Ktl-icon-tai-lieu

Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giảm PAPR và MAI trong hệ thống
MC-CDMA
Hoàng Văn Tùng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Kính
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM, trình
bày cơ sở để thực hiện mô hình hệ thống OFDM, phân tích mô hình điều chế và giải
điều chế hệ thống OFDM. Từ đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm của hệ
thống này, PAPR là nhược điểm lớn trong hệ thống OFDM và đưa ra một số giải
pháp để khắc phục PAPR. Giới thiệu hệ thống trải phổ đa sóng mang MC-SS, tổng
quan về nguyên lý, đặc điểm kỹ thuật của hệ thống đa sóng mang MC-SS. Phân tích
những ưu điểm và hạn chế của hệ thống này, qua đó trình bày một số giải pháp khắc
phục: dùng các loại mã giả ngẫu nhiên PN như (chuỗi m, Gold, kasami) để triệt
nhiễu đa người dùng. Tìm hiểu các kỹ thuật tách sóng đơn người dùng SUD và tách
sóng đa người dùng MUD. Giảm PAPR và nhiễu đa người dùng MUI ở đường lên
và xuống trong hệ thống MC-CDMA qua: chuỗi trải phổ và tiêu chuẩn lựa chọn,
chuỗi trực giao, tỉ số công suất đỉnh trên trung bình và hệ số đỉnh, nhiễu đa truy nhập
MAI, tối thiểu hóa MAI, tối thiểu hóa hệ số đỉnh tổng thể GCP và MAI liên kết, và
đưa ra nhận xét kết quả
Keywords. Kỹ thuật trải phổ; Kỹ thuật điện tử; Thông tin di động; Đa truy nhập

Content
Công nghệ ra đời là nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Xã hội ngày càng phát
triển thì nhu cầu đó ngày càng tăng cao, để đáp ứng cho những yêu cầu cao đó, đòi hỏi khoa
học công nghệ cũng phải cách mạng hóa và cải tiến kỹ thuật để phát triển không ngừng nhằm
tạo ra những tiện ích hơn nữa cho con người. Thế giới đa truyền thông kỹ thuật số
(Multimedia) kỳ diệu đã và đang đáp ứng ngày càng tốt những nhu cầu này. Truyền thông di
động cũng không nằm ngoài vòng kết nối đó, với hàng loạt công nghệ tiên tiến tham gia phục
vụ con người.
Hiện nay Việt Nam đang sử dụng hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM dựa trên
công nghệ TDMA. Theo dòng lịch sử phát triển của công nghệ, với tính năng ưu việt của
công nghệ CDMA có tính bảo mật tín hiệu cao hơn TDMA, nhờ sử dụng tín hiệu trải phổ.
Ngoài ra, với tốc độ truyền nhanh hơn các công nghệ hiện có, nhà cung cấp dịch vụ có thể
triển khai nhiều tùy chọn dịch vụ như thoại, thoại và dữ liệu, fax, Internet, .... Hiện nay Việt
Nam đang triển khai mạng di động thông tin di động thứ ba (3G), và trong tương lai với
những giải pháp mới mạng di động thế hệ thứ tư (4G) đã được đề xuất.

Yêu cầu của truyền tin là nhanh...
Giảm PAPR và MAI trong hệ thng
MC-CDMA
Hoàng Văn Tùng
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: K thuật điện tử; Mã số: 60 52 70
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyn Viết Kính
Năm bảo v: 2008
Abstract. Nghiên cứu k thuật ghép kênh phân chia tn s trực giao OFDM, trình
bày cơ sở để thc hiện hình hệ thống OFDM, phân tích hình điu chế giải
điều chế h thng OFDM. T đó đi sâu vào phân tích ưu điểm và nhược điểm ca h
thống y, PAPR nhược điểm ln trong h thống OFDM đưa ra mt s gii
pháp đ khc phc PAPR. Gii thiu h thng tri ph đa sóng mang MC-SS, tng
quan v nguyên lý, đặc điểm k thut ca h thống đa sóng mang MC-SS. Phân ch
những ưu điểm và hn chế ca h thống này, qua đó trình bày một s giải pháp khắc
phc: dùng các loại giả ngẫu nhiên PN như (chuỗi m, Gold, kasami) để trit
nhiễu đa người dùng. Tìm hiểu c kỹ thuật tách sóng đơn người dùng SUD tách
sóng đa người dùng MUD. Giảm PAPR nhiễu đa người dùng MUI đường n
xuống trong h thng MC-CDMA qua: chui tri ph tiêu chun la chn,
chui trc giao, t s công suất đỉnh trên trung bình và hệ s đỉnh, nhiễu đa truy nhập
MAI, ti thiểu hóa MAI, ti thiểu hóa hệ s đnh tng th GCP MAI liên kết,
đưa ra nhận xét kết qu
Keywords. K thut tri ph; K thuật điện tử; Thông tin di động; Đa truy nhập
Content
Công nghệ ra đời nhằm đáp ng nhu cu của con người. hội ngày càng phát
triển thì nhu cầu đó ngày càng tăng cao, đ đáp ng cho những yêu cầu cao đó, đòi hi khoa
học công nghệ cũng phải cách mạng hóa và cải tiến k thuật đ phát triển không ngừng nhm
to ra nhng tiện ích hơn nữa cho con người. Thế giới đa truyền thông k thut s
(Multimedia) k diệu đã đang đáp ng ngày càng tốt nhng nhu cầu y. Truyền thông di
động cũng không nằm ngoài vòng kết nối đó, với hàng loạt công nghệ tiên tiến tham gia phc
v con người.
Hin nay Việt Nam đang sử dng h thống thông tin di động toàn cầu GSM dựa trên
công nghệ TDMA. Theo dòng lịch s phát triển của công nghệ, với tính năng ưu việt ca
công nghệ CDMA tính bo mật n hiệu cao hơn TDMA, nhờ s dụng tín hiu tri ph.
Ngoài ra, với tốc độ truyền nhanh hơn các công nghệ hiện có, nhà cung cp dch v thể
trin khai nhiều tùy chọn dch v như thoại, thoại dữ liu, fax, Internet, .... Hin nay Vit
Nam đang triển khai mạng di động thông tin di đng th ba (3G), trong tương lai với
nhng giải pháp mới mạng di động thế h th tư (4G) đã được đề xut.
Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA - Trang 2
Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA 9 10 772