đơn vị tiến hành đánh giá lại tài sản để phản ánh giá trị hợp lý của nó trên
Bảng cân đối kế toán. Nếu tài sản có sự giảm giá trị, khi đó sẽ phát sinh chi phí giảm giá
trị của tài sản và giá trị ghi sổ sẽ được ghi giảm xuống bằng với giá trị có thể thu hồi của
tài sản. Tuy nhiên, câu hỏi khi nào và như thế nào áp dụng phương pháp kiểm tra giảm
giá trị của tài sản chỉ có thể được giải đáp khi áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 36
(IAS 36) “Giảm giá trị của tài sản”. IAS 36 là một trong các Chuẩn mực lập Báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS) và được sửa đổi, cập nhật hàng năm. Nhưng IAS 36 được biết và
được sử dụng nhiều hơn ở nhiều quốc gia từ 1/1/2005.
Mục đích và phạm vi của chuẩn mực
Chuẩn mực này áp dụng đối với tài sản là đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị, tài sản cố
định vô hình, lợi thế thương mại, đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên
doanh. Nó có mục tiêu là đảm bảo tài sản được ghi nhận không cao hơn giá trị có thể thu
hồi của tài sản.
Dấu hiệu giảm giá của trị tài sản
Chuẩn mực quy định các dấu hiệu bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. Cụ thể, dấu
hiệu bên ngoài như sự sụt giảm quan trọng giá thị trường của tài sản, sự thay đổi đáng kể
ảnh hưởng không tốt cho đơn vị trong môi trường công nghệ, thị trường, kinh tế và luật
pháp; tăng tỷ lệ lãi suất hoặc tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của thị trường, giá trị ghi sổ của tài
sản thuần cao hơn vốn thị trường. Dấu hiệu bên trong như sự hỏng hóc và lỗi thời của tài
sản, sự thay đổi đáng kể ảnh hưởng không tốt đến đơn vị như tài sản không cần dùng,
hoạt động kinh tế của tài sản đã và đang trở nên tồi tệ. Khi có dấu hiệu giảm giá trị tài

sản, đơn vị tiến hành kiểm tra việc giảm giá trị tài sản, ngược lại, không yêu cầu đơn vị
thực hiện kiểm tra giảm giá trị tài sản.

Xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản
Phương pháp giá trị hợp lý trừ chi phí bán tài sản (gọi tắt là giá trị hợp lý): xác định giá
trị hợp lý củ...
Gim giá tr ca tài sn và s o tưởng v giá
tr thc ca các tài sn trong các Doanh nghip
ti Vit Nam
Nếu giá tr hp lý hoc giá tr s dng cao hơn giá tr ghi s, thì không cn tính giá
tr còn li và khi đó tài sn không b gim giá tr. Nếu giá tr hp lý không xác đnh
được, đơn v tiến hành xác đnh giá tr s dng ca tài sn. Đi vi tài sn ch
thanh lý, giá tr có th thu hi là giá tr hp lý tr đi chi phí bán tài sn đó.
Giới thiệu về Chuẩn mực Giảm giá trị của tài sản
Tài sản của đơn vị được ghi nhận theo giá mua của nghiệp vụ tại thời điểm mua. Sau đó,
qua thời gian đơn vị tiến hành đánh giá lại tài sản để phản ánh giá trị hợp của trên
Bảng cân đối kế toán. Nếu tài sản sự giảm giá trị, khi đó sẽ phát sinh chi phí giảm giá
trị của tài sản giá trị ghi sổ sẽ được ghi giảm xuống bằng với giá trị thể thu hồi của
tài sản. Tuy nhiên, câu hỏi khi nào như thế nào áp dụng phương pháp kiểm tra giảm
giá trị của tài sản chỉ thể được giải đáp khi áp dụng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế số 36
(IAS 36) “Giảm giá trị của tài sản”. IAS 36 là một trong các Chuẩn mực lập Báo cáo tài
chính quốc tế (IFRS) được sửa đổi, cập nhật hàng năm. Nhưng IAS 36 được biết
được sử dụng nhiều hơn ở nhiều quốc gia từ 1/1/2005.
Mục đích và phạm vi của chuẩn mực
Chuẩn mực y áp dụng đối với tài sản đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị, tài sản cố
định hình, lợi thế thương mại, đầu vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên
doanh. mục tiêu đảm bảo tài sản được ghi nhận không cao hơn giá trị thể thu
hồi của tài sản.
Dấu hiệu giảm giá của trị tài sản
Chuẩn mực quy định các dấu hiệu bên ngoài bên trong doanh nghiệp. Cthể, dấu
hiệu bên ngoài như sự sụt giảm quan trọng giá thị trường của tài sản, sự thay đổi đáng kể
ảnh ởng không tốt cho đơn vị trong môi trường công nghệ, thị trường, kinh tế luật
pháp; tăng tỷ lệ i suất hoặc tlhoàn vốn đầu của thị trường, giá trị ghi sổ của tài
sản thuần cao hơn vốn thị trường. Dấu hiệu n trong như sự hỏng hóc lỗi thời của tài
sản, sự thay đổi đáng kể ảnh hưởng không tốt đến đơn vị như tài sản không cần dùng,
hoạt động kinh tế của tài sản đã đang trở nên tồi tệ. Khi dấu hiệu giảm giá trị tài
Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam - Trang 2
Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giảm giá trị của tài sản và sự ảo tưởng về giá trị thực của các tài sản trong các Doanh nghiệp tại Việt Nam 9 10 462