Ktl-icon-tai-lieu

Giám sát công tác trắc đại

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ghi chú : Phần I,II,III do GV-KS Nguyễn Tấn Lộc biên soạn.
Phần IV do GV-KS Trần Thúc Tài bổ sung

Phần I

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Trắc địa ứng dụng – ĐHBK TPHCM
2. Tiêu chuẩn ngành 22TCN 263-2000 – Quy trình khảo sát đường Ôtô
3. Tiêu chuẩn ngành TCN 20-84 – Quy trình khảo sát, thiết kế, sửa chữa, cải thiện,
nâng cấp đường Ôtô. Chương II. Công tác khảo sát tuyến.
4. Tiêu chuẩn ngành TCN 262-2000 – Quy trình khảo sát nền đường Ôtô đắp trên đất
yếu.
II.2.5 Yêu cầu về quan trắc dự báo lún
II.3
Các yêu cầu về thiết kế và bố trí hệ thống quan trắc trong quá
trình thi công nền đắp trên đất yếu.
5. Tiêu chuẩn ngành số 166-QĐ – Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống.
Chương II. Công tác đo đạc và định vị
6. Sách Trắc Địa NXB GD (tác gỉa Đỗ Hữu Hinh, Đào Duy Liêm, Lê Duy Ngụ,
Nguyễn Trọng San)

-1-

Phần II

GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
X.D CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

-2-

§ 2-1 NHIỆM VỤ CỦA CÁC GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT ĐƯỜNG ÔTÔ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ÔTÔ

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
ĐẦU TƯ

1

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
ĐẦU TƯ

1

(Hai bước tùy theo quy mô)

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

BƯỚC
THIẾT KẾ KỸ THUẬT

2

1

(Hai bước tùy theo quy mô)

2

1

BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHẢ THI

BƯỚC THIẾT KẾ
BẢN VẼ THI CÔNG

(Một bước tùy theo quy mô)

(Một bước tùy theo quy mô)

BÁO CÁO
NGHIÊM CỨU KHẢ THI

THIẾT KẾ
KỸ THUẬT THI CÔNG

(Theo tiêu chuẩn khảo sát đường ôtô 22TCN 262-2000
22TCN263-2000)

1. Khảo sát để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi :
Thu thập những tài liệu cần thiết để sơ bộ đánh giá về sự cần thiết phải đầu tư công trình, các
thuận lợi khó khăn, sơ bộ xác định vị trí quy mô công trình, ước đoán tổng mức đầu tư, chọn hình
thức đầu tư, sơ bộ đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế, xã hội của dự án.
2. Khảo sát để lập báo cáo nghiên cứu khả thi :
Thu thập tài liệu xác định sự cần thiết phải đầu tư công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định
vị trí cụ thể, quy mô công trình, lựa chọn phương án tối ưu, đề xuất giải pháp hợp lý, tính tổng nức
đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế và xã hội của dự án.
3. Khảo sát để lập thiết kế kỹ thuật :
Thu thập tài liệu cần thiết cho phương án công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để lập
hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình, lập hồ sơ đấu thầu phục vụ cho công tác mời thầu hoặc
chỉ định thầu.
4. Khảo sát để lập thiết kế bản vẽ thi công :
Được thực hiện để phục vụ cho thi công cầu, đường của đường ôtô theo các phương án đã được
duyệt (Khi thiết kế kỹ thuật và đấu thầu xây dựng)

-3-

KHẢO SÁT XÂY DỰNG ĐƯỜNG

...
- 1 -
1
Ghi chú : Phn I,II,III do GV-KS Nguyn Tn Lc biên son.
Phn IV do GV-KS Trn Thúc Tài b sung
Phn I
TÀI LIU THAM KHO
1. Giáo trình Trc địa ng dng – ĐHBK TPHCM
2. Tiêu chun ngành 22TCN 263-2000 – Quy trình kho sát đường Ôtô
3. Tiêu chun ngành TCN 20-84 – Quy trình kho sát, thiết kế, sa cha, ci thin,
nâng cp đường Ôtô. Chương II. Công tác kho sát tuyến.
4. Tiêu chun ngành TCN 262-2000 – Quy trình kho sát nn đường Ôtô đắp trên đất
yếu.
II.2.5 Yêu cu v quan trc d báo lún
II.3 Các yêu cu v thiết kế và b trí h thng quan trc trong quá
trình thi công nn đắp trên
đất yếu.
5. Tiêu chun ngành s 166-QĐ – Quy trình thi công và nghim thu cu cng.
Chương II. Công tác đo đạc và định v
6. Sách Trc Địa NXB GD (tác ga Đỗ Hu Hinh, Đào Duy Liêm, Lê Duy Ng,
Nguyn Trng San)
Giám sát công tác trắc đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giám sát công tác trắc đại - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giám sát công tác trắc đại 9 10 153